Zdravotníci

Verejnosť

Zásady ochrany osobných údajov

  V tejto časti

  (Dátum poslednej aktualizácie: 3. marca 2020)

  Účelom týchto úplných Zásad ochrany osobných údajov („Zásady“) je poskytnúť vám podrobné informácie o tom, aký typ údajov o vás spracovávame a akým spôsobom, keď navštívite internetovú stránku zivotsoschizofreniou.sk (ďalej len „web“). Osoby mladšie ako 16 rokov (ďalej len „deti“) nemôžu naše služby využívať, preto žiadame, aby deti neposkytovali žiadne osobné údaje žiadnej z našich spoločností. Tieto zásady si prečítajte spolu s našimi všeobecnými podmienkami používania. Zásady môžeme kedykoľvek revidovať a tento príspevok aktualizovať, a keď to bude nevyhnutné, budeme si musieť vyžiadať váš súhlas. Dátum posledných úprav zistíte podľa informácie na riadku „Dátum poslednej revízie“ v hornej časti týchto zásad.

  Web môže obsahovať prepojenia na internetové stránky tretích strán. Tieto internetové stránky nemáme pod kontrolou a riadia sa svojimi vlastnými zásadami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Za postupy ochrany osobných údajov na týchto prepojeniach nenesieme žiadnu zodpovednosť.

  Spoloční prevádzkovateliaGedeon Richter Plc. (sídlo: 1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21.; registračné číslo spoločnosti: Cg. 01-10-040944; ďalej len „spoločnosť Richter“) a  Gedeon Richter Slovakia s. r. o.  (sídlo: Karadžičova 10, 821 98 Bratislava; ďalej len „spoločnosť Richter Slovakia“) sú spoločnými správcami webovej stránky schizofrenia.com (ďalej len „web“). – Spoločnosti Richter a Richter Slovakia sú každá samostatne označované ako „spoločnosť“ a spoločne ako „spoločnosti“, „my“, „nás“, „nám“ alebo „nami“) a sú spoločnými správcami webovej stránky schizofrenia.life (ďalej len „web“). Sme odhodlaní chrániť súkromie jednotlivcov.
  PODSTATA DOHODY MEDZI SPOLOČNOSŤAMI O SPOLOČNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOCHUzavreli sme Dohodu spoločných prevádzkovateľov, ktorá sa týka správy tohto webu. Odsúhlasili sme, že spoločnosti sú spoločne zodpovedné za dodržiavanie transparentnosti a požiadaviek na informácie týkajúce sa spracovávania osobných údajov návštevníkov webu vrátane overovacích informácií DocCheck.

  Odsúhlasili sme, že každý z nás ako držiteľ výhradnej licencie na príslušné trhové výrobky a tovar v danej krajine je podľa našej spoločnej exkluzívnej licenčnej zmluvy zodpovedný za vybavenie žiadostí týkajúcich sa dotknutých osôb pochádzajúcich z tejto krajiny.

  Každý z nás môže prijať sťažnosť od dotknutej osoby, ktorá sa týka spracovávania osobných údajov druhou spoločnosťou, a strana, ktorá uvedenú sťažnosť prijala, musí bez zbytočného omeškania postúpiť túto žiadosť druhej spoločnosti. Ak je žiadosť dotknutej osoby (1) podaná priamo spoločnosti Richter alebo Richter Slovakia alebo (2) adresovaná obom spoločnostiam alebo (3) nie je možné jednoznačne určiť krajinu, z ktorej žiadosť pochádza, alebo (4) žiadosť pochádza z krajiny mimo EÚ, tak musí na túto žiadosť odpovedať spoločnosť, ktorej bola žiadosť dotknutej osoby doručená.

  Odsúhlasili sme, že každý je zodpovedný za zavedenie postupov, ktoré zabezpečia vyhovujúci právny základ na spracovávanie osobných údajov, umožnia riešiť porušenie ochrany osobných údajov, vykonávať posúdenie dosahov ochrany údajov, spravovať žiadosti dotknutých osôb o prístup a uplatňovať príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným a nezákonným zničením, stratou alebo pozmenením a pred neschváleným sprístupnením, zneužitím alebo iným spracovávaním, ktoré je v rozpore s ustanoveniami príslušných zákonov o ochrane údajov.

