NOVINKA: Úprimná kniha pre rodiny ľudí žijúcich so schizofréniou.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

  V tejto časti

  (Dátum poslednej aktualizácie: 19. júla 2021)

  Tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky používania“) stanovujú právne záväzné podmienky používania služieb a informácií na tejto internetovej stránke (ďalej len „web“) www.schizofrenia.com. Vstupom na tento web súhlasíte s podmienkami používania, ktoré nadobudnú účinnosť okamihom vašej prvej návštevy webu, a súhlasíte s ich dodržiavaním. Ak s nižšie uvedenými podmienkami nesúhlasíte, prosíme vás, aby ste tento web nepoužívali. Web spravujú a spoločne prevádzkujú spoločnosť Gedeon Richter Plc. (sídlo: 1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21.; registračné číslo spoločnosti: Cg. 01-10-040944; ďalej len „spoločnosť Richter“) a spočnosť Gedeon Richter Slovakia s. r. o.  (sídlo: Karadžičova 10, 821 98 Bratislava; ďalej len „spoločnosť Richter Slovakia“).

  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek revidovať alebo zmeniť tieto podmienky používania aktualizáciou tohto dokumentu. Dátum poslednej aktualizácie týchto podmienok používania môžete zistiť na základe informácie uvedenej v riadku „Dátum poslednej aktualizácie“ v legende na začiatku týchto podmienok používania. Odporúčame vám vytlačiť si tieto odporúčania pre budúce použitie. Ak sa objaví rozpor medzi týmito podmienkami používania a konkrétnymi ustanoveniami uvedenými inde na webe, tak platia tieto podmienky používania. Nesiete tiež zodpovednosť za to, že všetky osoby, ktoré vstupujú na naše stránky prostredníctvom vášho internetového pripojenia, tieto podmienky a ďalšie príslušné zmluvné podmienky poznajú a že ich dodržiavajú. Náš web sa môžeme čas od času aktualizovať a zmeniť takým spôsobom, aby odrážal zmeny našich produktov, potrieb našich používateľov a našich obchodných priorít, prípadne z iných dôvodov. Pokúsime sa vás primeraným spôsobom upozorniť na všetky zásadné zmeny.

  1. OBMEDZENÉ POUŽÍVANIE

  Obsah tohto webu a akýkoľvek materiál zverejnený na tejto internetovej stránke je duševným vlastníctvom spoločností alebo poskytovateľov licencií spoločností a vám poskytujeme len obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú licenciu na používanie obsahu sprístupneného na tomto webe. Tieto diela sú chránené autorskými zákonmi a zmluvami po celom svete. Všetky tieto práva sú vyhradené. My (a všetci uvedení prispievatelia) musíme byť vždy uvedení ako autori obsahu nášho webu. K stránkam stiahnutým a vytlačeným z tohto webu musíte uviesť a uchovať všetky údaje týkajúce sa autorských práv a iných duševných práv.
  Nesmiete používať žiadny názov ani žiadnu ochrannú známku spoločností bez predchádzajúceho súhlasu príslušnej spoločnosti. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločností nesmiete na verejné ani komerčné účely, a to čiastočne ani úplne, distribuovať, upravovať alebo používať obsah internetových stránok vrátane celého obsahu, jeho obrázkov, zvukových a obrazových materiálov. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak zákon nestanoví inak, akýkoľvek obsah zverejnený na tomto webe podlieha zákonu o autorských právach a nesmie byť používaný bez súhlasu spoločností a príslušného autora inak než v súlade s podmienkami opísanými v týchto podmienkach používania alebo s ustanoveniami uvedenými v texte na danom webe. Žiadna zo spoločností a iných tretích osôb vám neposkytne ani na vás neprevedie žiadne osobné alebo vlastnícke záujmy alebo oprávnenia chránené ochrannými známkami, patentmi, vlastníckymi právami a inými právami duševného vlastníctva, ktoré sú takto označené.

