diagnostika schizofrenie

Diagnostika schizofrénie

Zistite viac o tom, ako lekári (psychiatri) diagnostikujú schizofréniu.

Zachytenie včasných známok schizofrénie

Podľa súčasných odporúčaní nie je možné diagnostikovať schizofréniu pred rozvojom prvých psychotických príznakov. Zachytenie prodromálnych známok však môže byť úplne zásadné z hľadiska prevencie ďalšieho vývoja alebo včasnej intervencie.

Ak niekto zachytí prodromálne známky, môže sa pokúsiť minimalizovať známe rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj schizofrénie: stres, mestské prostredie, emigrácia, marihuana atď.

Viac o príčinách schizofrénie

Diagnostika schizofrénie

Schizofrénia sa diagnostikuje na základe symptómov. Aj keď možno vyšetriť niektoré biologické a telesné charakteristiky, normálne sa na stanovenie diagnózy nepoužívajú.1 Keď bude zdravotník hovoriť s vami alebo s vaším blízkym o možnej diagnóze schizofrénie, bude vždy postupovať podľa rovnakých rutinných krokov.

Diagnostické testy schizofrénie sa snažia posúdiť, aký dosah majú tri formy symptómov na človeka so schizofréniou.2

Vyšetrenia, pomocou ktorých sa diagnostikuje schizofrénia (alebo vylúčia iné poruchy), môžu zahŕňať:3

 • Telesné vyšetrenie na vylúčenie iných potenciálnych príčin symptómov
 • Vyšetrenia na vylúčenie možných iných ochorení a screeningové vyšetrenie na alkohol a drogy
 • Psychiatrické vyšetrenie na posúdenie duševného stavu
 • Zhodnotenie diagnostických kritérií pre schizofréniu

Medzinárodný renomovaný manuál pre duševné poruchy (nazvaný DSM-5)4 obsahuje najnovšie kritériá na diagnostikovanie schizofrénie a lekár ich použije ako pomôcku na stanovenie diagnózy.

Tento nástroj zahŕňa množstvo príznakov a rysov, ktoré sú pri schizofrénii bežné. Človek so schizofréniou ale nebude mať každý jeden symptóm opísaný v DSM-5. Každý človek bude mať jedinečnú kombináciu symptómov a zážitkov.5

Medzi možné iné ochorenia, ktorá je potrebné odlíšiť, patrí tzv. bipolárna afektívna porucha, nádory mozgu, Wilsonova choroba, zvýšená funkcia štítnej žľazy a infekcie ako chrípka, lymská borelióza a HIV, ktoré môžu spôsobovať zmeny duševného stavu pacienta.6

Priebeh schizofrénie

Je potrebné spomenúť, že schizofrénia nemá priamočiary priebeh. Toto ochorenie môže byť veľmi rôznorodé podľa toho, koho postihne, a preto je obvykle lepšie opisovať tri fázy schizofrénie, ktoré sa objavujú v priebehu života: prodromálna, akútna a stabilná.7, 8

Viac o fázach schizofrénie

Typy symptómov

Aby mohla byť stanovená oficiálna diagnóza schizofrénie, DSM-5 odporúča prítomnosť aspoň dvoch alebo viacerých symptómov v priebehu minimálne jedného mesiaca.4

 • Najčastejšie príznaky, nazývané pozitívne symptómy, sú bludy, halucinácie, pohybové poruchy a dezorganizovaná reč a správanie.4
 • Ďalšou dôležitou kategóriou príznakov sú negatívne symptómy, ktorými môže byť napríklad absencia emócií alebo znížená schopnosť konverzácie.4
 • Prítomné môžu byť aj kognitívne príznaky, napr. problémy s informovaným rozhodovaním a výberom a organizovaným myslením.9

Pozitívne aj negatívne symptómy sa môžu objavovať v priebehu ktorejkoľvek fázy ochorenia: pred psychotickou epizódou, počas nej aj po nej.

 1. Messinger JW. Clin Psychol Rev. 2011 Feb;31(1):161-8;
 2. WebMD Diagnostic Tests for Schizophrenia. https://www.webmd.com/schizophrenia/diagnostic-tests-schizophrenia#1 [Accessed July 2019]
 3. Mayo Clinic Schizophrenia Diagnosis. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/schizophrenia/diagnosis-treatment/drc-20354449 [Accessed July 2019]
 4. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)
 5. NICE CG178 https://www.nice.org.uk/guidance/cg178
 6. Medscape Schizophrenia Differential Diagnoses. https://emedicine.medscape.com/article/288259-differential [Accessed July 2019]
 7. AIPC Overview of Schizophrenia. https://www.aipc.net.au/articles/an-overview-of-schizophrenia/ [Accessed July 2019]
 8. CPA Schizophrenia: A journey to recovery. https://www.schizophrenia.ca/docs/RoadtoRecoveryschzhioph-web.pdf [Accessed July 2019]
 9. National Institute of Mental Health Schizophrenia. 2009

Diagnostikovali vám alebo vášmu blízkemu schizofréniu?

Vyplňte náš krátky dotazník a podeľte sa s nami o najväčšie výzvy a bariéry, ktoré vnímate v súvislosti s diagnózou?

Prejsť na dotazník