Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Problematika negatívnych symptómov pri schizofrénii

 • Negatívne symptómy môžu byť komplikovane rozpoznateľným aspektom schizofrénie a zriedka sú dôvodom, prečo pacienti vyhľadajú pomoc. Liečba pacientov s týmito komplikovanými a heterogénnymi symptómami zostáva výzvou.1, 2
 • Negatívne symptómy sú základné príznaky schizofrénie a ich odhadovaná prevalencia má široké rozpätie (približne 5 – 60 %) v závislosti od kritérií použitých pri definícii negatívnych symptómov.3
 • Negatívne symptómy sa môžu objaviť skôr ako pozitívne symptómy a môžu pretrvávať alebo sa zhoršovať v priebehu celého ochorenia od začiatku (prodromálna fáza) cez strednú fázu (kde sa prelínajú s pozitívnymi príznakmi) až do konca (zvyšková fáza).4, 5

V tejto časti

Rozpoznávanie a prevalencia negatívnych symptómov

Aj keď sú negatívne symptómy už dlho známe ako nezávislá skupina symptómov, ktorá stojí vedľa pozitívnych symptómov, neurokognície a sociálnej kognície, stále môže byť náročné ich rozpoznať. Napríklad významné deficity afektu, motivácie, komunikácie a sociálneho fungovania súvisiace s týmito príznakmi môžu byť ľahko zamenené s depresiou alebo kognitívnymi problémami,1 čo obmedzuje možnosti tieto symptómy príslušným spôsobom riešiť, a pomôcť tak pacientovi. Rozpoznanie a riešenie týchto náročných symptómov je dôležité, pretože negatívne symptómy sú z veľkej časti zodpovedné za dlhodobú morbiditu pacientov so schizofréniou.6, 7 Závažnosť negatívnych symptómov súvisí s horšími výsledkami vo viacerých oblastiach fungovania vrátane výkonnosti v zamestnaní a pri štúdiu, zapojenia do starostlivosti o domácnosť, sociálnych interakcií a nadväzovania dlhodobých vzťahov, účasti na rôznych činnostiach a kvality života, čo zdôrazňuje potrebu poskytnúť účinnú liečbu, a zmierniť tak oslabenie kompetencií v priebehu celého života.

Prevalencia negatívnych symptómov v prípade schizofrénie

Odhady prevalencie negatívnych symptómov sa môžu líšiť v závislosti od kritérií, ktoré sa používajú na definovanie tejto populácie. Napríklad na veľkej vzorke pacientov z klinických štúdií so schizofréniou Rabinowitz a kol. zistili, že rôzne kritériá pre výrazné negatívne symptómy spĺňalo 8,1 % až 62,3 % pacientov. Podobne, kritériá pre prevažujúce negatívne symptómy spĺňalo 10,2 % až 50,2 % pacientov.3

Bez ohľadu na použité kritériá je prítomnosť negatívnych symptómov u pacientov so schizofréniou veľmi častá. Vo veľkej prierezovej retrospektívnej štúdii sa zistilo, že 52 % pacientov malo jeden alebo viac negatívnych príznakov, pričom najčastejšími pozorovanými negatívnymi príznakmi boli sociálne a emočné stiahnutie.9, 10 Samostatná štúdia, v ktorej boli hodnotení pacienti v rutinnej klinickej praxi, dospela k podobným výsledkom, pričom 61 % stabilizovaných ambulantných pacientov so schizofréniou malo prinajmenšom 1 negatívny symptóm strednej alebo vyššej závažnosti, a to najčastejšie sociálne stiahnutie (48 %), emočné stiahnutie (42 %) a zlé vzťahy (39 %), pričom všetkých 5 negatívnych symptómov malo 19 % pacientov.12 Okrem toho malo približne 13 % pacientov hodnotených v tejto štúdii negatívne príznaky, ktoré boli klasifikované ako primárne.

Pri obmedzení populácie na pacientov s primárnymi negatívnymi príznakmi, ktoré boli perzistentné alebo pretrvávajúce (t. j. syndróm deficitu) sa odhady prevalencie pohybujú od 25 – 30 % pacientov v klinických vzorkách až po 14 – 17 % pacientov v populačných vzorkách.13
Podľa súhrnných epidemiologických údajov možno odhadnúť výskyt primárnych pretrvávajúcich negatívnych symptómov na 15 až 20 %.11

Aj keď neexistuje konsenzus týkajúci sa prevalencie týchto symptómov, je zrejmé, že negatívne symptómy majú vysokú prevalenciu a predstavujú významnú záťaž, z čoho vyplýva, že všetky klinicky relevantné negatívne symptómy by mali byť zodpovedajúcim spôsobom liečené, aby sa zlepšili výsledky dosahované u pacientov.


