Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Účinky lieku REAGILA na primárne a sekundárne negatívne symptómy: problém pseudošpecifickosti

 • Kariprazín je účinný pri širokom spektre príznakov schizofrénie vrátane negatívnych symptómov1, 5 – 7
 • Ako sa preukázalo v štúdii s kariprazínom pri negatívnych symptómoch, kompenzáciu negatívnych symptómov kariprazínom nie je možné prisúdiť zlepšeniu kompenzácie pozitívnych symptómov1
 • Kompenzáciu negatívnych symptómov nie je možné prisúdiť ani zlepšeniu kompenzácie príznakov depresie1
 • Kompenzáciu negatívnych symptómov nie je možné prisúdiť ani zmierneniu extrapyramídových príznakov1

V tejto časti


Čo je problém pseudošpecifickosti?

Aj keď je kariprazín prvým a jediným antipsychotikom, ktoré preukázalo účinnosť oproti iným antipsychotikám vo veľkej štúdii špeciálne zameranej na hodnotenie pacientov so schizofréniou s prevažujúcimi pretrvávajúcimi negatívnymi symptómami, niekoľko antipsychotík preukázalo účinnosť proti negatívnym symptómom v porovnaní s placebom alebo s inými antipsychotikami v štúdiách s pacientmi so všeobecnými príznakmi schizofrénie.2


V čom je teda rozdiel?

Žiaľ, zmiernenie negatívnych symptómov, ku ktorým dochádza počas exacerbácie schizofrénie, je neurčité a nedokazuje skutočný terapeutický účinok na negatívne symptómy. Dôvod nás vracia späť k odlíšeniu primárnych (t. j, vnútorných príznakov schizofrénie) a sekundárnych (t. j. vznikajúcich v dôsledku iných faktorov alebo spôsobených inými faktormi s možnou odpoveďou na liečbu primárnej príčiny) negatívnych symptómov. Keď sú do klinickej štúdie zaradení aj pacienti so sekundárnymi negatívnymi symptómami, vedie to ku komplikáciám a chybnej interpretácii toho, čo je a čo nie je priamy terapeutický účinok na negatívne symptómy. Ak pacient nie je stabilizovaný a sú prítomné sekundárne negatívne symptómy, je možné, že zjavné zmiernenie negatívnych symptómov je v skutočnosti spôsobené zmiernením symptómov z iných skupín (t. j. príznaky depresie, psychózy, extrapyramídové symptómy) a nie zmiernením samotných negatívnych symptómov.3

Tento hlavolam je označovaný ako pseudošpecifickosť


Ako možno preukázať skutočné terapeutické účinky na negatívne symptómy?

Štúdie s dobrým dizajnom, ktoré majú hodnotiť negatívne symptómy schizofrénie, by mali preukázať, že zmiernenie negatívnych symptómov nesúvisí so zmiernením iných psychopatologických domén, ktoré môžu mať vplyv na výskyt negatívnych symptómov.4
To možno dosiahnuť použitím špecifických kritérií na zaradenie a vylúčenie a sledovaných parametrov, ktoré hodnotia zmeny symptómov, ktorým by bolo možné prisúdiť pseudošpecifickú zmenu.

Štúdie, ktorá porovnávala kariprazín s risperidónom pri negatívnych symptómoch,1 sa mohli zúčastniť dospelí pacienti (18 – 65 rokov) s diagnózou schizofrénie a potvrdenými prevažujúcimi negatívnymi symptómami a nízkou mierou pozitívnych symptómov. Museli byť splnené prísne kritériá na zaradenie a vylúčenie, aby sa zaistilo, že zmena negatívnych symptómov bola skutočná a že nešlo o výsledok pseudošpecifického účinku.11

Všeobecné kritériá na zaradenie1
Pacienti museli byť minimálne 6 mesiacov pred screeningom v stabilizovanom stave (t. j. bez psychiatrickej hospitalizácie, akútnych exacerbácií alebo uväznenia)
Prevažujúce negatívne symptómy 6 mesiacov (podľa zdravotnej dokumentácie alebo posúdenia skúšajúcim)
Skóre faktorov negatívnych symptómov PANNS (PANSS-FSNS) ≥ 24 pri screeningu a počas úvodnej fázy
Skóre ≥ 4 najmenej na 2 z 3 hlavných položiek negatívnych symptómov PANSS (otupený afekt, pasívne alebo apatické sociálne stiahnutie, absencia spontánnosti a toku reči)
Skóre PANSS-FSNS, ktoré sa počas úvodnej fázy odklonilo o menej ako 25 % od screeningového skóre
Všeobecné kritériá na vylúčenie
Nestabilizovaný stav
Faktorové skóre pozitívnych symptómov PANSS (PANSS-FSPS) ≥ 16
Zvýšenie skóre PANSS-FSPS minimálne o 25 % počas úvodnej fázy
Špecifické kritériá na vylúčenie pseudošpecifickosti
Pozitívne symptómy: skóre ≥ 4 minimálne pri 2 položkách pozitívnych symptómov PANSS: bludy, halucinatórne správanie, grandiozita, podozrievavosť alebo nezvyčajný obsah myšlienok
Stredne závažné alebo závažné príznaky depresie: celkové skóre na Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) ≥ 6
Klinicky relevantný parkinsonizmus: podľa posúdenia skúšajúceho alebo skóre > 3 pri súčte prvých ôsmich položiek škály Simpson-Angus Scale (SAS)