  Každý z nás je oprávnený využívať služby sprostredkovateľov údajov ako súčasť spoločného spracovávania. Spracovávame vaše osobné údaje v EÚ a pri uplatnení príslušných záruk ich môžeme prenášať do tretích krajín mimo EÚ/EHP.
  Na aký účel budú údaje spracovávané?Vaše údaje použijeme na nasledovné účely:
  • Fungovanie webu: spracovávanie vašich údajov je nutné na splnenie podmienok používania webu a na pravidelnú prevádzku tohto webu.
  • Hlásenie nežiaducich účinkov: v súvislosti s hlásením nežiaducich účinkov je naším právnym základom na spracovávanie údajov zákonná požiadavka na dodržiavanie európskych a vnútroštátnych zákonov o farmakovigilancii. Keď nám zašlete správu, budeme vás informovať v samostatnom oznámení o ochrane osobných údajov o farmakovigilancii.
  Aké osobné údaje o vás spracovávame?Z vyššie uvedených dôvodov spracovávame údaje v nižšie uvedených kategóriách:

  • Osobné údaje návštevníkov webu: typ a verzia vášho prehliadača, váš operačný systém, internetová stránka, z ktorej ste náš web navštívili (referenčná URL adresa), internetová stránka/internetové stránky, ktoré na našom webe navštívite, dátum a čas návštevy nášho webu a vaša IP adresa.

  • Údaje zdravotníkov: len pre overených používateľov – výsledok overenia DocCheck, oslovenie, pohlavie, titul, krstné meno, priezvisko, ulica, krajina, typ adresy, kde zdravotník žije, jazyky, ktorými zdravotník hovorí, povolanie, odbor (len u lekárov), aktivity, e-mailová adresa, jedinečný kód priradený zdravotníkovi a stav potvrdenia. Spoločnosti Richter a Richter Slovakia nebudú mať k týmto údajom prístup, spracovávať ich bude DocCheck.

  Analytické údaje: prihlasovacie údaje, prezerané stránky a stiahnuté dokumenty.

  • Údaje o hlásení nežiaducich účinkov: nespracovávame žiadne osobné údaje súvisiace s hlásením akéhokoľvek nežiaduceho účinku na webe schizofrenia.com. Spracovávame len súvisiace údaje prostredníctvom jednoúčelovej webovej stránky na hlásenie nežiaducich účinkov: https://www.richter.hu/en-US/contact/Pages/Adverse-event-reporting.aspx

  Poskytnutie svojich osobných údajov ako zdravotníka je dobrovoľným rozhodnutím príslušnej osoby.
  Právny základ spracovávania vašich osobných údajovPri spracovávaní vašich osobných údajov sa opierame o nižšie uvedený právny základ:

  • Váš súhlas, ktorý ste nám poskytli v súlade s nariadením EÚ 679/2016 („GDPR“) čl. 6 ods. 1 písm. A) (ďalej len „súhlas“). Vy ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracovávania údajov na základe súhlasu pred jeho zrušením.

  • Spracovávanie vašich osobných údajov je nutné na plnenie zmluvy s vami podľa čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR (ďalej len „zmluvný základ“).

  • Spracovávanie vašich osobných údajov je možné na základe vášho oprávneného záujmu (ďalej len „oprávnený záujem“) podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR

  • Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na základe našich právnych záväzkov podľa čl. 6 ods. 1 písm. E) GDPR (ďalej len „právne záväzky“).

  Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na nižšie uvedené účely a na nižšie uvedenom právnom základe:


