Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť
wooden-background

Kariprazín a nárast telesnej hmotnosti

 • V klinických štúdiách bol nárast telesnej hmotnosti pri kariprazíne porovnateľný s placebom1
 • Vzhľadom na to, že u niektorých pacientov liečených kariprazínom boli pozorované klinicky významné zmeny telesnej hmotnosti, je potrebné telesnú hmotnosť pacientov pravidelne monitorovať1
 • Kariprazín je metabolicky neutrálny: výskyt hyperlipidémie, hyperglykémie a diabetu mellitus bol v klinických štúdiách porovnateľný s placebom2 – 4

V tejto časti

Antipsychotiká spôsobujú nárast hmotnosti

Pacienti so schizofréniou majú častejšie ako zvyšok populácie nadváhu alebo obezitu. Navyše u mnohých pacientoch so schizofréniou dochádza po začatí liečby antipsychotikami ku klinicky významnému zvýšeniu hmotnosti. Nárast telesnej hmotnosti u pacientov je obávaný, pretože prispieva k rozvoju diabetu 2. typu, dyslipidémie a hypertenzie, ktoré zvyšujú riziko kardiovaskulárnych príhod.6 Nadmerná telesná hmotnosť môže tiež významne ovplyvniť adherenciu k predpísanej medikácii, schopnosť zúčastniť sa rehabilitácie5 a sebaúctu. Aj keď k problémom s telesnou hmotnosťou u osôb so schizofréniou prispievajú faktory každodenného života, ako je strava a sedavý spôsob života, existujú presvedčivé dôkazy, že rozhodujúci podiel majú antipsychotiká.5, 7 Niektoré antipsychotiká majú jednoznačne vyššiu pravdepodobnosť spôsobiť nárast telesnej hmotnosti ako iné, ale žiadny liek nie je úplne bez vplyvu na nárast telesnej hmotnosti a nie každý liek vedie k nárastu hmotnosti u každého pacienta.8 Incidencia klinicky významného nárastu telesnej hmotnosti (≥ 7 %) súvisiaca s liečbou atypickými antipsychotikami sa uvádza v rozmedzí od 8,1 % (aripiprazol)9 do 22,2 % (olanzapín).10
 


Čo by mali lekári a pacienti robiť v súvislosti s nárastom telesnej hmotnosti

Keďže všetky antipsychotiká vrátane kariprazínu sú spojené s nárastom telesnej hmotnosti u niektorých pacientov, je potrebné monitorovať telesnú hmotnosť všetkých osôb so schizofréniou.1 Za najuznávanejší štandard na stanovenie potreby intervencie je hodnota body mass index (BMI).5 Informačnú hodnotu v súvislosti s hmotnostnou kategóriou pacienta môže mať aj obvod pásu, kedy ženy s obvodom pásu ≥ 90 cm a muži s obvodom pásu ≥ 100 cm majú zvýšené riziko vysokého krvného tlaku, diabetu 2. typu, dyslipidémie a metabolického syndrómu.11

BMI (kg/m2)12,13Kategórie telesnej hmotnosti
18,5–24,9Normálna hmotnosť
25,0–29,9Nadváha
≥30Obezita

Dobrou stratégiou u pacientov so schizofréniou je zamerať sa na prevenciu úvodného nárastu telesnej hmotnosti a rozvoja obezity, pretože znižovanie telesnej hmotnosti je náročné a intervencie na zníženie hmotnosti sú často neúčinné.5 Pacientov a ich opatrovateľov je potrebné poučiť o potenciálnom riziku nárastu telesnej hmotnosti a súvisiacich zdravotných rizikách.5 Pri niektorých pacientoch možno použiť rodinnú anamnézu obezity a diabetu ako ďalší argument, že nárast telesnej hmotnosti môže byť spojený s nežiaducimi zdravotnými rizikami.5 Pacientov je tiež potrebné povzbudiť, aby svoju telesnú hmotnosť sledovali.5

S cieľom pomôcť pacientom telesnú hmotnosť kontrolovať, je potrebné zaznamenať ich telesnú hmotnosť a BMI pred začatím a zmenou liečby a potom pri každej návšteve počas 6 mesiacov od začatia alebo zmeny medikácie.5 Keď sa hmotnosť pacienta stabilizuje, je potrebné kontrolovať hmotnosť a BMI u pacientov s normálnou telesnou hmotnosťou každý štvrťrok a u pacientov s nadváhou častejšie. Pacientov, ktorí sú sledovaní v intervaloch dlhších ako 1 mesiac, je potrebné poučiť, aby si hmotnosť sledovali sami. Ak im hmotnosť začne stúpať, mali by o tom informovať svojho lekára.5 Keď dôjde k nárastu telesnej hmotnosti, možno použiť intervencie ako konzultáciu s nutričným špecialistom, program fyzickej záťaže, užívanie liekov na zníženie telesnej hmotnosti alebo zmenu antipsychotika na liek, ktorý je spojený s nižším nárastom hmotnosti.14, 15
 


Dobrá voľba, ak sa snažíte vyhnúť nárastu telesnej hmotnosti

Rovnako ako pri všetkých antipsychotikách, zmeny telesnej hmotnosti boli pozorované aj pri liečbe kariprazínom.1 Keď zohľadníme všetky štúdie s kariprazínom pri liečbe schizofrénie (krátkodobé aj dlhodobé), bol pozorovaný mierny nárast telesnej hmotnosti o 1 kg1. Pri cieľovom rozmedzí dávkovania 1,5 – 6 mg/deň bol v dlhodobej štúdii potenciálne významný nárast telesnej hmotnosti opísaný pri 9,0 % pacientov liečených kariprazínom.1 K nežiaducej udalosti súvisiacej s nárastom hmotnosti došlo pri 5,1 % pacientov zo skupiny s kariprazínom v porovnaní s 1,5 % pacientov v skupine s placebom.16 Spoločne tieto údaje naznačujú, že kariprazín patrí na dolné priečky v poradí atypických antipsychotík podľa nárastu telesnej hmotnosti.3

Placebo
n = 683
Kariprazín
n = 2048
Nárast telesnej hmotnosti10,9 kg1,1 kg
Nárast telesnej hmotnosti ≥7%17,1 %9,8 %

A čo metabolické zmeny pri kariprazíne?

