priznaky schizofrenie

Príznaky schizofrénie: pozitívne, negatívne, kognitívne

Veľmi dlho sa na schizofréniu nazeralo ako na „poruchu s bludmi“. Teraz je zrejmé, že ide o ochorenie, ktorého príznaky sa postupne rozvíjajú v niekoľkých dimenziách.

Schizofrénia sa môže prejavovať rôznymi príznakmi, ktoré narúšajú kvalitu života.1 Tieto prejavy schizofrénie obvykle začínajú v mladom veku, konkrétne medzi 16. a 30. rokom života.2

Lekár musí príznaky starostlivo vyšetriť, aby mohol stanoviť diagnózu. K dispozícii máme spoľahlivé nástroje na diagnózu schizofrénie aj účinné možnosti liečby, ktoré dokážu zmierniť pretrvávajúce príznaky s minimom vedľajších účinkov.3

Podľa lekárov možno príznaky schizofrénie rozdeliť do troch hlavných kategórií:2

 • pozitívne prejavy
 • negatívne prejavy
 • kognitívne prejavy

Pozitívne príznaky schizofrénie

Ľudia so schizofréniou majú pozitívne symptómy, keď vykazujú neobvyklé správanie a cítia, že strácajú kontakt s niektorými aspektmi skutočnosti.2

U väčšiny ľudí sa tieto príznaky objavujú a zase odchádzajú, ale môžu aj pretrvávať dlhodobo.2 Tieto príznaky tiež často zostávajú nerozpoznané a môžu zahŕňať:

 • Halucinácie: ľudia môžu vidieť, počuť, cítiť vôňu, chuť alebo dotyk vecí, ktoré neexistujú. Často počujú hlasy a môže trvať veľmi dlho, kým si rodina alebo priatelia všimnú, že sa deje niečo neobvyklé.2
 • Bludy: tiež môžu veriť veciam, ktoré nie sú skutočné, môžu veriť, že sú v nebezpečenstve alebo že o nich ľudia v ich okolí hovoria, aj keď to nie je pravda.2
 • Zmätenie myšlienok: spôsob, ako myslia, sa môže zdať nelogický a môžu mať ťažkosti utriediť si svoje myšlienky. Nie je vzácnosťou, že prestanú hovoriť uprostred vety.2
 • Pohybové poruchy: môžu sa prejavovať ako abnormálne alebo opakované telesné pohyby alebo vzácne ako zastavenie všetkých pohybov na určitý čas (katatónia).2

Negatívne príznaky schizofrénie

Negatívne symptómy sa u ľudí so schizofréniou prejavujú ako sociálne vyčlenenie a náročné prejavovanie emócií.2 Tieto symptómy sú náročnejšie na rozpoznanie ako pozitívne symptómy a môžu sa zamieňať za depresiu alebo iné stavy.2 Príkladom môže byť:

 • Znížené prejavy emócií a vyjadrovania, monotónne rozprávanie (otupený afekt)2, 4
 • Obmedzenie reči, aj keď je potrebné povedať niečo dôležité (alógia)2, 4
 • Ťažkosti s prežívaním potešenia (anhedónia)2, 4
 • Sociálne stiahnutie, ignorovanie každodenných činností (asociálnosť)2, 4
 • Nedostatok motivácie, účelnosti alebo schopnosti dodržať plán (avolícia, apatia)2, 4

Ak je u človeka diagnostikovaná schizofrénia prevažne na základe negatívnych prejavov, lekár vyšetrí, či sú primárne alebo sekundárne.5 Primárne negatívne symptómy sú považované za hlavné príznaky schizofrénie, zatiaľ čo sekundárne negatívne symptómy sú dôsledkom pozitívnych symptómov.Tie môžu byť dôsledkom:

 • Neurologických vedľajších účinkov, napríklad extrapyramídové vedľajšie účinky vyvolané liekmi, akútna dystónia, parkinsonizmus navodený antipsychotikami a náročnosť pohybu5
 • Depresie: napr. postpsychotická depresia alebo depresia navodená antipsychotikami5
 • Faktorov vonkajšieho prostredia, napríklad nedostatok sociálnej stimulácie, ku ktorému môže dôjsť po dlhodobej hospitalizácii5

Kognitívne príznaky schizofrénie

U niektorých pacientov sú kognitívne symptómy schizofrénie mierne, ale u iných môžu byť závažnejšie.2 Kognitívne symptómy sú ťažko zachytiteľné a niekedy je na to potrebné špeciálne vyšetrenie.2 Ak sa u pacienta objavia kognitívne prejavy schizofrénie, môže zaznamenať:

 • Zníženú schopnosť spracovávať informácie a robiť rozhodnutia2
 • Ťažkosti sústrediť sa na úlohu2
 • Problémy s krátkodobou (pracovnou) pamäťou2

Aký je priebeh príznakov schizofrénie?

Schizofrénia obvykle začína prodromálnou fázou, ktorá môže trvať niekoľko dní až 18 mesiacov a osoba môže zaznamenať zhoršenie osobného fungovania, problémy s pamäťou alebo so sústredením.6 Po prodromálnej fáze prichádza prvá epizóda psychózy (FEP), ktorá sa prejaví bludmi, halucináciami, poruchami správania a úzkosťou.6

Po FEP nasleduje reziduálna fáza, ktorá môže trvať až niekoľko rokov a môže byť prerušovaná vracajúcimi sa psychotickými epizódami.6 Akútne epizódy možno zvládnuť riadnymi psychologickými zásahmi a podávaním liekov.

Ide o stručný prehľad príznakov schizofrénie.

Priebeh ochorenia sa ale môže u každého značne líšiť a príznaky nebudú nikdy úplne rovnaké.6 Niektorí ľudia môžu mať pozitívne symptómy len veľmi krátko, u iných môžu byť prítomné niekoľko rokov a iní zase prodromálnu fázu úplne preskočia.6

„Negatívne symptómy v celom priebehu schizofrénie Upravené podľa Millan et al., 2014“

O stanovení diagnózy schizofrénie sa dozviete viac na tejto podstránke.

 1. Arsova S. Open Access Maced J Med Sci. 2016;4(3):388-391
 2. National Institute of Mental Health. Schizophrenia: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizophrenia/index.shtml
 3. National Institutes of Health. Schizophrenia NIH Factsheet 2010: https://report.nih.gov/nihfactsheets/viewfactsheet.aspx?csid=67
 4. Tandon R. Current Psychiatry 2002;1(9):36-42
 5. Kirschner M. Schizophr Res. 2017; 186:29-38
 6. NICE CG 178
 7. Millan et al. Eur Neuropsychopharmacol. 2014; 24(5):645-92
ilustracia

Nájdite lekára vo svojom kraji

Pri schizofrénii je dôležité začať s liečebným plánom čo najskôr. Návštevu lekára neodkladajte.

Zoznam odborníkov