  Účel spracovávania údajov
  Kategórie spracovávaných osobných údajov
  Zmluvný základ
  Fungovanie webu
  • Osobné údaje návštevníka webu
  • Údaje zdravotníka (len u overených používateľoch)
  Zmluvný základ
  Oprávnený záujem
  Analýza trhu
  • Údaje zdravotníkov
  Súhlas
  Marketingová analýza
  • Kontaktné údaje zdravotníkov
  Súhlas
  Hlásenie nežiadúcich účinkov
  • Údaje na hlásenie nežiadúcich účinkov
  Právne záväzky
  Náš oprávnený záujemVykonali sme test proporcionality, aby sme preukázali, že naše oprávnené záujmy prevažujú. Zvážili sme rozsah,v akom môžu naše aktivity pri spracovávaní údajov a tiež organizačná štruktúra a fungovanie spoločnosti či záruky súkromia, ktoré poskytujeme, narušiť vaše záujmy, práva a slobody. Na tomto základe sme došli k záveru, že naše aktivity pri spracovávaní relevantných údajov (ako je uvedené nižšie) neprimerane neobmedzujú vaše záujmy, osobné práva ani slobody.
  Aktivity pri spracovávaní údajov
  Test proporcionality
  Fungovanie webu
  Každý z nás posúdil svoje oprávnené záujmy a došli sme k záveru, že ak navštívite náš web, tak máme oprávnený záujem spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na prevádzku a fungovanie webu. Zhromažďujeme vaše osobné údaje ako neidentifikovaného návštevníka webu na analytické účely na základe vášho dobrovoľne udeleného súhlasu (ak ide o analytické súbory cookie) s cieľom vylepšenia našich služieb a nášho webu.
  Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?Keď zvážime, že vaše osobné údaje budú spracovávané na účely prístupu na web a potom budú k dispozícii v anonymizovanej podobe len na vyššie uvedené účely, vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie účelov, kvôli ktorým ich zhromažďujeme, vrátane účelu splnenia všetkých zákonných požiadaviek. Aby sme stanovili primeranú lehotu uchovávania osobných údajov, zvážili sme množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko škody dané neoprávneným použitím alebo sprístupnením vašich osobných údajov, účely, na ktoré vaše osobné údaje spracovávame, či by sme mohli splniť tieto účely iným spôsobom a tiež platné zákonné požiadavky. Upozorňujeme, že vaše osobné údaje anonymizujeme, aby nemohli byť neskôr spojené s vašou osobou, pričom v tejto podobe môžeme tieto informácie používať bez toho, aby sme vám to naďalej oznamovali.

  Osobné údaje súvisiace s vašou návštevou nášho webu budeme spracovávať a uchovávať 6 mesiacov od vašej návštevy.
  Kto bude mať k vašim údajom prístup?Žiadne vaše osobné údaje nesprístupníme tretím stranám, externým subjektom ani organizáciám s výnimkou nižšie uvedených, prípadne ak nebudete súhlasiť s prenosom údajov alebo ak prenos údajov nebude vyžadovať alebo umožňovať zákon.

  Môžeme využívať služby tretích strán – dodávateľov ako sprostredkovateľov údajov a môžeme týmto tretím stranám poskytnúť prístup k vašim osobným údajom, rovnako ako právnym a iným poradcom a konzultantom, ktorí nám budú pomáhať. V takom prípade však vždy zaistíme dôvernosť vašich osobných údajov, napr. uzavretím dohody o mlčanlivosti. Vaše osobné údaje môžeme prenášať mimo EÚ/EHS. V takom prípade sa spoliehame na príslušné záruky, ako sú štandardné zmluvné doložky EÚ alebo Rámec na ochranu údajov medzi EÚ a USA.

  V čase vytvorenia týchto zásad ochrany osobných údajov využívali spoločnosti v súvislosti s fungovaním tohto webu a poskytovaním jeho služieb nižšie uvedených sprostredkovateľov údajov:

  • Amarone Ltd. – H-1142 Budapešť, 112. Ersébet királyné str., – Fungovanie Webu

  • Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA – služba Google Analytics (používaná len pri súhlase s analytickými súbormi cookie).

  • DocCheck – DocCheck Comminuty GmBH, Industry Service, Vogelsanger Str. 66, D –50823 Kolín.
  VAŠE PRÁVAMáte právo uplatniť svoje práva uvedené nižšie:
  (i) Právo na prístup: Máte právo spýtať sa, či máme alebo nemáme vaše osobné údaje, a ak áno, tak máte právo žiadať o informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje máme. Budeme tiež musieť okrem iného odpovedať na otázky, prečo používame vaše osobné údaje, uviesť podrobne, aké údaje máme a komu sme k nim poskytli prístup. Nejde však o absolútne právo a vaše práva na prístup môžu byť obmedzené záujmami iných osôb.

  (ii) Právo na opravu: Sme povinní na požiadanie opraviť nepresné osobné údaje alebo doplniť osobné údaje, ktoré sú neúplné.

  (iii) Právo na vymazanie: Za určitých okolností sme povinní na žiadosť dotknutej osoby vymazať príslušné osobné údaje.