Skutočné zmiernenie negatívnych symptómov = malá zmena parametrov pseudošpecifickosti1

Nebol pozorovaný žiadny rozdiel v zmene skóre PANSS-FSPS oproti vstupnej hodnote medzi kariprazínom a risperidónom, čo potvrdzuje, že výsledky dosiahnuté pri negatívnych symptómoch neboli spôsobené zmiernením pozitívnych symptómov.

Skutečné zmírnění negativních symptomůReal negative symptom improvement

Literatúra: Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–13 (2017)1 (Graphic elaboration from text data)

Spoločne tieto výsledky vylučujú nepriame účinky na zmiernenie negatívnych symptómov spôsobené zmiernením pozitívnych symptómov, príznakov depresie alebo extrapyramídových príznakov, čo potvrdzuje, že zmiernenie negatívnych symptómov kariprazínom nie je pseudošpecifický účinok.

Literatúra

 1. Németh, G. et al. Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 389, 1103–1113 (2017).
 2. Krause, M. et al. Antipsychotic drugs for patients with schizofrenie and predominant or prominent negative symptoms: a systematic review and meta-analysis. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 268, 625–639 (2018).
 3. Buchanan, R. W., Breier, A., Kirkpatrick, B., Ball, P. & Carpenter, W. T. Positive and negative symptom response to clozapine in schizophrenic patients with and without the deficit syndrome. Am. J. Psychiatry 155, 751–760 (1998).
 4. Marder, S. R., Daniel, D. G., Alphs, L., Awad, A. G. & Keefe, R. S. E. Methodological issues in negative symptom trials. Schizophr. Bull. 37, 250–254 (2011).
 5. Durgam, S. et al. An evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizofrenie: A phase II, randomized clinical trial. Schizophr. Res. 152, 450–457 (2014).
 6. Kane, J. M. et al. Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia: Results from an International, Phase III Clinical Trial. J. Clin. Psychopharmacol. 35, 367–373 (2015).
 7. Durgam, S. et al. Cariprazine in acute exacerbation of schizofrenie: A fixed-dose, phase 3, randomized, double-blind, placebo- and active-controlled trial. J. Clin. Psychiatry 76, e1574-82 (2015).
 8. Reagila SmPC.

Lancet

Cariprazine versus risperidone monotherapy for treatment of predominant negative symptoms in patients with schizofrenie: a randomised, double-blind, controlled trial.
Németh G, Laszlovszky I, Czobor P, Szalai E, Szatmári B, Harsányi J, Barabássy Á, Debelle M, Durgam S, Bitter I, Marder S, Fleischhacker WW.
Lancet 2017; 389(10074):1103-1113.
„…parametre pseudošpecifickosti svedčia o tom, že k zmierneniu prevažujúcich negatívnych symptómov u pacientov liečených kariprazínom došlo nezávisle od zmiernenia ostatných symptómov (t. j. pozitívnych symptómov, príznakov depresie, extrapyramídových príznakov), o ktorom je známe, že má vplyv na negatívne symptómy.“1
Login to Unlock

LIEK REAGILA KOMPENZUJE NEGATÍVNE S…NÁŠ LIEK PRI LIEČBE NEGATÍVNYCH SYM…

Negatívne symptómy schizofrénie sa objavujú buď ako primárne symptómy, ktoré sú súčasťou príčinnej patofyNegatívne symptómy schizofrénie sa objavujú buď ako primárne symptómy, ktoré sú súčasťou príčinnej patofyziológie schizofrénie, alebo ako sekundárne symptómy sp

viac…
Login to Unlock

LIEK REAGILA A KAŽDODENNÉ FUNGOVANI…NÁŠ LIEK A KAŽDODENNÉ FUNGOVANIE

U pacientov so schizofréniou musí byť zmiernenie negatívnych symptómov sprevádzané zlepšením fungovania pU pacientov so schizofréniou musí byť zmiernenie negatívnych symptómov sprevádzané zlepšením fungovania pacienta, aby mohla byť zmena považovaná za klinicky rel

viac…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).