Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Profil bezpečnosti a znášanlivosti lieku REAGILA

  • Celkovo má kariprazín dobrý profil bezpečnosti a vo všeobecnosti je dobre znášaný1 – 3
  • Dobrá znášanlivosť je neoddeliteľnou zložkou celkovej účinnosti lieku, pretože pacienti, ktorí neužívajú svoju medikáciu z dôvodu vedľajších účinkov alebo iných problémov, ktoré narúšajú adherenciu, z nej nemôžu ťažiť4

V tejto časti

Klinické štúdie pri schizofrénii – základ profilu bezpečnosti a znášanlivosti kariprazínu

Bezpečnosť a znášanlivosť kariprazínu bola hodnotená vo všetkých klinických štúdiách s kariprazínom z vývojového programu: v krátkodobej výskumnej štúdii fázy 2, v troch krátkodobých štúdiách fázy 3, v jednej dlhodobej štúdii prevencie relapsov, v dvoch otvorených štúdiách bezpečnosti a v jednej štúdii zameranej na negatívne symptómy.5 Celkový počet pacientov liečených kariprazínom, ktorí boli zahrnutí do súboru údajov o bezpečnosti, predstavoval 2 728. Z týchto pacientov bolo v skupine s najrelevantnejším terapeutickým rozmedzím dávky 1,5 – 6 mg/deň celkovo 2 048 pacientov.5

Odbočenie: nežiaduce udalosti vs vedľajšie účinky

V klinických štúdiách sú nežiaducimi udalosťami všetky nepríjemné udalosti, ku ktorým dôjde počas štúdie, nehľadiac na to, či vznikli v dôsledku liečby alebo nie. Nežiaduce reakcie (alebo vedľajšie účinky) sú tie nežiaduce udalosti, ktoré možno prisúdiť samotnému lieku. V klinických štúdiách sú zvyčajne hodnotené a uvádzané oba typy týchto udalostí, pretože oba majú svoj význam. Zatiaľ čo nežiaduce reakcie odrážajú názor ošetrujúceho lekára, a majú teda svoj klinický význam, nežiaduce udalosti sú všeobecnejším súborom udalostí a nie sú závislé od subjektívneho úsudku. Význam tohto rozdielu možno poukázať na príklade: ak dôjde v klinickej štúdii u 4 pacientov k nespavosti, bude v tabuľke nežiaducich udalostí uvedené 4/4. Ošetrujúci lekár však vie, že 1 z týchto pacientov vždy pracuje na nočné zmeny a má ťažkosti so spánkom, keď má pracovať v dennej zmene, takže sa domnieva, že u tohto pacienta nespavosť nesúvisí s liekom, ale s jeho prácou. V tabuľke nežiaducich reakcií bude teda uvedené 3/4 pacientov. Vo výraznej miere tento rozdiel zmení incidenciu niektorých udalostí, a preto je potrebné vedieť, aké údaje sú opisované. 

Vedľajšie účinky (nežiaduce reakcie) sú pri antipsychotickej liečbe veľmi časté. Údaje o bezpečnosti zo štúdií s kariprazínom celkovo preukázali, že u pacientov so schizofréniou je vo všeobecnosti bezpečný a dobre znášaný1 – 3. Väčšina vedľajších účinkov, ktoré boli pri kariprazíne pozorované, sú pri antipsychotickej liečbe bežné a predpokladá sa, že ich ošetrujúci lekári dobre poznajú. Okrem toho množstvo udalostí reaguje na liečbu a sú prechodné.
Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky pri kariprazíne v terapeutickom rozmedzí dávok (1,5 – 6 mg) boli akatízia (19 %) a parkinsonizmus (17,5 %).6 Väčšina udalostí však mala miernu alebo strednú závažnosť.6

Tabuľka 1. Vedľajšie účinky6

Veľmi časté (≥1/10)Časté (≥1/100 až <1/10)Menej časté (≥1/1000 až <1/100)
Akatízia
Parkinsonizmus
Zvýšenie telesnej hmotnosti
Zníženie chuti do jedla
Zvýšenie chuti do jedla
Dyslipidémia
Poruchy spánku (insomnia)
Úzkosť
Sedácia
Závraty
Dystónia
Iné extrapyramídové príznaky
Rozmazané videnie
Tachyarytmia
Hypertenzia
Nauzea
Zápcha
Vracanie
Zvýšenie pečeňových enzýmov
Zvýšenie kreatínfosfokinázy
Únava
Anémia, eozinofília
Pokles TSH
Abnormálna hladina sodíka
Zvýšenie glykémie
Diabetes mellitus
Samovražedné správanie
Delírium
Depresia
Znížené libido
Zvýšené libido
Erektilná dysfunkcia
Dyzestézia
Dyskinéza
Tardívna dyskinéza
Podráždenie očí
Zvýšenie vnútroočného tlaku
Poruchy akomodácie
Zhoršenie zrakovej ostrosti
Závraty
Srdečné prevodné poruchy
Bradyarytmia
Predĺženie intervalu QT
Abnormálna vlna T
Hypotenzia
Čkanie
Gastroezofageálny reflux
Zvýšenie bilirubinémie
Pruritus
Vyrážka
Dyzúria, polakizúria
Smäd

Profil nežiaducich udalostí pri kariprazíne v terapeutickom rozmedzí dávok 1,5 – 6 mg/deň poukazuje na to, že relatívne často dochádza k akatízii, insomnii a bolesti hlavy, ale len výskyt akatízie je pri kariprazíne významne vyšší ako pri placebe.5 Väčšina udalostí akatízie mala miernu až strednú závažnosť.6

Incidence (30 %)Incidence (30 %)

Literatúra: Uprabveno podle údajů v Reagila Assessment Report EMA. Reagila Assessment Report5 https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.


