Zdravotníci

Verejnosť

Negatívne symptómy: dostávame sa k špecifikám

 • Negatívne symptómy, základná skupina symptómov pri schizofrénii, sú opísané ako obmedzenie alebo absencia normálneho správania a funkcií súvisiacich buď s motiváciou a záujmom, alebo s vyjadrením emócií.
 • Aj keď sa môžu pacienti zdať smutní a udržiavať si odstup, negatívne príznaky nie sú príznaky depresie. Predstavujú skupinu symptómov pri schizofrénii, ktorá je nezávislá od symptómov depresie, pozitívnych symptómov, kognitívnych symptómov a dezorganizácie.
 • Rozlišujeme päť hlavných typov negatívnych symptómov: otupený afekt, alogia, anhedónia, asociálnosť a avolícia. Tieto typy sú zoskupené podľa toho, či symptómy súvisia so zníženou schopnosťou vyjadrovania (otupený afekt a alogia) alebo zníženou motiváciou a potešením (anhedónia, asociálnosť a avolícia).

V tejto časti

Základná doména schizofrénie

Negatívne symptómy sú príznaky straty alebo absencie normálnych funkcií súvisiacich s motiváciou a záujmom alebo vyjadrením emócií. Dôkazy nepodporujú hypotézu spoločnej patofyziológie pôvodu negatívnych a pozitívnych symptómov a štúdie dokazujú, že negatívne symptómy sú nezávislé od pozitívnych symptómov, kognitívnych dysfunkcií, dezorganizácie a depresie.1, 2

Negatívne symptómy môžu spôsobovať významný nedostatok motivácie, afektu, komunikácie a fungovania.3 Tieto základné deficity sú považované za dôležitý aspekt patológie schizofrénie odvtedy, kedy Eugen Bleuler v roku 1950 poruchu prvýkrát opísal: „Ľahostajnosť k všetkému – voči priateľom a vzťahom, k práci alebo zábave, povinnostiam či právam, k šťastiu alebo nešťastiu… bezvýrazná tvár, zhrbený postoj, ľahostajný výraz… Schopnosť pracovať, starať sa o seba samého sa znižuje… Už nemajú potrebu robiť nič z vlastného podnetu ani na pokyn niekoho iného…“4 Aj keď je niekedy náročné rozpoznať negatívne symptómy, najmä ak sú mierne, ide o viac než obyčajný smútok.5, 6
Základné negatívne symptómy zahŕňajú: 5 A

Do skupiny negatívnych symptómov patrí päť hlavných typov symptómov: otupený afekt, alogia, anhedónia, asociálnosť a avolícia:7

Znížená schopnosť vyjadrovania emócií
(čo pozorujú ostatní)

Otupený afekt
znamená utlmené vyjadrovanie prostredníctvom mimiky, reči a gest a ide o celkovo oslabené vyjadrovanie emócií. Čo sa týka hlasového vyjadrovania, štúdie preukázali, že pacienti so schizofréniou majú menej presné spontánne a voľné hlasové emócie (menšie zmeny hlasitosti, rýchlosti a výšky reči) než zdraví jedinci. Čo sa týka deficitu vyjadrovania mimikou a gestami, u pacientov bolo opísané celkové zníženie neverbálnej komunikácie. Expresívne gestá zahŕňajúce pohyby rukami, ramenami, tvárou a hlavou sú dôležitou súčasťou medziľudskej komunikácie a sociálnych interakcií, ktoré pomáhajú lepšiemu porozumeniu.7

Snížené vyjadřování emocí, definice negativního symptomu u schizofreni: otupený afektDiminished emotional expression, definition of negative symptom in schizofrenie: affect blunted

Alogia, znížené množstvo reči, je všeobecný nedostatok samovoľného doplňujúceho obsahu, ktorý je obvykle pozorovaný pri normálnej reči. Vyhodnocuje sa počas klinického rozhovoru a skúma sa, koľko spontánnej reči pacient vyprodukuje, či dáva len krátke jednoslabičné odpovede a sám nenavrhuje žiadne témy. Metaanalýza štúdií preukázala, že pacienti so schizofréniou majú v porovnaní so zdravými jedincami tento aspekt reči veľmi potlačený.
Alogia v tejto súvislosti neznamená ochudobnený obsah reči, kedy pacient produkuje mnoho slov a dlhých viet, ale s malým informačným obsahom.7