Prejavy negatívnych symptómov počas celého priebehu ochorenia5

Negativní symptomy v celém průběhu nemociNegativní symptomy v celém průběhu nemoci

Negatívne symptómy boli opísané ako najčastejší prvý príznak schizofrénie.14 Často sa prejavujú už počas prodromálnej fázy, ktorá predchádza prvej epizóde psychózy a môže trvať niekoľko dní až rokov.15 Ako bolo publikované, 73 % pacientov má negatívne symptómy ešte pred rozvojom pozitívnych symptómov a 20 % pacientov ich zažíva ešte týždne po pozitívnych symptómoch.4 Negatívne symptómy sa však môžu objaviť aj počas psychotickej fázy ochorenia, takže ak sú pozitívne príznaky sprevádzané zníženým vyjadrovaním emócií, sociálnym stiahnutím a zhoršením schopnosti normálne fungovať,16 je potrebné venovať špeciálnu pozornosť negatívnym symptómom. Postupom času sa pozitívne symptómy zmierňujú vďaka liečbe alebo prirodzenému priebehu ochorenia a znovu sa objavujú výraznejšie negatívne symptómy. Preto sú negatívne symptómy najčastejšie v prodromálnej fáze schizofrénie.11

Negativní symptomy v celém průběhu nemociNegativní symptomy v celém průběhu nemoci

Literatúra: Upraveno podle World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases. Online version; 2016. https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F20-F29 Shepherd M, Watt D, Falloon I, Smeeton N. The natural history of schizofrenie: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychological Medicine. Monograph Supplement. 1989;15:1-4617.

Aj keď má schizofrénia typický priebeh a typické prejavy, v žiadnom prípade nejde o homogénne ochorenie a nie všetci pacienti zažijú všetky štádiá ochorenia. V snahe klasifikovať pacientov podľa priebehu ochorenia boli vytvorené 4 široké podskupiny vychádzajúce z 5-ročného sledovania skupiny pacientov so schizofréniou. Ako sa ukázalo, niektorí pacienti zažijú len jednu epizódu, po ktorej dôjde k remisii, zatiaľ čo u iných dochádza k častým epizódam a zvyšuje sa závažnosť ochorenia bez zmiernenia symptómov.17 U pacientov v skupinách 3 a 4 boli počas obdobia sledovania zaznamenané pretrvávajúce floridné príznaky s jednou alebo viacerými exacerbáciami. Po 5 rokoch boli sluchové halucinácie, pocity odoberania, vkladania a prerušovania myšlienok, vysielania myšlienok, somatické halucinácie, bludy a pocity alebo konanie riadené vonkajšími činiteľmi (t. j. symptómy prvej kategórie) prítomné u 75 % pacientov v skupine 3 a u 94 % pacientov v skupine 4. V najzávažnejšej skupine dochádzalo po každej exacerbácii k postupnému zvyšovaniu reziduálnej psychopatológie, až bola dosiahnutá stabilná úroveň závažného poškodenia. Lekári by si mali byť vedomí toho, že negatívne symptómy sa môžu vyskytnúť kedykoľvek v priebehu schizofrénie. Aspoň 1 negatívny symptóm bol zaznamenaný až u 90 % pacientov s prvou psychotickou epizódou a u 35 – 70 % pacientov klinicky významné symptómy pretrvávali aj po začatí liečby.4, 18, 19