  (iv) Právo na obmedzenie spracovávania: Za určitých okolností sme povinní na požiadanie dotknutej osoby obmedziť používanie osobných údajov. V takých prípadoch môžeme používať údaje len na určité obmedzené účely stanovené zákonom.

  (v) Právo na prenosnosť údajov: Môžete mať právo získať svoje osobné údaje, ku ktorým máme prístup, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a následne môžete mať právo tieto údaje prenášať iným subjektom bez akýchkoľvek prekážok z našej strany.

  (vi) Právo namietať:
  Máte právo namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu týkajúceho sa vašej situácie a v takom prípade nebudeme môcť spracovávať vaše osobné údaje. Ak budete mať právo namietať a uplatnenie tohto práva bude odôvodnené, príslušné osobné údaje nebudú ďalej spracovávané na účel, voči ktorému bolo namietané. Uplatnenie tohto práva nie je spojené so žiadnymi nákladmi.“

  (vii) Právo podať sťažnosť: Ak sa budete domnievať, že vaše právo na súkromie a ochranu osobných údajov bolo ohrozené, môžete sa obrátiť na príslušný úrad na ochranu osobných údajov, ktorý kontroluje činnosť príslušnej spoločnosti:

  • V prípade spoločnosti Richter je to Maďarský štátny úrad na ochranu údajov a slobody informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információstabadság Hatóság – NAIH; sídlo: H-1024 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; webová stránka: www.naih.hu; telefon: +36-1-391-1400; e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu; fax: +36 1 391 1410;

  alebo se môžete obrátiť na kompetentný regulačný úrad na ochranu osobných údajov v príslušnom členskom štáte Európskej únie, kde máte trvalé bydlisko, miesto výkonu práce alebo kde došlo k údajnému porušeniu práv.
  Úrad pre ochranu osobných údajovĎalšie informácie o týchto Zásadách ochrany osobných údajov, Zásadách používania súborov cookie a v súvislosti s žiadosťami a otázkami týkajúcimi sa ochrany súkromia a osobných údajov zo strany dotknutých osôb môžete získať na našej stránke kontaktujte nás.

  Spoločnosť Richter vymenovala zodpovednú osobu, na ktorú sa môžete obrátiť na adrese: dataprotection@richter.hu.

  Zásady spracovania osobných údajov

  (Posledná aktualizácia: 23. júna 2021)

  Spoločnosť Gedeon Richter Marketing ČR, sro, IČO: 24723720, so sídlom Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 168950 (ďalej označovaná ako „my“ alebo „spoločnosť „) sa zaväzuje chrániť súkromie fyzických osôb. Týmito zásadami spracovanie osobných údajov (ďalej len zásady) by sme Vás radi informovali o spracovaní osobných údajov, ktoré získavame od návštevníkov, zmluvných partnerov alebo užívateľov našich služieb (ďalej spoločne označované ako „subjekty údajov“) poskytovaných prostredníctvom našich webových stránok (ďalej označované ako “ služby „). Subjekty údajov mladšie ako 15 rokov nie sú oprávnené na využívanie našich služieb. Žiadame, aby maloletí neposkytovali našej spoločnosti žiadne osobné údaje.

  Prosím prečítajte si tieto zásady spolu s našimi Podmienkami používania a Zásady používania súborov cookie.

  Zásady môžeme kedykoľvek pozmeniť a tu uvedený text nahradiť aktualizovaným. Ak je to nevyhnutné, vyžiadame si Váš súhlas s príslušnými zmenami. Informácie o tom, kedy boli zásady naposledy revidované, spoznáte podľa údaje o „poslednú aktualizáciu“ na začiatku týchto zásad.

  KTO JE správcom osobných údajov?
  Správcom osobných údajov, pokiaľ nie je ďalej výslovne uvedené inak, je naša spoločnosť. Vaše údaje bude spoločnosť spracovávať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ao zrušení smernice 95/46 / ES ( Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo „GDPR“), a ďalej s národnými zákonmi, ktoré sa na tieto webové stránky vzťahujú.