Významné body z bezpečnostného profilu kariprazínu

Celkový bezpečnostný profil kariprazínu má v porovnaní s inými antipsychotikami niektoré výhody. Ide o zmeny hladiny prolaktínu súvisiace s liečbou, sexuálna dysfunkcia, nárast telesnej hmotnosti a predĺženie intervalu QT.

Kariprazín nevyvoláva hyperprolaktinémiu.5 U pacientov liečených v klinických štúdiách kariprazínom neboli hlásené žiadne nežiaduce udalosti spojené so zvýšením hladiny prolaktínu5

Incidencia sexuálnej dysfunkcie bola u pacientov liečených kariprazínom nízka (1,0 %)5

Známym účinkom triedy antipsychotík je nárast telesnej hmotnosti. V krátkodobých štúdiách došlo v skupine s kariprazínom k mierne väčšiemu priemernému zvýšeniu telesnej hmotnosti (1 kg) ako v skupine s placebom (0,3 kg). V dlhodobých štúdiách zameraných na zachovanie účinnosti nebol zistený klinicky relevantný rozdiel v zmene telesnej hmotnosti oproti zaradeniu do štúdie pri liečbe kariprazínom (1,1 kg) alebo placebom (0,9 kg)6

Kariprazín je metabolicky neutrálny: výskyt hyperlipidémie, hyperglykémie a diabetu mellitus bol porovnateľný s placebom5

Frekvencia výskytu nežiaducich udalostí súvisiacich s kognitívnymi funkciami bola nízka a podobná ako pri placebe,5niektoré dôkazy naznačujú, že by kariprazín mohol zlepšovať kogníciu7

Kariprazín nevyvoláva závažné predĺženie intervalu QT6

Kariprazín má menej sedatívnych účinkov ako mnohé iné antipsychotiká s výskytom, ktorý je pri kariprazíne (3,8 %) podobný ako pri placebe (3,1 %)5

Počas programu vývoja kariprazínu došlo k 6 prípadom úmrtia z dôvodu samovraždy, ale žiadny z nich podľa posúdenia nesúvisel s užívaním kariprazínu5

Literatúra

  1. Nasrallah, H. A. et al. The safety and tolerability of cariprazine in long-term treatment of schizofrenie: A post hoc pooled analysis. BMC Psychiatry (2017) doi:10.1186/s12888-017-1459-z.
  2. Earley, W. et al. Safety and tolerability of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizofrenie: A pooled analysis of four phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Int. Clin. Psychopharmacol. 32, 319–28 (2017).
  3. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
  4. Acosta, F. J. Medication adherence in schizofrenie. World J. Psychiatry 2, 74–82 (2012).
  5. EMA. Reagila Assessment Report. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.
  6. Reagila SmPC.
  7. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizofrenie: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).

Therapeutic Advances in Psychopharmacology

The prospects of cariprazine in the treatment of schizofrenie.
Scarff JR.
Ther Adv Psychopharmacol 2017; 1-3.
Kariprazín „preukázal účinnosť pri akútnych exacerbáciách a pri udržiavacej liečbe, kedy sa prejavila aj jeho znášanlivosť a bezpečnosť. Počas týchto štúdií udržal priaznivý metabolický profil, malé množstvo nežiaducich účinkov a nízky podiel vysadenia liečby. Bol tiež účinný pri znížení hostility nezávisle od prítomnosti či neprítomnosti sedácie… Určité vlastnosti môžu znamenať niektoré terapeutické výhody kariprazínu v porovnaní s inými antipsychotikami.“
Login to Unlock

LIEK REAGILA A METABOLICKÉ PARAMETR…KARIPRAZÍN A METABOLICKÉ PARAMETRE

Pacienti so schizofréniou majú častejšie ako zvyšok populácie nadváhu alebo obezitu. Navyše u mnohých pacientoch so schizofréniou dochádza po začatí liečby antiPacienti so schizofréniou majú častejšie ako zvyšok populácie nadváhu alebo obezitu. Navyše u mnohých pacientoch so schizofréniou dochádza po začatí liečby anti

viac…
Login to Unlock

AKATÍZIA… MALI BY SME SA ZNEPOKOJOV…AKATÍZIA… MALI BY SME SA ZNEPOKOJOV…

Akatízia je častý vedľajší účinok antipsychotík. Zvyčajne sa považuje za poruchu pohyblivosti alebo extraAkatízia je častý vedľajší účinok antipsychotík. Zvyčajne sa považuje za poruchu pohyblivosti alebo extrapyramídovú poruchu, pričom vlastnosťami, ktoré tento st

viac…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).