Literatúra

 1. National Institutes of Mental Health (NIMH). Schizophrenia. (2017). Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizofrenie-booklet/index.shtml.
 2. Fischer, B. A. & Buchanan, R. W. Schizophrenia: Clinical Manifestations, Course, Assessment and Diagnosis. UpToDate (2017). Available at: www.up-to-date/schizofrenie.
 3. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizofrenie – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 4. an der Heiden, W., Leber, A. & Häfner, H. Negative symptoms and their association with depressive symptoms in the long-term course of schizofrenie. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 266, 387–396 (2016).
 5. Lieberman, J. A. Is schizofrenie a neurodegenerative disorder? A clinical and neurobiological perspective. Biol. Psychiatry 50, 884–897 (2001).
 6. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 7. Kirkpatrick, B., Buchanan, R. W., Ross, D. E. & Carpenter, J. A separate disease within the syndrome of schizofrenie. Arch. Gen. Psychiatry 58, 165–171 (2001).
 8. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizofrenie: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).
 9. Sicras-Mainar, A., Maurino, J., Ruiz-Beato, E. & Navarro-Artieda, R. Impact of negative symptoms on healthcare resource utilization and associated costs in adult outpatients with schizofrenie: A population-based study. BMC Psychiatry 14, 225 (2014).
 10. Sicras-Mainar, A., Maurino, J., Ruiz-Beato, E. & Navarro-Artieda, R. Prevalence of metabolic syndrome according to the presence of negative symptoms in patients with schizofrenie. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 11, 51–57 (2014).
 11. Buchanan, R. W. Persistent Negative Symptoms in Schizophrenia: An Overview. Schizophr. Bull. 33, 1013–1022 (2007).
 12. Bobes, J., Arango, C., Garcia-Garcia, M. & Rejas, J. Prevalence of negative symptoms in outpatients with schizofrenie spectrum disorders treated with antipsychotics in routine clinical practice: Findings from the CLAMORS study. J. Clin. Psychiatry 71, 280–286 (2010).
 13. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 14. an der Heiden, W. & Häfner, H. The epidemiology of onset and course of schizofrenie. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 250, 292–303 (2000).
 15. Larson, M. K., Walker, E. F. & Compton, M. T. Early signs, diagnosis and therapeutics of the prodromal phase of schizofrenie and related psychotic disorders. Expert Rev. Neurother. 10, 1347–1359 (2010).
 16. Lyne, J. et al. Negative symptoms of psychosis: A life course approach and implications for prevention and treatment. Early Interv. Psychiatry 12, 561–571 (2018).
 17. Shepherd, M., Watt, D., Falloon, I. & Smeeton, N. The natural history of schizofrenie: a five-year follow-up study of outcome and prediction in a representative sample of schizophrenics. Psychol. Med. Monogr. Suppl. 15, 1–46 (1989).
 18. Mäkinen, J., Miettunen, J., Isohanni, M. & Koponen, H. Negative symptoms in schizofrenie – A review. Nord. J. Psychiatry 62, 334–341 (2008).
 19. Rabinowitz, J., Berardo, C. G., Bugarski-Kirola, D. & Marder, S. Association of prominent positive and prominent negative symptoms and functional health, well-being, healthcare-related quality of life and family burden: A CATIE analysis. Schizophr. Res. 150, 339–342 (2013).

Lancet Psychiatry

Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions.
Galderisi S, Mucci A, Buchanan RW, Arango C.
Lancet Psychiatry 2018 Aug; 5(8):664-677.
„Negatívne symptómy sa vyskytujú u viac ako 50 % pacientov so schizofréniou, majú veľký dosah na ich fungovanie v praktickom živote a predstavujú výraznú záťaž pre nich samotných, pre ich rodiny aj pre systém zdravotnej starostlivosti.“

Negatívne symptómy – epidemiológia

Hodnoty prevalencie a incidencia negatívnych symptómov sú ovplyvnené použitím rôznych diagnostických kritérií.

Stiahnuť

References title

  Login to Unlock

  NEGATÍVNE SYMPTÓMY: Z INEJ PRÍČINYNEGATÍVNE SYMPTÓMY: Z INEJ PRÍČINY

  Odlíšiť primárne a sekundárne negatívne symptómy môže byť najdôležitejším aspektom ich diagnostiky z dôvodu ich rozdielnych klinických dôsledkov. Primárne negatOdlíšiť primárne a sekundárne negatívne symptómy môže byť najdôležitejším aspektom ich diagnostiky z dôvodu ich rozdielnych klinických dôsledkov. Primárne negat

  viac…
  Login to Unlock

  LIEK REAGILA KOMPENZUJE NEGATÍVNE S…NÁŠ LIEK PRI LIEČBE NEGATÍVNYCH SYM…

  Negatívne symptómy schizofrénie sa objavujú buď ako primárne symptómy, ktoré sú súčasťou príčinnej patofyNegatívne symptómy schizofrénie sa objavujú buď ako primárne symptómy, ktoré sú súčasťou príčinnej patofyziológie schizofrénie, alebo ako sekundárne symptómy sp

  viac…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).