  AKÝ JE účely spracovania osobných údajov?
  Osobné údaje spracovávame v rámci poskytovania služieb, ktoré ste si vyžiadali. Osobné údaje zozbierané od Vás ako subjektu údajov budú spracovávať naši zamestnanci, budú uchovávané v dôvernosti a budú sa používať pre zákonné a relevantné účely v rámci poskytovania služieb. Účelom spracovania Vašich osobných údajov môže byť v súvislosti s našimi službami, predovšetkým:

  · Splnenie Vašich požiadaviek zaslaných prostredníctvom našich webových stránok, odpovedaním Vašich dotazov alebo riešenie Vašich požiadaviek;
  · Zaisťovanie komunikačného kanálu pre oznamovanie nežiaducich účinkov na účely farmakovigilancie;
  · Identifikácia subjektov údajov, ktorí sú priamo našimi obchodnými partnermi alebo ich zástupcovia pri dojednávaní a plnenie zmlúv uzatvorených s našou spoločnosťou;
  · Vedenie zákonných evidencií, najmä účtovné a daňové, a povinné odovzdávanie výkazov oprávneným správnym úradom;
  · Ochrana a prevencia proti podvodom;
  · Poskytovanie zákazníckej podpory, vybavovanie sťažností a uplatňovanie týchto zásad, Podmienok používania a Zásady používania súborov cookie. Vaše osobné údaje môžeme tiež spracovávať na účely, ktoré vám boli už skôr oznámené, ak tieto iné účely priamo súvisia a sú zlučiteľné s účelmi uvedenými v týchto zásadách a Zásady používania súborov cookie.

  Na akom právnom základe spracúvajú osobné údaje?
  Ak nie je v týchto zásadách uvedené inak, je spracovanie Vašich osobných údajov dobrovoľné a založené na Vašom dobrovoľne udelenom súhlase podľa čl. 6 ods. Písm. 1 a) GDPR. V takom prípade máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Neposkytnutie požadovaných osobných údajov môže viesť k tomu, že Vám nebudeme môcť poskytnúť určité služby. Ak niektorá z našich oznámení predstavujú priamy marketing (vrátane newsletterov), vyžiadame si vždy Váš súhlas so zasielaním takých správ.
  Spracovanie osobných údajov je v niektorých prípadoch priamo požaduje zákon podľa čl. Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Pokiaľ ide o oznamovanie nežiaducich účinkov, je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákonná povinnosť dodržiavať európske a národné právne predpisy v oblasti dohľadu nad liekmi.
  Pokiaľ s nami uzavriete zmluvu alebo si objednáte naše služby, budeme Vaše osobné údaje spracovávať podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR v rozsahu, v akom je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy alebo poskytovanie služieb alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Osobné údaje sa budú spracovávať aj v rozsahu, v akom sa vyžadujú na presadzovanie našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. k ochrane a prevencii proti podvodom, na riadenie našich profesijných vzťahov, na poskytovanie informácií o našich produktoch, na vybavovanie sťažností a uplatňovania našich podmienok).

  AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE môžeme zhromažďovať?
  V priebehu našej činnosti a na uvedené účely môžeme spracovávať (zhromažďovať) najmä tieto osobné údaje dotknutých osôb. Základné identifikačné údaje. Meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a emailový kontakt využívame najmä pri poskytovaní zákazníckej podpory. Tieto informácie nám umožňujú Vás identifikovať a zasielať Vám oznámenie v prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktov uvedených na webových stránkach.

  Informácie o poskytovaných či objednaných službách. Informácie získané na základe objednávok a zmlúv uzatvorených s našou spoločnosťou vrátane informácií o vyúčtovaní a platbách za tieto služby.

  Informácie o nežiaducich účinkoch. Tieto informácie sú nevyhnutné na to, aby sme spracovávali, vyšetrovali a oznamovali nežiaduce účinky regulačnému orgánu. Vaše oznámenie obsahuje meno oznamujúce osoby, telefónne číslo a e-mailovú adresu, Vašu profesiu, informácie o pacientovi, iniciály pacienta, dátum narodenia pacienta, vek pacienta, pohlavie pacienta, opis nežiaducich účinkov, vrátane príznakov, ktoré sa vyskytli, opis vedľajších účinkov , nežiaducich účinkov, anamnézu pacienta, iné ochorenia v rámci voľného texte, pozorované vedľajšie účinky, napríklad úmrtie, bezprostredné ohrozenie života, nevyhnutnú liečbu, trvalé alebo významné zhoršenie zdravia alebo stratu funkcie, či došlo k výskytu vývojových alebo vrodených chýb, informácie o liekoch, dátum začatia a ukončenia liečby a užívané lieky / liečivá. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov o hlásení nežiaducich účinkov sú k dispozícii v texte „Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov týkajúcich sa farmakovigilancie a lekárskou informačná služba„, ktorý je dostupný na našich webových stránkach.

