Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Môže zneužívanie návykových látok spôsobiť psychózu?

 • Psychóza je porucha duševného zdravia, ktorá dočasne spôsobuje, že postihnutá osoba interpretuje okolitý svet inak ako jej okolie.1 Ide o príznak, ktorý je daný závažným duševným ochorením, fyzickým ochorením alebo užitím psychoaktívnej látky.2
 • Epizódy psychózy zahŕňajú sluchové alebo zrakové vnemy, ktoré v skutočnosti neexistujú (halucinácie), nepravdivé presvedčenie, ktoré sa ostatným javí iracionálne (bludy) a iné abnormálne prejavy spôsobené duševnou dysfunkciou, ako sú problémy s pamäťou a spánkom, nedostatok pozornosti a nesúvislá reč.3   

V tejto časti

Čo je psychóza navodená užívaním návykových látok?

Psychózy navodené užívaním návykových látok vznikajú v dôsledku nadmerného užívania rôznych psychoaktívnych látok, ako je marihuana, alkohol, halucinogény a kokaín4. Užívanie týchto drog môže vyvolať psychotické reakcie podobné tým, ktoré sa objavujú pri schizofrénii.5

Užívanie týchto látok sa dramaticky zvyšuje predovšetkým v ranom období dospievania, kedy sa mozog stále vyvíja a je obzvlášť citlivý na vplyvy vonkajšieho prostredia.5 Niekoľko štúdií preukázalo, že intoxikácia látkami môže spočiatku vyvolať dočasné, mierne účinky, ktoré sa môžu časom zhoršovať.5 – 7

Takmer každý druh omamných látok môže spôsobiť psychózu, aj keď konkrétne príznaky sa líšia v závislosti od danej látky. Psychotické príznaky môžu ustupovať po vysadení látky alebo pretrvávajú na neurčité obdobie, pričom hrozí aj riziko rozvoja abstinenčných príznakov.8

Medzi najčastejšie formy psychózy navodenej užitím drog patrí:

1. Psychóza vyvolaná užitím marihuany.
Aj keď sú psychotické epizódy po užití marihuany vzácne, u niektorých užívateľov sa môže objaviť kaskáda bludov a halucinácií spolu s pocitmi paranoje a úzkosti.9 Príznaky sú väčšinou krátkodobé s kompletnou remisiou.9

2. Psychóza vyvolaná metamfetamínom (METH).
Výskum preukázal, že u príležitostných užívateľov METH je psychóza častou zdravotnou obavou.9 U častých užívateľov metamfetamínu môže dôjsť až k prepadu do desivých halucinačných a bludných stavov, ktoré môžu pretrvávať aj týždne po užití látky.10 Príležitostní užívatelia majú dvakrát až trikrát vyššiu pravdepodobnosť výskytu psychotických príznakov než jedinci, ktorí METH nikdy neužívali, predovšetkým ak ho začali užívať v mladom veku.10, 11

3. Psychóza vyvolaná užitím kokaínu.
Požívanie kokaínu môže vyvolať prechodné psychotické symptómy v podobe paranoje alebo halucinácií.12 Nejaká forma psychotickej epizódy sa môže vyskytnúť až u polovice všetkých pravidelných užívateľov kokaínu.12 Ťažká psychóza vyvolaná kokaínom sa môže vyznačovať hostilitou, agresivitou a extrémnou paranojou.12

4. Psychóza vyvolaná extázou.
Extáza a ďalšie podobné látky majú neurotoxické vlastnosti a môžu vyvolať psychózu.13 Väčšina symptómov je pozitívnych, ale niekedy sú prítomné aj negatívne symptómy.13


Kto je ohrozený vznikom psychózy v dôsledku užívania omamných látok?

Psychotická porucha navodená užívaním drog súvisí skôr so zneužívaním návykových látok než s ich užitím.14 Vo väčšine prípadov sú ľudia s týmito príznakmi na týchto látkach buď závislí, alebo ich užívajú v neobvykle veľkom množstve.12

Medzi faktory ovplyvňujúce prevalenciu psychotických epizód patria:

Genetické abnormality alebo rodinná anamnéza duševných chorôb.15 Anamnéza duševnej choroby alebo výskyt psychiatrickej hospitalizácie v rodine sú vo všeobecnosti považované za hlavné rizikové faktory pre vznik psychotických epizód.15 Iné faktory, ako je vplyv miesta narodenia a výchovy, migračná história a status menšiny, sú aj naďalej predmetom kontroverzie navzdory stále robustnejším skúsenostiam.16, 17 Existujú dôkazy, že mestské prostredie je spojené s vyššou mierou vzniku psychotických symptómov.18 K vyššej prevalencii psychózy môže prispieť aj selektívna migrácia do západných krajín.19 Súvislosť medzi migráciou a zvýšeným rizikom psychózy viedla k rozsiahlemu výskumu a výsledky rôznych štúdií týkajúce sa migrácie sa zhodujú v tom, že v menšinových etnických skupinách je vyššia prevalencia psychózy než v belošskej populácii.18 – 20

