Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Stručný prehľad: Čo je schizofrénia?

 • Schizofrénia, čiže komplexný neuropsychiatrický syndróm, je chronické psychické ochorenie, ktoré si zvyčajne vyžaduje neustálu liečbu ako prevenciu relapsu a recidívy.
 • Schizofrénia je bežne považovaná za poruchu nervového vývoja, ale na rozdiel od niektorých iných ochorení tohto typu nie sú príznaky schizofrénie často zjavné ani po desaťročí.
 • Schizofrénia je heterogénne ochorenie, ktoré nemá jediný patognómický symptom alebo manifestáciu. Prejavy a príznaky spojené so schizofréniou možno rozdeliť do troch hlavných domén: pozitívne, negatívne a kognitívne.

V tejto časti

Biologická podstata schizofrénie

Neuropsychiatrické syndrómy, ako napríklad schizofrénia, majú príznaky postihujúce funkcie mozgu, emócie a náladu. Aj keď konkrétnu príčinu schizofrénie nepoznáme, má svoju biologickú podstatu, čo dokazujú štrukturálne zmeny mozgu (napr. zväčšené mozgové komory, stenčenie kortexu, zmenšenie predného hipokampu a ďalších oblastí mozgu) a neurochemické zmeny (napr. narušenie aktivity transmiterov – dopamínu, sérotonínu a glutamátu) a preukázané genetické rizikové faktory.1

NeurotransmiterÚčinok pri schizofrénii
DopamínSprostredkováva pozitívne a negatívne symptómy
SerotonínSprostredkováva symptómy spojené s náladou
GlutamátSprostredkováva pozitívne a negatívne symptómy

Dedičnosť schizofrénie je približne 80 %, ale predpokladá sa, že existuje viac citlivých génov, z ktorých každý má malý vplyv, ktorý sa pridáva k vplyvu epigenetických a environmentálnych faktorov.2


Dopaminergné dráhy spojené so schizofréniou

Neurotransmiter dopamín reguluje mnoho rôznych funkcií mozgu, napr. kognitívne funkcie, emócie, pozitívnu motiváciu a vyplavovanie hormónov.3 Existujú 4 hlavné dopamínové dráhy, ktoré sú zrejme zapojené do patofyziológie schizofrénie.4

Předpokládá se, že v patofyziologii schizofrenii se uplatňují 4 hlavní dopaminové dráhyPředpokládá se, že v patofyziologii schizofrenii se uplatňují 4 hlavní dopaminové dráhy

Pozitívne symptómy schizofrénie sa zrejme objavujú z dôvodu nadmernej aktivity dopamínu v mezolimbickej dráhe. Táto predpokladaná dysfunkcia sa niekedy označuje ako „dopamínová teória schizofrénie“.4 – 6

Negatívne symptómy schizofrénie sa zrejme objavujú z dôvodu nedostatočnej aktivity dopamínu v mezokortexovej dráhe.4 – 6


Zraniteľnosť nervového vývoja

Schizofrénia sa častejšie objavuje u ľudí so zraniteľným neurologickým vývojom. Vznik, remisia a recidívy symptómov sú zrejme výsledkom vzájomných vzťahov medzi touto pretrvávajúcou zraniteľnosťou a stresormi vonkajšieho prostredia. Schizofrénia sa veľmi zriedka manifestuje v ranom detstve, ale faktory z prenatálneho obdobia a raného detstva, ako sú genetická predispozícia, pôrodné komplikácie, infekcia centrálneho nervového systému, úrazy a zanedbávanie, majú vplyv na vznik ochorenia v dospelosti.1, 7, 8


Tri základné domény symptómov

Aj keď sa kombinácia a typy symptómov u jednotlivých pacientov so schizofréniou značne líšia a v priebehu času sa u daných jedincov menia, rozlišujeme tri hlavné skupiny symptómov: pozitívne, negatívne a kognitívne1

3 základní domény symptomů u schizofrenie3 základní domény symptomů u schizofrenie

