liečba schizofrénie

Liečba schizofrénie

Schizofrénia je závažná duševná porucha, ktorou vo svete trpí asi 24 miliónov ľudí. Priebeh je u každého individuálny, a preto je nevyhnutný osobitý prístup a liečebný plán.

Liečebný plán

Po stanovení diagnózy s vami lekár prediskutuje plán liečby. Jeho cieľom je dosiahnutie čo najkvalitnejšieho života a snaha o minimalizáciu počtu a závažnosti psychotických epizód. Zvolená liečba bude závisieť od zdravotnej anamnézy, fyzického stavu, prevládajúcich príznakov a možných vedľajších účinkov.  

 

Okrem liekov obsahuje manažment schizofrénie aj účinné podporné terapie. Ide o tzv. „multimodálnu liečbu“ (zahŕňajúcu viacero postupov a cieľov).  

 

To znamená, že okrem užívania liekov vám môže pomôcť aj:  

  • psychoterapia (proces liečby psychických príznakov cieleným rozhovorom),  
  • rozvoj sociálnych zručností, 
  • osobné vzdelávanie, 
  • rodinná terapia,  
  • psychoedukácia (informovanie o ochorení, jej prejavoch a liečbe).  

Účinok liečby schizofrénie

Rovnako ako priebeh ochorenia, aj výsledok liečby je veľmi osobitý. Odborníci sa však zhodujú, že čím skôr sa začne liečba po objavení sa prvých príznakov, tým je väčšia šanca na zlepšenie prognózy (predpoklad priebehu) ochorenia a rozvoja psychotických príznakov.   

 Cieľom liečby schizofrénie je dosiahnutie čo najlepšej kvality života a funkčnosti pacienta na čom sa podieľa hlavne dodržiavanie dohodnutého liečebného plánu, ktorý však ľudia často zanedbávajú. Podľa niektorých výskumov dodržiavajú ľudia so schizofréniou svoj liečebný plán len asi na 50 %. To znamená, že správne užijú približne polovicu liekov, často nedodržiavajú režim a dohodnuté terapie, čo môže viesť k chronifikácii príznakov ochorenia a zhoršeniu odpovede na liečbu. 

Dá sa schizofrénia vyliečiť?

Aj keď zatiaľ neexistuje liek, ktorý by schizofréniu „vyliečil”, je ju možné veľmi úspešne manažovať. To znamená, že pacienti môžu vďaka liečbe viesť úspešný a kvalitný život.

Keďže liekov na schizofréniu je viacero a každý človek na ne reaguje individuálne, môže sa stať, že vhodný liek alebo kombináciu liekov pre vás bude hľadať lekár dlhšie. Rovnako sa môže meniť ich dávka. Dôležité je, aby ste hovorili otvorene o tom, aký majú na vás vplyv a nikdy neprestali užívať lieky bez konzultácie s lekárom.  

Najčastejšie sa pri liečbe schizofrénie používajú antipsychotiká, ktoré slúžia predovšetkým na odstránenie a prevenciu psychotických príznakov (bludy, halucinácie, rôzne poruchy správania).  

Niektoré z nich majú vplyv aj na tzv. negatívne symptómy (chudobné vyjadrovanie, znížené prejavy emócií a oslabená motivácia) a kognitívne symptómy.  

Okrem antipsychotík vo forme tabliet existuje aj injekčná liečba, ktorá sa podáva raz za niekoľko týždňov a je vhodná hlavne u pacientov, ktorí svoje lieky zabúdajú užívať alebo majú iný problém s ich každodenným užívaním. 

Liečba negatívnych symptómov schizofrénie

Pozitívne symptómy označujú, že je niečoho nadbytok, napr. bludy (nereálne presvedčenia), halucinácie, nereálne vnemy. Negatívne, naopak, označujú nedostatok. Patria sem príznaky ako sociálne stiahnutie, nedostatok motivácie, strata záujmu o každodenné činnosti, chudobná rečová produkcia či znížené emočné prejavy.  

  • Podrobnejšie sme sa jednotlivým symptómom schizofrénie venovali v časti o príznakoch

Dôležité je, aby ste hovorili o svojich príznakoch a o tom, ako vás ovplyvňujú. Zvládať problémy spojené so schizofréniou pomáhajú aj niektoré z nasledovných terapeutických metód.  

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)

KBT je typ terapie, ktorá zlepšuje zotavovanie sa z negatívnych a pozitívnych symptómov schizofrénie. Pomáha identifikovať vzorce myslenia, ktoré u vás môžu vyvolávať neželané pocity alebo správanie a nahradiť ich oveľa realistickejšími myšlienkami 

Rozsah, frekvencia a trvanie KBT sú vždy prispôsobené konkrétnemu človeku a jeho aktuálnej situácii. V akútnej fáze ochorenia sa nepoužíva. 

Arteterapia

Arteterapia (liečba umením) vám môže pomôcť výtvarne vyjadriť svoje skúsenosti a pocity.  

Rodinná terapia

Rodina zohráva pri zvládaní schizofrénie veľmi dôležitú rolu. Niekedy to ale môže byť pre členov rodiny náročné. Rodinná terapia môže pomôcť vám aj vašej rodine schizofréniu lepšie pochopiť a prijať ju.