  2. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI


  Tento web a jeho služby sú určené medzinárodnému publiku zdravotníkov v Európskej únii, nie zdravotníkom v USA a Kanade. Web môžete navštíviť a používať na vlastné riziko. Obsah tejto internetovej stránky je poskytovaný len na účely poskytnutia všeobecných informácií a nepredstavuje lekárske odporúčanie ani diagnózu, na ktoré by ste sa mali spoľahnúť. Nie je možné ho chápať ako radu alebo odporúčanie a uvedené informácie nemajú slúžiť ako základ pre žiadne rozhodnutie alebo konanie, a to vrátane odborných informácií zverejnených na webe, ktoré nemôžu nahradiť konkrétne lekárske odporúčania prispôsobené potrebám individuálneho pacienta. Účelom tohto webu ani jeho obsahu nie je nahradiť odporúčania zdravotníka alebo diagnózu stanovenú zdravotníkom. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zdravotného stavu, vám odporúčame vždy vyhľadať pomoc príslušného zdravotníka. Web môže obsahovať nepresnosti a preklepy. Vyhradzujeme si právo zmeniť, opraviť alebo vylepšiť aktuálny obsah a takisto programy a produkty opísané v informáciách, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Vyvíjame primerané úsilie, aby sme informácie na našom webe aktualizovali, ale neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky, či už výslovné alebo predpokladané, že obsah nášho webu je presný, úplný alebo aktuálny. Ak ste obchodný používateľ alebo zdravotník, vylučujeme akékoľvek predpokladané podmienky, záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na tento web alebo na akýkoľvek jeho obsah. Ak web používate ako spotrebiteľ, poskytujeme ho len na domáce a súkromné použitie a vy súhlasíte s tým, že nebudete našu internetovú stránku používať na komerčné ani obchodné účely. Nevylučujeme ani nijak neobmedzujeme našu zodpovednosť voči vám, ktorá je stanovená zákonom. V rozsahu danom platnými právnymi predpismi nezodpovedajú spoločnosti ani iné osoby podieľajúce sa na vývoji a prevádzke tohto webu za žiadne zavinenie, poškodenie, stratu dát alebo chybu v obsahu webovej stránky, ktoré môžu nastať – priamo, nepriamo alebo náhodne – v súvislosti s nadviazaním spojenia, prechádzaním alebo sťahovaním pri návšteve tohto webu. Môžeme pozastaviť, zrušiť alebo obmedziť dostupnosť celého nášho webu alebo akejkoľvek jeho časti z obchodných a prevádzkových dôvodov, a to bez vysvetlenia alebo predchádzajúceho oznámenia. 

  3. PREPOJENIA NA INTERNETOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN


  Ak tento web obsahuje prepojenia na iné internetové stránky a zdroje poskytované tretími stranami, tieto prepojenia sú poskytované len na získanie všeobecných informácií.
  Takéto prepojenia by nemali byť interpretované ako naše schválenie príslušných internetových stránok alebo informácií, ktoré na nich môžete získať. Nemáme kontrolu nad obsahom týchto internetových stránok ani nad ich zdrojmi. Tento web môže obsahovať informácie a materiály nahrané inými používateľmi webu, napr. príspevky na vývesky, do diskusií alebo fór. Tieto informácie a materiály sme neoverili ani neschválili. Názory, ktoré na našom webe vyjadrili iní používatelia, nepredstavujú naše názory alebo hodnoty.