Klinická diagnóza schizofrénie sa z veľkej časti spolieha na prítomnosť pozitívnych symptómov pri psychotickej epizóde. Pozitívne symptómy sú klasicky definované ako zvýšenie alebo skreslenie normálnych funkcií:1

Bludy sú nevyvrátiteľné presvedčenia, ktoré sa nemenia ani v svetle protichodných dôkazov. Objavujú sa približne u 80 % pacientov so schizofréniou.9

Definice bludů u schizofrenieDefinition of delusions in schizofrenie

Halucinácie sú vnemové zážitky, ktoré vznikajú bez vonkajších podnetov. Najčastejším typom sú sluchové halucinácie, ktoré sa objavujú u 40 % až 80 % pacientov so schizofréniou.9, 10

Definice halucinací u schizofrenieDefinition of hallucinations in schizofrenie

Negatívne príznaky sú považované za zníženie alebo vymiznutie normálnych funkcií súvisiacich s motiváciou a vyjadrovaním. Objavujú sa nezávisle od pozitívnych symptómov, kognitívnych dysfunkcií, dezorganizácie a depresie.11 Negatívne symptómy sú buď primárnym prejavom patofyziologických zmien pri schizofrénii, alebo sa nabaľujú sekundárne na iné faktory (napr. pozitívne, afektívne alebo extrapyramídové symptómy, vedľajšie účinky antipsychotík, sedácia, environmentálna deprivácia, faktory súvisiace s ochorením alebo liečbou).11, 12

Definice negativních symptomů u schizofrenieDefinition of negative symptoms in schizofrenie

Kognitívne symptómy postihujú komplexný súbor mentálnych procesov zahŕňajúcich vnímanie, učenie, myslenie, pamäť, analýzu a adaptívne správanie. Kognitívne poruchy sú považované za jednu z najviac zneschopňujúcich dimenzií schizofrénie a v mnohých prípadoch pretrvávajú aj pri farmakologickej liečbe.13

Definice negativních symptomů u schizofrenieDefinition of cognitive symptoms in schizofrenie

Závažnosť, dĺžka trvania a frekvencia výskytu klinicky heterogénnych symptómov schizofrénie sa líšia medzi jednotlivými pacientmi a u daného pacienta sa menia v čase. Vzhľadom na ich chronickosť a zneschopňujúci dosah vychádza u pacientov so schizofréniou pomer medzi prínosom a rizikami v prospech dlhodobej liečby antipsychotikami, pretože podľa dôkazov sú antipsychotiká účinné proti pozitívnym symptómom a znižujú riziko relapsu. Štúdie naznačujú, že vysadenie antipsychotík vedie do 12 až 18 mesiacov k relapsu až u 75 % pacientov.14 – 16

