Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Prechod na liek REAGILA

 • U pacientov s akútnymi symptómami alebo u pacientov, ktorí užívajú antipsychotiká vo vysokých dávkach, môže byť vhodnejšia rýchlejšia titrácia so zvyšovaním dávky o 1,5 mg za deň.7 – 10
 • Ukázalo sa, že postupná skrížená titrácia je u pacientov so stabilnými negatívnymi symptómami bezpečná a účinná.
 • Títo pacienti by mohli byť obzvlášť vhodnými kandidátmi na liečbu kariprazínom, pretože kariprazín preukázal väčšie zmiernenie tejto skupiny symptómov ako iné antipsychotiká.4, 5.
 • Pri zmene liečby a prechode na parciálneho agonistu, ako je kariprazín, môže byť vhodné tiež niekoľkotýždenné obdobie prekrývania s plnou dávkou pred deeskaláciou vysadzovaného antipsychotika.10 – 12.

V tejto časti

Prečo by pacient menil antipsychotickú liečbu?

Konečným cieľom liečby schizofrénie je zotavenie, ktoré predstavuje remisiu symptómov, príslušnú starostlivosť o seba samého, lepšie spoločenské aj pracovné/študijné fungovanie, zachovanie terapeutického účinku a prevenciu relapsov.1 Aby antipsychotikum dosiahlo terapeutický úspech, musí zmierňovať akútne symptómy a dosiahnuť odpoveď na liečbu a remisiu s minimálnymi a tolerovateľnými vedľajšími účinkami, aby pacient mohol dodržiavať terapeutický režim.2 Rozhodnutie zmeniť liečbu a prejsť na iné antipsychotikum u stabilizovaných pacientov zvyčajne vychádza z problémov so symptómami alebo so znášanlivosťou. Zmene liečby môžu predchádzať napríklad reziduálne symptómy, agitácia, príznaky poruchy nálady, pretrvávajúce negatívne symptómy a kognitívne dysfunkcie, nedostatočné psychosociálne a funkčné zlepšenie alebo hroziaci relaps. U pacientov so stabilizovaným ochorením si môžu prechod na iné antipsychotikum vyžiadať obťažujúce vedľajšie účinky, ako napríklad nárast telesnej hmotnosti, nauzea, ospalosť alebo metabolické problémy.3


Prechod na kariprazín

Lekári sa môžu rozhodnúť zmeniť liečbu z iného antipsychotika na kariprazín. Obzvlášť vhodnými kandidátmi by mohli byť pacienti s pretrvávajúcimi negatívnymi symptómami, pretože kariprazín preukázal väčšie zmiernenie tejto skupiny symptómov4, 5 než iné antipsychotiká.4, 6

Aj keď pri prechode na kariprazín možno použiť rôzne stratégie, v štúdii s hodnotením kariprazínu pri negatívnych symptómoch preukázala bezpečnosť a účinnosť postupná skrížená titrácia.4 V tejto štúdii zostala pôvodná antipsychotická liečba pacienta počas 4-týždennej úvodnej fázy nezmenená. Počas prvej časti dvojito zaslepenej liečby prebiehala súčasne vzostupná titrácia kariprazínu a zostupná titrácia predošlého antipsychotika. Pri tejto skríženej titrácii liečba kariprazínom začala na dávke 1,5 mg/deň počas 6 dní, potom nasledovalo zvýšenie na 3 mg/deň od 7. do 13. dňa a potom zvýšenie na 4,5 mg/deň v 14. deň. Pôvodné antipsychotikum bolo súčasne titrované zostupne, odrážalo vzostupnú titráciu kariprazínu a bolo vysadené v 14. deň. Zostupnú titráciu bolo možné predĺžiť maximálne na 4 týždne, ak hrozilo riziko zhoršenia psychózy alebo príznaky z vysadenia.4


Skrížená titrácia pri prechode na kariprazín

Napriek tomu, že v populácii pacientov so stabilnými symptómami schizofrénie v štúdii hodnotiacej negatívne symptómy preukázala bezpečnosť a účinnosť stratégia pomalej vzostupnej titrácie,4 môžu byť v iných situáciách vhodnejšie iné stratégie prechodu na kariprazín.3 Napríklad u pacientov s akútnymi symptómami alebo u pacientov, ktorí užívajú vysoké dávky antipsychotika, môže byť vhodnejšia rýchlejšia titrácia so zvyšovaním dennej dávky o 1,5 mg za deň.7  10 Podobne sa môže líšiť optimálna rýchlosť zostupnej titrácie pôvodného antipsychotika v závislosti od polčasu a predpokladaného rizika účinkov spôsobených hypersenzitivitou dopamínových receptorov a anticholinergného abstinenčného syndrómu.3, 10