  4. PRAVIDLÁ SPRÁVANIA


  Pri používaní nášho webu súhlasíte s dodržiavaním všetkých príslušných zákonov, pravidiel a predpisov. Očakávame, že používatelia nášho webu budú rešpektovať zákon a tiež práva a dôstojnosť ostatných. Náš web a služby, ktoré na ňom ponúkame, nesmiete používať:
  akýmkoľvek spôsobom, ktorým by ste porušovali platné zákony alebo predpisy;
  akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný, prípadne má akýkoľvek nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok;
  na účely poškodenia alebo pokusu o poškodenie alebo iného porušenia zákonných práv alebo dôstojnosti druhých;
  na šikanovanie, urážanie, zastrašovanie alebo ponižovanie akejkoľvek osoby;
  na to, aby ste sa vydávali za akúkoľvek inú osobu alebo subjekt, okrem iného za zástupcu akejkoľvek spoločnosti;
  na prenášanie alebo zabezpečovanie zasielania akejkoľvek nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy alebo iných propagačných materiálov alebo akejkoľvek inej formy podobnej ponuky;
  na rámcovanie alebo zrkadlenie akejkoľvek časti webu;
  na vytvorenie databázy stiahnutím a uložením obsahu internetových stránok;
  na vedomé prenášanie akýchkoľvek dát, posielanie alebo nahrávanie akéhokoľvek materiálu, ktorý obsahuje vírusy, trójske kone, spyware, adware alebo akékoľvek iné škodlivé programy alebo podobný počítačový kód navrhnutý tak, aby nepriaznivo ovplyvňoval prevádzku akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru; alebo
  na získanie neoprávneného prístupu k nášmu webu, serveru, na ktorom je náš web uložený, alebo k akémukoľvek serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k nášmu webu. Každé také porušenie oznámime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s týmito orgánmi spolupracovať takým spôsobom, že im poskytneme vašu totožnosť.
  Používaním tohto webu takisto súhlasíte s nasledovným:
  Nesmiete reprodukovať, duplikovať, kopírovať alebo ďalej predávať akúkoľvek časť našich stránok v rozpore s ustanoveniami našich podmienok používania.
  Nesmiete sa prihlasovať bez oprávnenia, zasahovať, poškodzovať ani narúšať:

  o    žiadnu časť našej stránky;

  o    žiadne zariadenie alebo sieť, kde je náš web uložený;

  o    žiadny softvér používaný na poskytovanie našej stránky; alebo

  o    žiadne zariadenie alebo sieť či softvér, ktorý vlastní alebo používa tretia strana.
   
  Ak sa dozvieme o akýchkoľvek činnostiach, zverejnení, prenášaní alebo inom sprístupnení informácií alebo materiálov prostredníctvom webu alebo v súvislosti s webom, ktoré môžu predstavovať porušenie týchto podmienok používania, máme právo, nie však povinnosť, odstrániť alebo zakázať prístup k príslušným informáciám alebo materiálom alebo s okamžitou platnosťou ukončiť používanie nášho webu z vašej strany. Máme tiež právo informovať o vašej totožnosti akúkoľvek tretiu stranu, ktorá tvrdí, že akýkoľvek obsah, ktorý na našom webe zverejníte alebo ho naň nahráte, predstavuje porušenie ich práv duševného vlastníctva alebo ich práva na súkromie. 

  5. TECHNICKÁ ZODPOVEDNOSŤ


  Použili sme najmodernejšie bezpečnostné a organizačné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti nášho webu. Uvedomujeme si však, že neexistuje 100 % zabezpečenie, a preto nezaručujeme, že náš web bude absolútne zabezpečený proti chybám, útokom nultého dňa, malvéru alebo vírusom. Vašou zodpovednosťou je nastaviť svoje informačné technológie, počítačové programy a platformy tak, aby ste mohli náš web navštíviť a riadne používať. Odporúčame používať bránu firewall a softvér na ochranu pred malvérom.
  V rozsahu danom zákonom nenesieme zodpovednosť a nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú na vašom počítači alebo akomkoľvek inom vašom majetku pri pripájaní na tento web alebo pri používaní a prezeraní jeho obsahu vrátane akýchkoľvek nepriaznivých udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť pri sťahovaní akéhokoľvek materiálu, dát, textu, obrázkov, videa alebo zvukových materiálov. Okrem toho, v rozsahu danom zákonom, nenesieme zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody, straty alebo náklady, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho alebo chybného fungovania webu alebo z akýchkoľvek podobných príčin.