Snížené vyjadřování emocí, definice negativního symptomu u schizofreni: alogieDiminished emotional expression, definition of negative symptom in schizofrenie: alogia

Znížená motivácia a potešenie
(čo vníma sám pacient)

Asociálnosť je definovaná ako redukcia sociálnej iniciatívy k nadväzovaniu úzkych vzťahov s ostatnými. Ide skôr o zníženie túžby alebo motivácie k spoločenským kontaktom než len o aspekt správania, kedy jedinec nemá sociálne interakcie, čo môže byť sekundárny jav daný faktormi, ako sú bludy a halucinácie (strach z ublíženia od iných ľudí), podozrievavosť, depresívna nálada alebo nedostatok príležitostí na nadväzovanie a udržiavanie sociálnych vzťahov (environmentálna deprivácia).7

Snížená motivace a potěšení, definice negativního symptomu u schizofrenie: asocialitaReduced motivation and pleasure, definition of negative symptom in schizofrenie: asociality

Anhedónia, t. j. znížená schopnosť prežívať príjemné emócie, je tradične považovaná za hlavný rys depresie a schizofrénie. Zdá sa, že anhedónia má pri schizofrénii 2 odlišné atribúty – konzumná anhedónia (neschopnosť zažívať potešenie z nejakej činnosti), ktorá zostáva u osôb so schizofréniou relatívne nedotknutá, a anticipačná anhedónia (neschopnosť tešiť sa na budúce zážitky). Anticipačná anhedónia je charakteristickým rysom negatívnych príznakov, ktoré obmedzujú schopnosť očakávať nejaké potešenie a znižujú motiváciu pacienta vyhľadávať príjemné zážitky.7, 8 Štúdie potvrdili, že pacienti so schizofréniou sa nelíšia od zdravých jedincov v subjektívnych reakciách na emocionálne nabité podnety (teda v konzumnej anhedónii), ale rozdiel je v anticipačnej anhedónii. Mechanizmy, ktoré sú základom týchto deficitov, možno čiastočne vysvetliť aspektmi motivácie a očakávania potešenia alebo ocenenia snahy a kognitívneho fungovania, t. j. narušenej epizodickej pamäti zasahujúcej do schopnosti človeka vybaviť si predchádzajúce príjemné zážitky.7

Snížená motivace a potěšení, definice negativního symptomu u schizofrenie: anhedonieReduced motivation and pleasure, definition of negative symptom in schizofrenie: anhedonia

Avolícia je obmedzenie začatia vykonávania cielených aktivít a pokračovania v ich vykonávaní, ktoré má za následok zníženie angažovanosti v činnostiach súvisiacich s prácou, školou, každodenným životom a koníčkami. Neexistuje zhoda na tom, do akej miery sa prekrývajú pojmy avolícia, nedostatok elánu, amotivácia a apatia a často sú považované za zameniteľné. Avolícia je v rámci schizofrénie charakterizovaná znížením záujmu o začatie činností alebo o účasť na týchto činnostiach a nie je sprevádzaná pocitmi viny, smútku alebo neschopnosti v súvislosti s tým. Pacientom zvyčajne činnosti nechýbajú ani nepociťujú potrebu ich začať alebo v nich pokračovať. Na druhej strane obmedzenie začatia cielených aktivít môže vznikať sekundárne v dôsledku faktorov, akými sú depresívna nálada (avolícia je sprevádzaná pocitmi smútku alebo viny) alebo nedostatok príležitostí (pacient má len obmedzenú alebo nemá žiadnu príležitosť zúčastniť sa na činnostiach). Porucha schopnosti odmeniť sa/potešiť sa je považovaná za základný aspekt avolície.7

Snížená motivace a potěšení, definice negativního symptomu u schizofrenie: avoliceReduced motivation and pleasure: definition of negative symptom in schizofrenie: avolition

Podľa štúdií je najčastejším negatívnym symptómom sociálna amotivácia nasledovaná zníženou expresivitou a alogiou.9 – 11


Dva stabilné faktory negatívnych symptómov

V literatúre je opísaných niekoľko skupín negatívnych symptómov, pričom nové dôkazy podporujú modely pozostávajúce všeobecne z 2 až 5 faktorov, z ktorých najkonzistentnejšie a najreprodukovateľnejšie modely zahŕňajú 2 faktory spomedzi:12

znížená schopnosť vyjadrovania emócií (otupený afekt, alogia) a

znížená motivácia a potešenie (anhedónia, asociálnosť, avolícia)

Tieto faktory môžu byť spojené s rôznymi neurobiologickými abnormalitami a psychosociálnymi dôsledkami.13 Napríklad faktor zníženej expresivity môže užšie súvisieť s nesociálnym a neuropsychologickým fungovaním,14 zatiaľ čo faktor avolície/apatie má teoreticky priamy vplyv na funkčné výsledky pri schizofrénii.3


Dimenzie negatívnych symptómov

Negatívne symptómy možno ďalej charakterizovať podľa príčiny (primárne, sekundárne), intenzity (nápadné, prevažujúce) a dĺžky trvania (perzistentné).