U pacientov so stabilnými symptómami možno použiť pomalú titračnú schému, zatiaľ čo u pacientov s akútnymi symptómami môže byť prínosom rýchlejšia titrácia4, 7 – 10

U pacientů se stabilními symptomy lze použít pomalé titrační schéma, zatímco u pacientů s akutními symptomy může být přínosem rychlejší titraceU pacientů se stabilními symptomy lze použít pomalé titrační schéma, zatímco u pacientů s akutními symptomy může být přínosem rychlejší titrace

Literatúra: Upraveno podle Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide. Cambridge University Press. (2017)10


Zostupná titrácia pôvodného lieku pri prechode na kariprazín

Pri prechode na kariprazín môže mať receptorový profil antipsychotika, z ktorého prechádzate, vplyv na rozhodnutie o schéme zostupnej titrácie. Podľa okolností môžu byť vhodné rôzne stratégie, ale zásadná je znalosť farmakokinetických/farmakodynamických princípov daných liekov a odborný klinický postup.3

Pri prechode na kariprazín môžu byť prínosom informácie z odporúčaní a návodov vychádzajúcich z klinických údajov pre zmenu liečby zo súčasného antipsychotika na aripiprazol, parciálneho agonistu dopamínových D2/D3 receptorov. V snahe poskytnúť príklad pre kariprazín bol vykonaný prieskum literatúry a boli vyhľadané odporúčania a návody týkajúce sa prechodu na aripiprazol.


Konsenzus odborníkov: príklad pre kariprazín

Nedávno boli publikované dve konsenzuálne práce, ktoré prinášajú nové významné informácie o prechode na aripiprazol. Panely psychiatrických odborníkov z Turecka (2018)11 a Talianska (2015)12 zhodne odporúčajú vzostupnú titráciu aripiprazolu, asi 2-týždennú fázu prekrývania s pôvodným antipsychotikom a následnú deeskaláciu dávky pôvodného antipsychotika (o 5 – 20 % každých 15 dní podľa pôvodného antipsychotika). Táto stratégia prekrývania plnej dávky zodpovedá stratégii, ktorú odporučil v roku 2007 medziodborový tím odborníkov zo Spojeného kráľovstva.13


Pri výmene antipsychotík sa často odporúča stratégia prekrývania plných dávok11-13

Při výměně antipsychotik je často doporučována strategie překrývání plných dávekPři výměně antipsychotik je často doporučována strategie překrývání plných dávek

Literatúra: Upraveno prodle Veznedaroglu, B., Dilbaz, N., Uzun, O. & Isik, E. TARC: Turkish aripiprazole consensus report- Aripiprazole use and switching from other antipsychotics to aripiprazole- consensus recommendations by a Turkish multidisciplinary panel. Ther. Adv. Psychopharmacol. 8, 271–285 (2018)11


Zmena liečby a prechod z antipsychotík, ktoré môžu byť problematické

Niekedy môže byť prechod na kariprazín komplikovaný receptorovým profilom antipsychotika, ktoré je vysadzované. Dôležité je vedieť, že prechod z niektorých liekov môže vyvolať príznaky alebo vedľajšie účinky. Lekári by mali používať stratégiu skríženej titrácie, aby minimalizovali problémy súvisiace s liekom, ktorý je vysadzovaný, a poskytli pacientom dostatok času, aby sa prispôsobili lieku, ktorý je nasadzovaný.3

Napríklad ak pacient prechádza z medikácie so silnými antihistaminergnými alebo anticholinergnými vlastnosťami (napr. klozapín, olanzapín alebo kvetiapín), je možné, že upregulované alebo senzitizované receptory budú vykazovať histaminergnú alebo cholinergnú aktivitu.10 V takých prípadoch môže pomalšia zostupná titrácia znížiť riziko rebound príznakov (napr. agitovanosť, nespavosť, úzkosť, nepokoj, extrapyramídové príznaky, akatízia).3, 10
Podobne prechod zo silnej antidopaminergnej medikácie, ako risperidón, haloperidol alebo paliperidón, na parciálneho D2 agonistu môže viesť k psychóze alebo agitovanosti, pravdepodobne kvôli hypersenzitivite alebo upregulácii D2 receptorov.14 V situáciách, ako je táto, je potrebné tiež zvážiť pomalšiu zostupnú titráciu. Okrem toho môže vysadenie lieku s centrálnou muskarínovou blokádou vyvolať agitovanosť, zmätenosť, psychózu, nespavosť, úzkosť a extrapyramídové príznaky/akatíziu a vysadenie blokátora sérotonínových receptorov môže viesť k úzkosti, extrapyramídovým príznakom/akatízii a možno aj k psychóze a zníženej chuti do jedla.14