  6. OCHRANA ÚDAJOV A PRÍSTUPNOSŤ

  Zásady ochrany osobných údajov nášho webu (prepojenie na (doména)/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych udajov/) („Zásady ochrany osobných údajov“) a Zásady používania súborov cookie nášho webu (prepojenie na (doména)/oznamenie-o-suboroch-cookie/) („Zásady používania súborov cookie“) stanovujú podmienky, na základe ktorých spracovávame všetky osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytujete. Pri prihlásení na tento web musíte súhlasiť s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov a zásad používania súborov cookie. Podmienky zásad ochrany osobných údajov a zásad používania súborov cookie sú neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok používania. Niektoré zo služieb poskytovaných na tomto webe nevyžadujú identifikáciu, preto vám umožňujeme prístup k obsahu týchto služieb bez toho, aby ste museli uviesť svoju totožnosť. V niektorých prípadoch ale musíme kvôli prístupu do niektorých sekcií overiť vašu totožnosť a vaše oprávnenie na prístup do týchto sekcií (predovšetkým ak ste zdravotník a ak zobrazujeme konkrétny obsah určený podľa platných zákonov len zdravotníkom). Ak sa rozhodnete neposkytnúť požadované osobné údaje, súhlasíte s tým, že nebudete mať prístup k určitým sekciám tohto webu. Kanály tohto webu vyhradené pre registrovaných používateľov (najmä pre pacientov a zdravotníkov, ktorým je obsah webu určený) sú nasledujúce:
  profesionálny obsah stránok webu venovaných zdravotnej starostlivosti;
  materiály dostupné len používateľom, ktorým zdravotník predpísal liečivý prípravok a ktorým už bol liečivý prípravok vydaný.
  Náš web je k dispozícii zadarmo. Nezaručujeme, že náš web, alebo akýkoľvek jeho obsah bude k dispozícii vždy a bez prerušenia. Z obchodných alebo prevádzkových dôvodov môžeme pozastaviť, zrušiť alebo obmedziť dostupnosť celého webu alebo akejkoľvek jeho časti. Na pozastavenie alebo zrušenie sa vás pokúsime primeraným spôsobom upozorniť.
  Ak si na overenie svojej identity zvolíte identifikačný kód používateľa, heslo alebo akúkoľvek inú informáciu, musíte s nimi zaobchádzať ako s dôvernými. Nesmiete ich sprístupniť žiadnej tretej strane. Ak na základe nášho odôvodneného názoru nedodržíte niektoré z ustanovení týchto podmienok používania, máme právo kedykoľvek deaktivovať akýkoľvek identifikačný kód alebo heslo používateľa, či už vybrané priamo používateľom alebo pridelené nami.
  Ak viete alebo máte podozrenie, že váš používateľský identifikačný kód alebo heslo používa niekto iný, musíte nás o tom okamžite informovať na adrese richtergedeon@richterg.sk

  7.PREPOJENIA NA WEBOVÉ STRÁNKY SPOLOČNOSTI, RÁMCE


  Na náš web môžete odkazovať, ak to budete robiť spôsobom, ktorý je spravodlivý a legálny, nepoškodí našu povesť a nebude pre vás znamenať výhodu.
  Nesmiete vytvoriť prepojenie takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu prepojenia, schválenia alebo podpory z našej strany, ak neexistuje.

  8.PRÁVNY SÚLAD


  Nedodržanie týchto podmienok používania predstavuje podstatné porušenie podmienok, v rámci ktorých máte povolené používať náš web, a môže viesť k tomu, že podnikneme niektoré alebo všetky nasledujúce kroky:
  okamžité dočasné alebo trvalé zrušenie vášho práva používať náš web;
  okamžité dočasné alebo trvalé odstránenie akéhokoľvek príspevku alebo obsahu, ktorý ste nahrali na náš web;
  vydanie varovania;
  súdne konanie proti vám s cieľom získania náhrady všetkých nákladov na odškodnenie (vrátane, ale nie výlučne, primeraných správnych a právnych nákladov) vyplývajúcich z tohto porušenia;
  ďalšie právne kroky proti vám; alebo
  sprístupnenie týchto informácií orgánom činným v trestnom konaní, keď sa budeme domnievať, že je to nutné.

  9. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

  Ak záväzné právo nestanoví inak, riadia sa tieto podmienky používania, ich predmet a ich vytvorenie (a akékoľvek mimozmluvné spory alebo nároky) maďarskými zákonmi. Obe strany súhlasia s výhradnou jurisdikciou maďarských súdov.

  10. KONTAKTUJTE NÁS

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa webu alebo týchto podmienok používania, obráťte sa na nás prostredníctvom richtergedeon@richterg.sk.