Pohlavie a vek.18, 20 Väčšina štúdií uvádza, že muži aj ženy čelia rovnakému riziku vzniku psychózy. Psychotické epizódy sa častejšie objavujú u mužov v nižšom veku v porovnaní so ženami, ale súvislosť je stále nejasná. Systematický prehľad vykonaný v Anglicku naznačil, že prvá psychotická skúsenosť sa v mladosti, často v období dospievania a pred 20. rokom, objavuje častejšie u mužov než u žien.20 Presný mechanizmus nebol doposiaľ objasnený.21

Zraniteľnosť. Niekoľko štúdií dospelo k záveru, že existuje vzájomná genetická súvislosť, podľa ktorej užívanie marihuany vedie k vzniku schizofrénie a riziko schizofrénie zvyšuje riziko užívania marihuany.31, 32 Je tiež známe, že pacienti so schizofréniou alebo podobnými poruchami sú náchylnejší k nutkavému užívaniu liekov.22, 23 Ďalším vysvetlením zvýšeného výskytu zneužívania návykových látok u pacientov so schizofréniou je hypotéza o samoliečbe. Narkotiká používajú pacienti predovšetkým na riešenie negatívnych symptómov ochorenia a k užívaniu drog pristupujú tiež v snahe zmierniť nepríjemné vedľajšie účinky antipsychotík.23


Môže zneužívanie návykových látok spôsobiť psychózu? 

Existujú dôkazy, že psychóza vyvolaná užitím návykovej látky súvisí s neskorším rozvojom schizofrénie.24 Zneužívanie návykových látok nespôsobuje schizofréniu, ale môže pôsobiť ako spúšťač vonkajšieho prostredia.25 Užívanie drog ako kokaín, amfetamín a marihuana môže zvýšiť riziko vzniku schizofrénie alebo dokonca vyvolať príznaky schizofrénie či zhoršovať ich závažnosť.26

Ako už bolo uvedené vyššie, ľudia s psychotickými poruchami volia cestu „samoliečby“ a konzumujú alkohol alebo užívajú iné drogy na to, aby im pomohli vyrovnať sa s príznakmi psychózy.21, 22 Aj keď môže tento prístup priniesť určité krátkodobé zmiernenie symptómov, konzumácia alkoholu a užívanie ďalších drog môže existujúce príznaky zhoršiť. Niektorí ľudia si uvedomujú, že sa u nich vyvinú problémy s alkoholom či drogami, pretože ich užívajú častejšie a vo väčšom množstve, aby „zvládli“ svoju psychózu. Výsledkom je kruh, v ktorom sa príznaky psychózy a zneužívania návykových látok vzájomne podporujú (obrázok 1).27

Kruh příznaků psychózy, bažení a užívání drogKruh příznaků psychózy, bažení a užívání drog

Kruh príznakov psychózy, túžob a užívania drog


Akú liečbu ponúknuť?

Liečba týchto pacientov sa zameriava na stabilizáciu psychotických symptómov, hostility a agitácie.23

Na trh bolo uvedených niekoľko nových antipsychotík, ktoré by mohli byť bezpečnejšie a účinnejšie ako klasické antipsychotiká.28 V raných fázach liečby niekedy ľudia prechádzajú z odborne vedeného odvykania, kedy prebieha proces bezpečného vysadzovania návykovej látky, k hospitalizácii na psychiatrickej klinike. 29 Kliniky na liečbu závislostí a duševného zdravia ponúkajú programy, ktoré pomáhajú pacientovi počas hospitalizácie dosiahnuť stabilizáciu duševného stavu a odstrániť vplyv návykových látok, ktoré boli príčinou vzplanutia príznakov psychózy.26

Po dokončení tohto programu je možný presun pacientov s anamnézou psychózy vyvolanej návykovými látkami do ambulantnej a následnej starostlivosti.28 Pacientom sú podľa individuálnych potrieb ponúknuté doplnkové liečebné metódy, ako je holistický tréning mysle a tela a nácvik životných zručností.30

Psychóza vyvolaná užívaním návykovej látky je závažnou poruchou duševného zdravia. Ale s odbornou podporou a intenzívnou nepretržitou starostlivosťou môžu ľudia prekonať tento závažný stav a vrátiť sa k normálnemu životu.
 
