Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Úskalia diagnostiky negatívnych symptómov

 • Negatívne symptómy predstavujú heterogénnu skupinu príznakov a môžu mať rôzne príčiny, priebeh a odpoveď na liečbu. 
 • Podľa príčiny sa delia na primárne a sekundárne. Primárne negatívne symptómy sú jadrovou súčasťou schizofrénie, zatiaľ čo sekundárne negatívne symptómy sú dôsledkom rôznych iných vyvolávajúcich príčin. 
 • Odlíšenie primárnych a sekundárnych negatívnych symptómov má veľký klinický význam, pretože pri primárnych negatívnych symptómoch je dôležitý efekt zvolenej antipsychotickej liečby, pri sekundárnych negatívnych symptómoch je nevyhnutné liečiť príčinu, ktorá ich vyvolala. 

V tejto časti

Pojem negatívne symptómy sa pri schizofrénii používa na opísanie zníženia alebo absencie normálnych funkcií súvisiacich s motiváciou a záujmom (napr. avolícia, anhedónia a asociálnosť) alebo s vyjadrením emócií (napr. otupený afekt a alogia).1 V širšom význame sa tento pojem používa bez ohľadu na príčinu, dlhodobú stabilitu a dĺžku trvania.2, 3


Primárne alebo sekundárne negatívne symptómy?

Odlíšiť primárne a sekundárne negatívne symptómy je v klinickej praxi veľmi ťažké, ale môže byť jedným z dôležitých aspektov ich správnej diagnostiky z dôvodu ich rozdielnych klinických dôsledkov a reakcie na liečbu. Primárne negatívne symptómy sú vlastné základnej patofyziológii schizofrénie (tzv. jadrové príznaky) a možnosti ich liečby sú obmedzené. Sekundárne negatívne symptómy môžu byť následkom pozitívnych,  afektívnych symptómov, vedľajších účinkov medikácie, deprivácie okolitého prostredia alebo iných faktorov.2 Môžu byť napríklad sekundárnym prejavom u pacienta, ktorý sa sociálne stiahne potom, ako sa u neho objavia paranoidné/perzekučné bludy, depresia s anhedóniou, hypobúliou, hypoaktivitou, sociálnou izoláciou a motorickou retardáciou.


Terminológia: Špecifiká negatívnych symptómov

Na opísanie dominancie a stability jednotlivých skupín negatívnych symptómov sa používa niekoľko pojmov, aj keď nie sú v rôznych publikáciách používané jednotným spôsobom. Medzi pojmy bežne používané na opísanie negatívnych symptómov patria predominantné, prominentné a perzistentné.2, 4 – 8

Pojmy súvisiace s negatívnymi symptómami pri schizofrénii

PojemVysvetlenie pojmu
Negatívne symptómyZníženie alebo absencia funkcií súvisiacich s motiváciou a záujmom (t. j. avolícia, anhedónia a asociálnosť) alebo s vyjadrením emócií (t. j. ochudobnený afekt a alógia)
Primárne negatívne symptómy Základné (jadrové) príznaky považované za súčasť schizofrénie pretrvávajú aj v období klinickej stabilizácie stavu
Sekundárne negatívne symptómy Dôsledok pozitívnych symptómov, neurologických vedľajších účinkov, príznakov depresie alebo faktorov vonkajšieho prostredia
Prevažujúce negatívne symptómy Negatívne symptómy väčšej závažnosti ako súčasne sa vyskytujúce pozitívne symptómy
V štúdiách hodnotiacich negatívne symptómy požaduje agentúra EMA špecifické zaraďovacie kritéria pre prevažujúce a pretrvávajúce negatívne symptómy, ktoré sprevádzajú (EMA, 2012):
• Plochý afekt, ochudobnenú reč a avolíciu
• Stabilizovanú fázu schizofrénie trvajúcu dlhšie ako 6 mesiacov
• Vylúčenie veľkej depresie, značne mätúcich extrapyramídových príznakov a nedodržiavanie liečby alebo zneužívanie návykových látok
Predominantné negatívne symptómy Klinicky relevantné negatívne symptómy väčšej závažnosti ako súčasne sa vyskytujúce pozitívne príznaky bez ohľadu na dĺžku trvania negatívnych príznakov. 
Týkajú sa širšej populácie pacientov ako prevažujúce symptómy.
Pretrvávajúce negatívne symptómy Negatívne symptómy, ktoré nereagujú na pokračujúcu liečbu (6 – 12 mesiacov) a pretrvávajú aj v období klinickej stabilizácie

Negatívne symptómy: z inej príčiny… iné terapeutické prístupy

Aj keď sú negatívne symptómy najčastejšie opisované ako príznaky spojené so schizofréniou, tieto heterogénne príznaky sa nevyskytujú len pri tomto ochorení. Negatívne symptómy sa môžu objaviť aj pri iných telesných alebo psychiatrických ochoreniach a tiež ako sekundárne príznaky schizofrénie.9 Pokiaľ je to možné, je dôležité odlíšiť negatívne symptómy, ktoré nie sú primárne, pretože môžu reagovať na liečbu príčiny, ktorá ich vyvolala.

Terapeutické úvahy pri negatívnych symptómoch schizofrénie

Literatúra

 1. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 2. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 3. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 4. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Wagman, A. M. I. Deficit and nondeficit forms of schizofrenie: The concept. Am. J. Psychiatry 145, 578–583 (1988).
 5. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizofrenie. (2012).
 6. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizofrenie. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 7. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 8. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizofrenie – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 9. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizofrenie: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).

Schizophrenia Research

Secondary negative symptoms – A review of mechanisms, assessment and treatment.
Kirschner M, Aleman A, Kaiser S.
Schizophr Res. 2017; 186:29-38.
„V klinickej praxi sa často vyskytujú oba typy negatívnych symptómov ako podobné alebo dokonca identické fenomény. Preto ich nie je jednoduché odlíšiť podľa skóre negatívnych symptómov bez doplňujúcich informácií o ďalších dimenziách symptómov alebo faktoroch vonkajšieho prostredia… V klinickej praxi je však (podľa možností) zásadné poznať mechanizmus, ktorý sekundárne negatívne symptómy vyvolal.“

„V klinickej praxi je zásadné poznať mechanizmus, ktorý sekundárne negatívne symptómy vyvolal, pretože sa môže líšiť terapeutická intervencia.“

Stiahnuť

  Terapeutické rozvahy u negativních symptomů schizofrenie
  Login to Unlock

  ÚSKALIA DIAGNOSTIKYÚSKALIA DIAGNOSTIKY

  Vzhľadom na to, že neexistujú krvné testy ani zobrazovacie vyšetrenia mozgu na stanovenie diagnózy schizofrénie, je potrebné venovať veľkú pozornosť konšteláciiVzhľadom na to, že neexistujú krvné testy ani zobrazovacie vyšetrenia mozgu na stanovenie diagnózy schizofrénie, je potrebné venovať veľkú pozornosť konštelácii

  viac…
  Login to Unlock

  LIEK REAGILA A KAŽDODENNÉ FUNGOVANI…NÁŠ LIEK A KAŽDODENNÉ FUNGOVANIE

  U pacientov so schizofréniou musí byť zmiernenie negatívnych symptómov sprevádzané zlepšením fungovania pU pacientov so schizofréniou musí byť zmiernenie negatívnych symptómov sprevádzané zlepšením fungovania pacienta, aby mohla byť zmena považovaná za klinicky rel

  viac…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).