Okrom tohto priaznivého profilu z hľadiska telesnej hmotnosti kariprazín zrejme nemá klinicky relevantné nežiaduce účinky na metabolické parametre. Pri schválenom dávkovacom rozmedzí bola priemerná (SD) zmena väčšiny metabolických parametrov oproti vstupnej hodnote malá a klinicky nevýznamná.4

Incidencia nežiaducich udalostí spojených s hyperlipidémiou bola vo všetkých terapeutických skupinách približne 1 %. Incidencia nežiaducich udalostí súvisiacich s hyperglykémiou a diabetom bola < 1 % pri kariprazíne a 1 % pri placebe.16

V porovnaní s placebom bol v krátkodobých štúdiách presun z normálneho pásma hodnôt do zvýšeného pásma pri lipidoch a glykémii vo všeobecnosti podobný pri placebe aj kariprazíne.2

Celkovo výsledky štúdií poukazujú na to, že kariprazín by mohol byť dobrou voľbou pre pacientov so schizofréniou, pri ktorých existujú obavy, že by telesná hmotnosť alebo metabolické parametre mohli skomplikovať sprievodné ochorenia ako kardiovaskulárne ochorenia alebo diabetes.2 – 4

Literatúra

 1. Reagila SmPC.
 2. Earley, W. et al. Safety and tolerability of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizofrenie: A pooled analysis of four phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Int. Clin. Psychopharmacol. 32, 319–28 (2017).
 3. Leucht, S. et al. Sixty years of placebo-controlled antipsychotic drug trials in acute schizofrenie: Systematic review, Bayesian meta-analysis, and meta-regression of efficacy predictors. Am. J. Psychiatry 174, 927–942 (2017).
 4. Citrome, L. Cariprazine in schizofrenie: Clinical efficacy, tolerability, and place in therapy. Adv. Ther. 30, 114–126 (2013).
 5. Marder, S. R. et al. Physical health monitoring of patients with schizofrenie. Am. J. Psychiatry 161, 1334–1349 (2004).
 6. Kapur, S. & Marques, T. R. Dopamine, striatum, antipsychotics, and questions about weight gain. JAMA Psychiatry 73, 107–108 (2016).
 7. Padmavati, R., McCreadie, R. G. & Tirupati, S. Low prevalence of obesity and metabolic syndrome in never-treated chronic schizofrenie. Schizophr. Res. 121, 199–202 (2010).
 8. Musil, R., Obermeier, M., Russ, P. & Hamerle, M. Weight gain and antipsychotics: A drug safety review. Expert Opin. Drug Saf. 14, 73–96 (2015).
 9. Abilify [package insert]. Rockville, MD: Otsuka America Pharmaceutical, Inc https://www.otsuka-us.com/media/static/Abilify-PI.pdf (2018).
 10. Zyprexa [package insert]. Indianapolis, IN: Lilly USA, LLC https://pi.lilly.com/us/zyprexa-pi.pdf (2018).
 11. Janssen, I., Katzmarzyk, P. T. & Ross, R. Body Mass Index, Waist Circumference, and Health Risk. Arch. Intern. Med. 162, 2074–2079 (2002).
 12. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Heal. Organ. – Tech. Rep. Ser. (2000).
 13. National Heart Lung and Blood Institute & National Institutes of Health (NIH) National Heart, Lung, and Blood Institute, N. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. The Evidence Report, NIH Publication No. 98-4083. WMJ official publication of the State Medical Society of Wisconsin (1998) doi:10.1001/jama.2012.39.
 14. Aquila, R. Management of weight gain in patients with schizofrenie. J. Clin. Psychiatry 63, 33–36 (2002).
 15. Ball, M. P., Coons, V. B. & Buchanan, R. W. A program for treating olanzapine-related weight gain. Psychiatr. Serv. 52, 967–969 (2001).
 16. EMA. Reagila Assessment Report. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.

Advances in Therapy

Cariprazine in Schizophrenia: Clinical Efficacy, Tolerability, and Place in Therapy.
Citrome L.
Adv Ther. 2013; 30(2):114–26.
„Logickými kandidátmi liečby kariprazínom sú dospelí pacienti so schizofréniou, u ktorých sa obávame metabolického a kardiovaskulárneho rizika a u ktorých je potrebné minimalizovať nárast telesnej hmotnosti alebo sa mu úplne vyhnúť“
Login to Unlock

AKO LIEK REAGILA PÔSOBÍ?AKO NÁŠ LIEK PÔSOBÍ?

Kariprazín má vysokú afinitu k dopamínovým D3 a D2 receptorom a tiež k sérotonínovým 5 HT2B a 5 HT1A receViac informácií o mechanizme účinku

viac…
Login to Unlock

SCHÉMA PRECHODU NA LIEK REAGILASCHÉMA PRECHODU NA KARIPRAZÍN

Konečným cieľom liečby schizofrénie je zotavenie, ktoré predstavuje remisiu symptómov, príslušnú starostlKonečným cieľom liečby schizofrénie je zotavenie, ktoré predstavuje remisiu symptómov, príslušnú starostlivosť o seba samého, lepšie spoločenské aj pracovné/štu

viac…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).