Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Riešenie akatízie

 • Akatízia je najreleventnejšia nežiaduca udalosť spojená s liečbou kariprazínom1
 • V klinických štúdiách mali akatízia a extrapyramídové príznaky súvisiace s kariprazínom väčšinou miernu až strednú závažnosť1
 • Akatízia sa vyvíja pomerne skoro v priebehu liečby a je závislá od dávky2, 3
 • Početnosť vysadenia liečby z dôvodu akatízie a extrapyramídových príznakov bola nízka1
 • Na zvládnutie akatízie boli použité lieky na liečbu extrapyramídových príznakov (vrátane propranololu)2, 3
 • Akatízia spojená s liečbou kariprazínom bola u väčšiny pacientov pri správnej starostlivosti zvládnuteľná2, 3 

V tejto časti

Akatízia… mali by sme sa znepokojovať?

Akatízia je častý vedľajší účinok antipsychotík. Zvyčajne sa považuje za poruchu pohyblivosti alebo extrapyramídovú poruchu, pričom vlastnosťami, ktoré tento stav definujú, sú motorické prejavy a senzorické poruchy (napr. nepokoj, potreba hýbať sa).4 Uvádzaná prevalencia akatízie sa pri antipsychotikách druhej generácie značne líši, ale v závislosti od lieku môže byť pomerne vysoká.5, 6 Rizikové faktory akatízie súvisiace s liekmi zahŕňajú vyššiu dávku alebo rýchle zvýšenie dávky, preto sa zdá, že akatízia je závislá od dávky. Primárnym odporúčaním na jej riešenie je zníženie dávky, ktoré môže pomôcť znížiť nepohodlie pacientov a zlepšiť adherenciu. Na zmiernenie príznakov možno použiť niektoré lieky, ako sú beta-blokátory (napr. propranolol a metoprolol) a anticholinergiká (napr. biperidén, trihexyfenidyl a benzatropín).
 


Extrapyramídové príznaky…Bežná nežiaduca udalosť

Pri liečbe kariprazínom boli ako nežiaduce udalosti vzniknuté pri liečbe často hlásené extrapyramídové príznaky, predovšetkým akatízia2, 3. Prípady akatízie, ktoré tu uvádzame, vychádzajú zo združených údajov zo 4 krátkodobých 6-týždenných štúdií (RGH-MD-03 [NCT00404573], RGH-MD-16 [NCT00694707], RGH-MD-04 [NCT01104766], RGH-MD-05 [NCT01104779])3 a 2 dlhodobých 48-týždenných otvorených štúdií bezpečnosti (RGH-MD-17 [NCT00839852], RGH-MD-11 [NCT01104792]).2

V súbore združených údajov 2 048 pacientov liečených kariprazínom (vrátane vyššie uvedenej 1 dlhodobej 26-týždennej štúdie, ktorej sa zúčastnili pacienti s negatívnymi symptómami schizofrénie (RGH-188-005 [EudraCT2012-005485-36]), a 1 dlhodobej (až 92-týždennej) štúdie zachovania účinku (RGH-MD-06 [NCT01412060]) v schválenom dávkovacom rozmedzí 1,5 – 6 mg/deň a 683 pacientov s placebom bol výskyt akatízie 14,6 % pri kariprazíne a 3,4 % pri placebe.7 Väčšina prípadov mala miernu či strednú intenzitu a len výnimočne viedli k ukončeniu účasti v štúdii.1 Nízky podiel pacientov s ukončením liečby by mohol znamenať, že akatízia je udalosť, ktorú možno klinicky dobre riešiť.2, 3

ParameterPlacebo
N = 683
n (%)
Kariprazín
N = 2048
n (%)
Pacienti s akatíziou (n)23 (3,4)299 (14,6)

Ako bola riešená akatízia v štúdiách s kariprazínom?

Prvý výskyt akatízie bol zvyčajne hlásený počas prvých 6 týždňov liečby a vykazoval závislosť od dávky,7 čo znamená, že pravdepodobnosť akatízie bola nižšia pri nízkych dávkach kariprazínu (1,5 mg: 7,8 %, 3 mg: 15,7 %, 4,5 mg: 9,1 %, 6 mg: 18,0 %)7.