  Informácie o správe. Povedieme záznamy o našej komunikácii s Vami, vrátane všetkých sťažností, ktoré podáte, a vrátane všetkých informácií o doručení a prečítaní správy, aby sme Vám mohli poskytovať zákaznícku podporu a prípadné sťažnosti a reklamácie vybaviť.

  Všeobecné informácie o používaní. Informácie, ktoré nám oznamujú, ako naše služby používate pri užívaní našich webových stránok, vrátane správania a preferencií pri vyhľadávaní, záznamov o vyhľadávaniach na našich webových stránkach ao aktivite pri prehliadaní (vrátane IP adresy, času návštevy, navštívených stránok, interakciách na stránke, obmedzených podrobných informácií o polohe, zariadení a softvéru užívateľa, či sa jedná o prvý alebo o opakovanú návštevu a informácií o zdroji prezeranie). Tieto informácie využijeme na zlepšenie služieb, ktoré Vám poskytujeme, a tiež k identifikovaniu oblastí pre zlepšovanie kvality našich služieb. Naše služby nie sú zamerané na zhromažďovanie citlivých osobných údajov od dotknutých osôb, okrem informácií o nežiaducich účinkoch (zdravotných údajov) na účely dohľadu nad liekmi.

  POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE?
  Naše webové stránky môžu využívať súbory cookie, vďaka ktorým Vás môžeme odlíšiť od ostatných užívateľov našich webových stránok. To nám pomáha zaistiť Vám dobrú užívateľskú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok a naše webové stránky zlepšovať.

  Ďalšie informácie o používaní súborov cookie na našich webových stránkach sú uvedené v texte „Zásady používania súborov cookie„, ktorý je dostupný na našich webových stránkach.

  KDE SÚ informácie uložené A KTO K NIM BUDE MAŤ PRÍSTUP?
  Prístup k Vašim osobným údajom budú mať len oprávnené osoby a oddelení v rámci spoločnosti, ktoré majú zásadný potrebu je poznať kvôli plnení svojich činností. Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať tretím osobám, žiadnym externým subjektom ani organizáciám, okrem ďalej uvedených prípadov, prípadne s Vaším súhlasom s odovzdaním údajov alebo ak sa odovzdanie údajov požaduje alebo povoľuje zákonom. Ako spracovateľa údajov (ďalej označované ako „spracovatelia údajov“) môžeme zapojiť externý spracovateľa, aby nám poskytovali služby, a Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s týmito tretími osobami aj s právnymi a inými poradcami a konzultantov, ktorí nám poskytujú služby. V takom prípade však vždy zabezpečujeme dôvernosť Vašich osobných údajov, napríklad uzavretím dohody o dôvernosti a zachovanie mlčanlivosti.

  AKO DLHO SA OSOBNÉ ÚDAJE uchovávame?
  Osobné údaje uchovávame maximálne po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelov, pre ktoré boli tieto osobné údaje spracovávané (zhromažďované), nie sme ak však podľa platných zákonov výslovne povinní spracovávať osobné údaje dlhšie.

  Osobné údaje vymažeme, pokiaľ
  (I) odvoláte súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje žiadny iný právny dôvod pre spracovanie;
  (II) ak vznesiete námietky proti spracovaniu údajov a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie údajov, alebo vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu;
  (III) osobné údaje boli spracovávané nezákonne; a
  (IV) osobné údaje sa musia vymazať kvôli splneniu zákonnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť vzťahuje.
  Výmaz sa neuplatňuje v rozsahu, v akom je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie údajov spoločnosťou alebo pre splnenie úlohy realizovaného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola spoločnosti prípadne udelená, na účely archivovanie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, a ďalej kvôli vzniku, výkon alebo obhájenie právnych nárokov spoločnosti.
  Po dobu spracovania Vašich osobných údajov poskytnutých v priebehu hlásení nežiaducich účinkov a kontaktovanie zdravotnícke informačné služby platia ustanovenia „Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov týkajúcich sa farmakovigilancie a lekárskou informačnou službou„.