Táto terapia zahŕňa rozhovory s odborníkom o spôsoboch poskytovania podpory a praktické tipy, ako riešiť jednotlivé problémy. Rodinná terapia môže byť prínosná predovšetkým vtedy, ak ste nedávno prekonali akútnu psychotickú epizódu.

Adherencia k liečbe schizofrénie

Liečba je pre váš život so schizofréniou absolútne kľúčová. Nedostatočná spolupráca pri manažmente schizofrénie môže mať viacero príčin a ich odhaľovanie a odstraňovanie je dôležité.

Liečba schizofrénie je celoživotná a je preto potrebné v nej pokračovať aj vtedy, ak sa akútne príznaky zmiernia alebo vymiznú. Podľa aktuálneho stavu sa mení aj liečba. Cieľom je vyhnúť sa opätovnému návratu akútnej psychotickej fázy pri čo najnižšej a zároveň optimálnej dávke lieku.  

Bez spolupráce to ale nie je možné dosiahnuť. Aby ste teda mali motiváciu dodržiavať liečbu, je dôležité mať dostatok informácií, dôverovať svojmu lekárovi a rozumieť účinku liekov.

Informácie

O schizofrénii koluje v spoločnosti mnoho mýtov. Diagnóza so sebou prináša častokrát traumatizujúcu skúsenosť a zároveň veľké množstvo protichodných informácií. Vo všeobecnosti ale platí, že spoluprácu pri liečbe zlepšuje, ak človek lepšie rozumie svojmu ochoreniu, možnostiam liečby a rizikám.

Ak máte otázky, pýtajte sa svojho lekára. Môžete si ich napísať, alebo požiadať blízkeho, aby ich zapísal za vás. Vezmite si ich priamo na stretnutie s lekárom alebo si môžete dohodnúť inú formu komunikácie, napríklad emailom.

Dôvera

Lekár je vaším partnerom na ceste za uzdravením, preto by ste si mali navzájom dôverovať. Ak máte pochybnosti, hovorte o nich. Ak ich nerozptýli ani rozhovor s lekárom či blízkym, môžete požiadať o druhý názor iného lekára. Zoznam odborníkov nájdete aj konci tejto stránky.

Je dôležité, aby ste neprestávali užívať lieky ani neznižovali ich dávku bez toho, aby ste sa poradili s lekárom. Vaše príznaky sa môžu veľmi rýchlo zhoršiť

Vedľajšie účinky

Veľa ľudí so schizofréniou zanedbáva liečebný režim kvôli vedľajším účinkom liekov. Tie sa objavujú nerovnomerne. Niektorí pacienti ich pociťujú intenzívne, iní mierne alebo vôbec. Dôležité je hovoriť o nich s lekárom. Niektoré sa dokážu časom upraviť a vymiznúť, iné sú dôvodom na zmenu liečby. 

Ak máte problém s dávkovaním liekov, môžu vám pomôcť vaši blízki, pripomienky v kalendári  alebo rôzne aplikácie (v telefóne alebo počítači). Môže trvať dlhší čas kým nájdete ten najlepší spôsob pre vás, ale nikdy neostávajte bez liekov. Ak sa problém s užívaním liekov neupraví, porozprávajte sa s lekárom, ktorý s vami preberie aj iné možnosti podávania liekov.

Stratégie, ktoré uľahčia život so schizofréniou

Ľudia so schizofréniou používajú rôzne stratégie na to, aby sa pokúsili znížiť riziko zhoršenia svojho psychického stavu a dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu života a funkčnosti. Okrem samotného užívania liekov je to napríklad:  

  • Vytvorenie skupiny ľudí, ktorým dôverujete. Môžu byť nimi členovia rodiny, kolegovia alebo ktokoľvek s podporným prístupom ochotný vypočuť si vaše obavy a porozprávať sa o tom, či môžu byť založené na pravde. 
  • Vyhýbanie sa alkoholu, drogám a stresu. Je známe, že návykové látky môžu byť spúšťačom akútnych epizód. Rovnako to platí aj o prílišnej záťaži či silných emóciách. Ak ste rozpoznali miesta, činnosti alebo situácie, ktoré vás stresujú, pokúste sa porozprávať sa o nich s okolím a spoločne sa im podľa možností do budúcnosti vyhnúť. 
  • Vytvorenie osobného plánu. Popri liečebnom to môže byť plán vzdelávací, ekonomický alebo aj krízový. Pri správnom manažmente schizofrénie môžete študovať, pracovať, plniť si sny aj naďalej a viesť plnohodnotný život.  
  • Zdravá strava a pohyb. Dostatok spánku, vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita ovplyvňuje našu náladu a aj iné psychické funkcie. Snažte sa cvičiť aspoň 30 minút viackrát v týždni. Veľmi obľúbené sú tiež rôzne meditačné a dychové cvičenie. Dobrú náladu môže priniesť tiež obľúbená hudba a tanec.
Na začiatku vašej cesty je najpodstatnejšia akceptácia ochorenia. Schizofrénia je vážnym duševným ochorením. Správna liečba a vaša ochota podieľať sa na nej je ale kľúčová. Aj keď sa vám dnes môžu zdať niektoré každodenné úlohy nezdolateľné, aj vy môžete žiť plnohodnotný život.

Diagnostikovali vám alebo vášmu blízkemu schizofréniu?

Vyplňte náš krátky dotazník a podeľte sa s nami o najväčšie výzvy a bariéry, ktoré vnímate v súvislosti s diagnózou?

Prejsť na dotazník