vyvoj schizofrenie

Vývoj schizofrénie

Schizofrénia má rôzny klinický profil podľa toho, koho postihne a v akom je štádiu. Presné stanovenie fázy schizofrénie môže pomôcť nájsť najlepšiu možnú liečbu a prístup k vedeniu liečby.

Fázy schizofrénie1-2

Vzhľadom na to, že schizofrénia sa nerozvíja podľa presne daného vzoru, najlepším spôsobom, ako opísať jej priebeh, sú fázy.

Rozlišujeme tri hlavné fázy schizofrénie – prodromálnu fázu, akútnu fázu a stabilnú fázu.1, 2 Prodromálna odkazuje na obdobie pred prvou akútnou epizódou.

Prodromálna fáza

Prodromálna fáza zodpovedá časovému obdobiu pred prvou psychotickou epizódou a môže trvať niekoľko dní až 18 mesiacov. Počas tejto fázy sa u jedinca so schizofréniou môže objavovať neobvyklé konanie a správanie, môže mať problémy s pamäťou, ťažkosti so sústredením alebo s komunikáciou a zapájaním sa do spoločenských aktivít.2

Akútna fáza

Po prodromálnej fáze obvykle začína akútna fáza. V tomto období môže mať jedinec so schizofréniou niektoré pozitívne príznaky, napr. halucinácie alebo bludy, ktoré u neho môžu vyvolávať značnú úzkosť.

Akútna epizóda sa obvykle vyrieši pomocou liekov a psychologickej podpory, čo vedie k tomu, že sa príznaky zmiernia alebo vo väčšine prípadov úplne vymiznú.

Stabilná fáza

Pretrvávať môžu niektoré negatívne symptómy (napr. znížený záujem o každodenné činnosti alebo spoločenské udalosti). Táto fáza schizofrénie môže trvať niekoľko rokov. Nazývame ju stabilná fáza.2

U niektorých ľudí sa akútne fázy môžu objavovať počas celého života – aj tie možno riešiť liekmi a psychologickou podporou.

Obrázok 1: Príklad, ako sa môžu v čase vyvíjať fázy schizofrénie (upravené podľa Lieberman a First, 2018)

Priebeh schizofrénie1-2

Podľa uvedených fáz by sa mohlo zdať, že schizofrénia má veľmi predvídateľný priebeh – priebeh ochorenia je však, žiaľ, veľmi individuálny a každý človek môže mať úplne iný priebeh epizód a typ príznakov.

Akútne epizódy s pozitívnymi príznakmi môžu byť u niektorých jedincov veľmi krátke a u iných môžu trvať aj niekoľko rokov. U niektorých ľudí so schizofréniou sa nikdy neprejaví zjavná prodromálna fáza – diagnóza je stanovená po prvej náhlej akútnej epizóde.2

Obrázok nižšie ukazuje, že osoby so schizofréniou možno zaradiť do niektorého zo štyroch typov priebehov ochorenia. Po jednej akútnej epizóde sa u jedného človeka z piatich celý život neprejavia už žiadne ďalšie príznaky.

U štyroch ľudí z piatich sa budú akútne epizódy v budúcnosti opakovať. Neznamená to, že všetky nasledujúce akútne epizódy budú mať rovnakú intenzitu a medzi jednotlivými epizódami môže prejsť aj veľmi dlhý čas.

Obr. 2: Shepherd, M. The Natural History of Schizophrenia: A Five-Year Follow-up Study of Outcome and Prediction in a Representative Sample of Schizophrenics, Psychological Medicine Monograph, supplement 15, 1989.

  1. AIPC Overview of Schizophrenia. https://www.aipc.net.au/articles/an-overview-of-schizophrenia/ [Accessed July 2019]
  2. CPA Schizophrenia: A journey to recovery. https://www.schizophrenia.ca/docs/RoadtoRecoveryschzhioph-web.pdf [Accessed July 2019]
  3. Lieberman and First. N Engl J Med. 2018;379:270-80
  4. Shepherd et al. Psychol Med Monogr Suppl. 1989;15:1-46

Diagnostikovali vám alebo vášmu blízkemu schizofréniu?

Vyplňte náš krátky dotazník a podeľte sa s nami o najväčšie výzvy a bariéry, ktoré vnímate v súvislosti s diagnózou?

Prejsť na dotazník