  AKÉ MEDZINÁRODNÉ prenosu osobných údajov budú prebiehať?
  Pokiaľ Vás prostredníctvom týchto zásad alebo iným naším oznámením Neinformujeme inak, potom Vaše osobné údaje neposkytujeme do krajiny alebo na územie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

  AKO ZABEZPEČUJEME INTEGRITU ÚDAJOV?
  Podnikneme všetky uskutočniteľné a primerané kroky na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré uchovávame, boli správne. Udržujte svoje osobné údaje aktuálne a informujte nás o akýchkoľvek zmenách osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

  AKO ZABEZPEČUJEME ochrany osobných údajov?
  Podnikneme všetky kroky potrebné na to, aby sme osobné údaje zabezpečili a aby sme zamedzili neoprávnenému alebo neželaným prístupu k nim a ich neoprávnenému alebo neúmyselnému zhromažďovanie, používanie, poskytnutie, kopírovanie, úprave, likvidácii, vymazanie alebo inému neoprávnenému použitiu. Upozorňujeme, že elektronický prenos informácií nemôže byť úplne bezpečný. Upozorňujeme, že ste povinný / povinná uchovávať svoje heslo v bezpečí a neposkytovať ich nikomu ďalšiemu. Všetky informácie, ktoré dostávame o prípadných nepriaznivých udalostiach súvisiacich s našimi produktmi, budú prístupné iba obmedzenému počtu pracovníkov, ktorí k nim potrebujú mať prístup, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti týkajúce sa týchto údajov, a údaje chránime vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.

  AKÁ MÁTE PRÁVA A ODVOLANIA?
  Máte právo na vymazanie alebo aktualizáciu, označenie alebo zablokovanie neúplných, nesprávnych, nevhodných alebo zastaraných osobných údajov. Ak sa domnievate, že niektoré z osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, sú neúplné, nesprávne alebo zastarané, môžete nás kontaktovať a my do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vykonáme potrebné opravy. Podnikneme všetky uskutočniteľné a primerané kroky na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré uchovávame, boli správne. Vaše osobné údaje označíme, pokiaľ spochybníme ich správnosť alebo aktuálnosť a nie je možné takéto tvrdenie mimo akúkoľvek pochybnosť overiť. Môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje zmazali, môžeme však byť zo zákona povinní tieto informácie uchovávať a neodstraňovať, prípadne je na určitú dobu blokovať alebo označiť, pričom v takom prípade tejto žiadosti o výmaz vyhovieme až po splnení týchto požiadaviek.

  Máte právo byť informovaný / a o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame. Na túto žiadosť o prístup k osobným údajom odpovieme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od jej podania. Môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ je spracovanie alebo prenos osobných údajov nevyhnutné výhradne pre splnenie zmluvného záväzku alebo pre uplatňovanie oprávneného záujmu, či už nášho alebo príjemcu údajov alebo akejkoľvek inej tretej osoby, s výnimkou prípadov, keď je spracovanie osobných údajov povinné, a tiež ak to povoľuje zákon. Túto námietku prešetríme do jedného mesiaca od jej prijatia.

  Ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu súkromia a osobných údajov, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov, ktorý dohliada na činnosť spoločnosti a ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (uoou.cz), prípadne na regulačný orgán pre ochranu údajov, ktorý sa nachádza v príslušnom členskom štáte Európskej únie, kde zvyčajne bývate, pracujete alebo kde došlo k údajnému porušeniu. Ďalej máte právo začať súdne konanie vo veci ochrany Vášho súkromia. Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán.

  Tieto webové stránky, na ktoré odkazujeme, nie sú pod našou kontrolou a riadi sa vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Za postupy v rámci ochrany osobných údajov akýchkoľvek takýchto webových stránok nenesieme zodpovednosť.

  AKO NÁS MÔŽETE kontaktovať ohľadom TOHTO OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV?
  Ďalšie informácie týkajúce sa otázok a požiadaviek dotknutých osôb ohľadom ochrany súkromia a osobných údajov si môžete vyžiadať na e-mailu richtergedeon@richterg.sk alebo na adrese sídla našej spoločnosti.

  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).