Psychóza vyvolaná užíváním návykové látky je závažnou poruchou duševního zdraví. Avšak s odbornou podporou a intenzivní nepřetržitou péčí mohou lidé překonat tento závažný stav a vrátit se k normálnímu životu.

Literatúra

 1. https://www.nhs.uk/conditions/psychosis/ [accessed on the 17th of October 2019]
 2. https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/parents-and-young-people/young-people/psychosis—for-young-people [accessed on the 17th of October 2019]
 3. Wolfgang and Jürgen. Dialogues Clin Neurosci. 2015; 17(1): 9–18
 4. https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=835HK7S9X1oC&oi=fnd&pg=PA317 [accessed on the 17th of October 2019]
 5. Mauri. Dual Diagn Open Acc 2016; 1:11.
 6. Forti et al. Lancet Psychiatry 2015; 2: 233–238
 7. Fattore. Biol Psychiatry 2016; 79: 539–548
 8. Hang et al. Medicine (Baltimore) 2017; 96(15): e6434.
 9. Arendt et al. BJP 2005, 187:510-515.
 10. McKetin et al. Drug Alcohol Rev. 2010; 29:358–63.
 11. Chen et al. Psychol Med. 2003; 33:1407–14.
 12. Roncero et al. Eur Psychiatry. 2013;28(3):141-6.
 13. Landabaso et al. Eur Addict Res 2002;8:133–140
 14. Bramness et al. BMC Psychiatry. 2012; 12: 221.
 15. O’Donovan et al. Nat Genet. 2008; 40(9):1053-5.
 16. Coid et al. Arch Gen Psychiatry. 2008; 65(11):1250-8.
 17. March et al. Epidemiol Rev. 2008; 30:84-100.
 18. Cheng et al. Psychological Medicine. 2011;41:949–958.
 19. Selten et al. Br J Psychiatry. 2001; 178():367-72.
 20. Kirkbide et al. PLoS One. 2012; 7(3): e31660.
 21. Ringen et al. Acta Psychiatr Scand. 2008; 118(4):297-304.
 22. Ringen et al. Psychol Med. 2008 Sep; 38(9):1241-9.
 23. Winklbaur et al. Dialogues Clin Neurosci. 2006; 8(1): 37–43.
 24. Schoeler et al. Lancet Psychiatry 2016; 3: 215–225.
 25. https://www.nhs.uk/conditions/schizofrenie/causes/ [accessed on the 17th of October 2019]
 26. https://www.addictioncenter.com/addiction/schizofrenie/ [accessed on the 17th of October 2019]
 27. https://ndarc.med.unsw.edu.au/sites/default/files/ndarc/resources/NDARC_PYCHOSIS_FINAL.pdf [accessed on the 17th of October 2019]
 28. Starzer et al. Am J Psychiatry. 2018; 175(4):343-350.
 29. Green J Subst Abuse Treat. 2008 Jan; 34(1):61-71
 30. Dickey et al. J Ment Health Policy Econ. 2000;3:27–33.
 31. Power RA, Verweij KJ, Zuhair M, Montgomery GW, Henders AK, Heath AC, Madden PA, Medland SE, Wray NR, Martin NG, Mol Psychiatry. 2014 Nov; 19(11):1201-4.
 32. Psychol Med. 2017 Apr; 47(5):971-980. doi: 10.1017/S0033291716003172. Epub 2016 Dec 8. Assessing causality in associations between cannabis use and schizofrenie risk: a two-sample Mendelian randomization study. Gage SH1, Jones HJ1, Burgess S2, Bowden J1, Davey Smith G1, Zammit S3, Munafò MR1
Login to Unlock

PREVENCIA SEBAPOŠKODZOVANIAPREVENCIA SEBAPOŠKODZOVANIA

Štúdie poukazujú na to, že u ľudí so schizofréniou hrozí vysoké riziko pokusu o samovraždu. Za rizikové faktory, ktoré môžu jedinca viesť k myšlienke na samovraŠtúdie poukazujú na to, že u ľudí so schizofréniou hrozí vysoké riziko pokusu o samovraždu. Za rizikové faktory, ktoré môžu jedinca viesť k myšlienke na samovra

viac…
Login to Unlock

MARIHUANA – PRÍPADY REZISTENCIE NA …MARIHUANA – PRÍPADY REZISTENCIE NA …

Schizofrénia je závažná neuropsychiatrická porucha s heterogénnymi klinickými následkami. Postihuje pacientov rôzne, pretože príznaky sa môžu u každého líšiť a Schizofrénia je závažná neuropsychiatrická porucha s heterogénnymi klinickými následkami. Postihuje pacientov rôzne, pretože príznaky sa môžu u každého líšiť a

viac…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).