Literatúra

 1. Tamminga, C. A. Schizophrenia. Merck Manual Professional Version (2018). Available at: https://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/schizofrenie-and-related-disorders/schizofrenie#v39692526.
 2. Tamminga, C. A. & Holcomb, H. H. Phenotype of schizofrenie: A review and formulation. Molecular Psychiatry (2005). doi:10.1038/sj.mp.4001563
 3. Missale, C., Fiorentini, C., Collo, G. & Spano, P. The neurobiology of dopamine receptors: Evolution from the dual concept to heterodimer complexes. J. Recept. Signal Transduct. 30, 347–354 (2010).
 4. Stahl, S. M. Stahl ’ s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. (2013).
 5. Howes, O., McCutcheon, R. & Stone, J. Glutamate and dopamine in schizofrenie: An update for the 21st century. J. Psychopharmacol. 29, 97–115 (2015).
 6. Elert, E. Aetiology: Searching for schizofrenie’s roots. Nature 508, S2-3 (2014).
 7. Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, S. Biological insights from 108 schizofrenie-associated genetic loci. Nature 511, 421–427 (2014).
 8. Khandaker, G. M. et al. Inflammation and immunity in schizofrenie: Implications for pathophysiology and treatment. The Lancet Psychiatry 2, 258–270 (2015).
 9. Andreasen, N. C. Schizophrenia: the characteristic symptoms. Schizophr. Bull. 17, 27–49 (1991).
 10. Thomas, P. et al. Correlates of hallucinations in schizofrenie: A cross-cultural evaluation. Schizophr. Res. 92, 41–49 (2007).
 11. Galderisi, S., Mucci, A., Buchanan, R. W. & Arango, C. Negative symptoms of schizofrenie: new developments and unanswered research questions. The Lancet Psychiatry 5, 664–677 (2018).
 12. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Alphs, L. D. Treatment of negative symptoms. Schizophr. Bull. 11, 440–452 (1985).
 13. Green, M. F. Impact of cognitive and social cognitive impairment on functional outcomes in patients with schizofrenie. J. Clin. Psychiatry 77, 8–11 (2016).
 14. Correll, C. U., Rubio, J. M. & Kane, J. M. What is the risk-benefit ratio of long-term antipsychotic treatment in people with schizofrenie? World Psychiatry 17, 149–160 (2018).
 15. Davis, J. M., Metalon, L., Watanabe, M. D. & Blake, L. Depot Antipsychotic Drugs: Place in Therapy. Drugs 47, 741–773 (1994).
 16. Kissling, W. The current unsatisfactory state of relapse prevention in schizophrenic psychoses – Suggestions for improvement. Clin. Neuropharmacol. 14, S33-44 (1991).

Molecular Psychiatry

Phenotype of schizofrenie: a review and formulation.
Tamminga CA, Holcomb HH.
Molecular Psychiatry 2005; 10, 27–39
„Charakteristický je spoločný výskyt skupiny symptómov, pričom jedna skupina môže prevažovať. Jedna skupina nevylučuje druhú. Stále nie je jasné, či sú tieto skupiny symptómov viacpočetné prejavy jednej patofyziologickej poruchy pri tomto ochorení alebo je každá čiastočne nezávislý konštrukt ochorenia. Častejšie sa pri tomto ochorení uvažuje o heterogenite, určite s ohľadom na etiológiu.“

V mozku jsou 4 hlavní dopaminové dráhy. U schizofrenie je narušena mezokortikální a mezolimbická dráha.

Stáhnout

References title

  Předpokládá se, že v patofyziologii schizofrenii se uplatňují 4 hlavní dopaminové dráhy

  Symptomy schizofrenie jsou rozděleny do tří hlavních domén.

  Stáhnout

  References title

   3 základní domény symptomů u schizofrenie

   Zvýšená funkce dopaminu u schizofrenie.

   Stáhnout

   References title

    Snížená funkce dopaminu u schizofrenie.

    Stáhnout

    References title

     Login to Unlock

     PODROBNEJŠIE O NEGATÍVNYCH SYMPTÓMO…PODROBNEJŠIE O NEGATÍVNYCH SYMPTÓMO…

     Negatívne symptómy sú príznaky straty alebo absencie normálnych funkcií súvisiacich s motiváciou a záujmom alebo vyjadrením emócií. Dôkazy nepodporujú hypotézu Negatívne symptómy sú príznaky straty alebo absencie normálnych funkcií súvisiacich s motiváciou a záujmom alebo vyjadrením emócií. Dôkazy nepodporujú hypotézu

     viac…
     Login to Unlock

     ÚSKALIA DIAGNOSTIKYÚSKALIA DIAGNOSTIKY

     Vzhľadom na to, že neexistujú krvné testy ani zobrazovacie vyšetrenia mozgu na stanovenie diagnózy schizofrénie, je potrebné venovať veľkú pozornosť konšteláciiVzhľadom na to, že neexistujú krvné testy ani zobrazovacie vyšetrenia mozgu na stanovenie diagnózy schizofrénie, je potrebné venovať veľkú pozornosť konštelácii

     viac…

     Showing 0 result(s).
     Please log in to see 0 more result(s).