Najlepšia je pravdepodobne personalizovaná stratégia prechodu na inú liečbu

Keď zvážime všetky relevantné faktory pri prechode pacienta z jedného antipsychotika na druhé, je potrebné každú stratégiu prekrývania alebo postupného vysadzovania personalizovať a prispôsobiť danému pacientovi a daným antipsychotikám.3 Je potrebné zvážiť odpoveď na liečbu, anamnézu pacienta vrátane stavu ochorenia a závažnosti symptómov, receptorový profil pôvodného lieku a dĺžku liečby týmto liekom.3

Pri prechode z iného antipsychotika na kariprazín sa v štúdii so stabilizovanými pacientmi potvrdila ako bezpečná a účinná stratégia postupnej skríženej titrácie.4 V súlade s tým, čo odporučili panely odborníkov v svojich konsenzoch, môže byť pri zmene liečby na parciálneho agonistu, ako je kariprazín, vhodná aj fáza prekrývania plných dávok trvajúca niekoľko týždňov s následnou deeskaláciou vysadzovaného antipsychotika.11 – 13

Literatúra

 1. Haller, C. S., Padmanabhan, J. L., Lizano, P., Torous, J. & Keshavan, M. Recent advances in understanding schizofrenie. F1000Prime Rep. 6, 1–11 (2014).
 2. Kahn, R. S. et al. Schizophrenia. Nat. Rev. Dis. Prim. 1, 1–23 (2015).
 3. National Health Institute Humber. Guidelines for Antipsychotic Medication Switches. (2000).
 4. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 5. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizofrenie: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).
 6. Earley, W. et al. Efficacy of cariprazine on negative symptoms in patients with acute schizofrenie: A post hoc analysis of pooled data. Schizophr. Res. 204, 282–288 (2019).
 7. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizofrenie: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 8. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizofrenie: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 9. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 10. Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Prescriber’s Guide. (Cambridge University Press, 2017).
 11. Veznedaroglu, B., Dilbaz, N., Uzun, O. & Isik, E. TARC: Turkish aripiprazole consensus report- Aripiprazole use and switching from other antipsychotics to aripiprazole- consensus recommendations by a Turkish multidisciplinary panel. Ther. Adv. Psychopharmacol. 8, 271–285 (2018).
 12. Fagiolini, A., Brugnoli, R., Di Sciascio, G., De Filippis, S. & Maina, G. Switching antipsychotic medication to aripiprazole: Position paper by a panel of Italian psychiatrists. Expert Opin. Pharmacother. 16, 727–737 (2015).
 13. Sullivan, G. et al. Practical prescribing with aripiprazole in schizofrenie: Consensus recommendations of a UK multidisciplinary panel. Curr. Med. Res. Opin. 23, 1733–1744 (2007).
 14. Correll, C. U. From receptor pharmacology to improved outcomes: Individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur. Psychiatry 25, S12-21 (2010).
 15. Reagila SmPC.

European Psychiatry

Correll CU. From receptor pharmacology to improved outcomes: individualising the selection, dosing, and switching of antipsychotics. Eur Psychiatry 2010;25(Suppl 2):S12-21.
Correll CU.
Eur Psychiatry 2010; 25(Suppl 2):S12-21.
„Keď sa pri zmene antipsychotika dopamínová blokáda neudrží na relatívne konštantnej úrovni, môže dôjsť k dopamínovému rebound fenoménu. Môže nastať, keď je nové antipsychotikum podávané v nedostatočnej dávke alebo nie je úplne absorbované, keď je prechod z antipsychotika s krátkym polčasom na antipsychotikum s dlhým polčasom príliš náhle alebo v prípade prechodu z dopamínového antagonistu na antipsychotikum so značne nižšou dopamínovou afinitou alebo na parciálneho dopamínového agonistu. K destabilizácii počas zmeny liečby môže tiež dôjsť pri rýchlom prechode z antipsychotika so silnou histaminergnou alebo cholinergnou blokádou na antipsychotikum s nižšou afinitou k týmto receptorom.“
Login to Unlock

ÚVODNÁ DÁVKA LIEKU REAGILAÚVODNÁ DÁVKA NÁŠHO LIEKU

Liek REAGILA je indikovaný na liečbu schizofrénie u dospelých pacientov. Indikácia zahŕňa všetky typy symZistite viac o úvodných dávkach od prvej epizódy do relapsu

viac…
Login to Unlock

REAGILA A INTERAKCIE S INÝMI LIEKMIKARIPRAZÍN A INTERAKCIE S LIEKMI

Kariprazín sa metabolizuje na 2 farmakologicky aktívne časti: desmetyl kariprazín (DCAR) a didesmetyl karKariprazín sa metabolizuje na 2 farmakologicky aktívne časti: desmetyl kariprazín (DCAR) a didesmetyl kariprazín (DDCAR). Tento metabolizmus sprostredkovávajú e

viac…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).