Väčšina pacientov užívala medikáciu proti EPS na zvládnutie symptómov akatízie/nepokoja,
2, 3 najčastejšie propranolol spolu s difenhydramínom, benzatropínom alebo ekvivalentným liekom.2, 3 Priemerná dĺžka trvania akatízie v krátkodobých štúdiách bola 24 dní u pacientov liečených kariprazínom a 29 dní u pacientov s placebom.3
 


Je potrebné obávať sa samovraždy u pacientov s akatíziou liečených kariprazínom?

Nesprávna identifikácia akatízie a jej rastúca závažnosť sú spojené so vznikom alebo zhoršením myšlienok na samovraždu, agresie a násilného správania.8 Je potrebné uviesť, že v programe s kariprazínom pri schizofrénii nebola pozorovaná žiadna súvislosť medzi akatíziou a samovražednými sklonmi. Žiadny pacient, ktorý zomrel v dôsledku dokonanej samovraždy (0,3 %) počas programu klinického vývoja kariprazínu, nemal vysoké skóre akatízie. Bezpečné užívanie lieku v súvislosti so skorou detekciou a zmiernením akatízie/nepokoja, ktoré sa objavia pri liečbe, a prevenciou samovrážd sa zabezpečí individualizovaným režimom dávkovania a dôkladným monitorovaním na začiatku liečby a podávaním najnižších účinných dávok.7

Literatúra

 1. Reagila SmPC.
 2. Nasrallah, H. A. et al. The safety and tolerability of cariprazine in long-term treatment of schizofrenie: A post hoc pooled analysis. BMC Psychiatry (2017) doi:10.1186/s12888-017-1459-z.
 3. Earley, W. et al. Safety and tolerability of cariprazine in patients with acute exacerbation of schizofrenie: A pooled analysis of four phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled studies. Int. Clin. Psychopharmacol. 32, 319–28 (2017).
 4. Lohr, J. B., Eidt, C. A., Alfaraj, A. A. & Soliman, M. A. The clinical challenges of akathisia. CNS Spectr. 20, 1–16 (2015).
 5. Kumar, R. & Sachdev, P. S. Akathisia and second-generation antipsychotic drugs. Curr. Opin. Psychiatry 22, 293–299 (2009).
 6. Kane, J. M. et al. Akathisia: An updated review focusing on second-generation antipsychotics. J. Clin. Psychiatry 70, 627–643 (2009).
 7. EMA. Reagila Assessment Report. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/reagila-epar-public-assessment-report_en.pdf.
 8. Salem, H., Nagpal, C., Pigott, T. & Teixeira, A. L. Revisiting Antipsychotic-induced Akathisia: Current Issues and Prospective Challenges. Curr. Neuropharmacol. 15, 789–798 (2017).

Current opinion in Psychiatry

Akathisia and second-generation antipsychotic drugs.
Kumar R, Sachdev PS
Curr Opin Psychiatry 2009; 22(3):293-99.
„Aj keď je akatízia pri liekoch druhej generácie menej častá ako pri liekoch prvej generácie, stále je klinicky významná a všetci lekári by mali vedieť, ako ju rozpoznať a riešiť.“
Login to Unlock

AKO LIEK REAGILA PÔSOBÍ?AKO NÁŠ LIEK PÔSOBÍ?

Kariprazín má vysokú afinitu k dopamínovým D3 a D2 receptorom a tiež k sérotonínovým 5 HT2B a 5 HT1A receViac informácií o mechanizme účinku

viac…
Login to Unlock

UDRŽIAVACIE DÁVKY LIEKU REAGILAUDRŽIAVACIE DÁVKY KARIPRAZÍNU

Na základe účinnosti a znášanlivosti v klinických štúdiách je schváleným dávkovacím rozmedzím lieku REAGINa základe účinnosti a znášanlivosti v klinických štúdiách je schváleným dávkovacím rozmedzím lieku REAGILA pri liečbe schizofrénie u dospelých pacientov 1,5 –

viac…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).