Dimenzie negatívnych symptómov
PrimárnePríčina: schizofrénia, hlavný symptóm
SekundárnePríčina: iné symptómy schizofrénie, depresia, prostredie
ProminentnéIntenzita: viac negatívnych príznakov než pozitívnych
PredominantnéIntenzita: vysoká miera negatívnych symptómov, menej pozitívnych sypmtómov
PrezistentnéTrvání: prítomné dlhšie ako 6 mesiacov – 1 rok

Primárne negatívne symptómy sú považované za základné príznaky schizofrénie, ktoré pretrvávajú aj vo fáze klinicky stabilného ochorenia a majú vlastnú patofyziológiu.15 Na druhej strane sekundárne negatívne symptómy sú dôsledkom iných faktorov, ako sú pozitívne symptómy, neurologické vedľajšie účinky, depresívne príznaky alebo faktory prostredia.16, 17

Charakteristika „prominentné“ a „predominantné“ opisuje intenzitu negatívnych symptómov u daného pacienta. Príznaky sú „prominentné“, ak sú u pacienta prítomné viac negatívne ako pozitívne symptómy (kritériá: 1. vstupné skóre ≥ 4 aspoň pri 3 alebo ≥ 5 aspoň pri 2 položkách negatívnej čiastkovej škály PANSS alebo 2. skóre > 3 pri položke 1 a pri položke 6 a aspoň pri jednej ďalšej položke negatívnej čiastkovej škály PANSS a maximálne dve položky so skóre > 3 z pozitívnej čiastkovej škály).18, 19

Symptómy sú „predominantné“, ak dominujú klinickému obrazu, zatiaľ čo pozitívne symptómy sú prítomné len okrajovo (kritériá: 1. vstupné skóre ≥ 4 aspoň pri 3 alebo ≥ 5 aspoň pri 2 zo 7 položiek negatívnej čiastkovej škály a skóre pozitívnej čiastkovej škály PANSS < 19 alebo 2. skóre negatívnej čiastkovej škály PANSS o ≥ 6 bodov vyššie ako skóre pozitívnej čiastkovej škály PANSS; 3. skóre negatívnej čiastkovej škály PANSS najmenej 21 a aspoň o 1 bod vyššie ako skóre pozitívnej čiastkovej škály PANSS a 4. definícia podľa zdravého rozumu, skóre negatívnej čiastkovej škály vyššie ako skóre pozitívnej čiastkovej škály).18, 19

Perzistentné negatívne príznaky sú definované ako aspoň jeden negatívny príznak strednej alebo vyššej závažnosti, ktorý je prítomný dlhšie ako jeden rok.20 Na účely klinických štúdií sa vyžaduje viac ako 6 mesiacov.19

Literatúra

 1. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 2. Wallwork, R. S., Fortgang, R., Hashimoto, R., Weinberger, D. R. & Dickinson, D. Searching for a consensus five-factor model of the Positive and Negative Syndrome Scale for schizofrenie. Schizophr. Res. 137, 246–250 (2012).
 3. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizofrenie: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).
 4. Bleuler, E. Dementia praecox or the group of schizofrenies. Dementia praecox or the group of schizofrenies (1950).
 5. National Institutes of Mental Health (NIMH). Schizophrenia. (2017). Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizofrenie-booklet/index.shtml.
 6. Fischer, B. A. & Buchanan, R. W. Schizophrenia: Clinical Manifestations, Course, Assessment and Diagnosis. UpToDate (2017). Available at: www.up-to-date/schizofrenie.
 7. Marder, S. R. & Galderisi, S. The current conceptualization of negative symptoms in schizofrenie. World Psychiatry 16, 14–24 (2017).
 8. Strauss, G. P., Waltz, J. A. & Gold, J. M. A review of reward processing and motivational impairment in schizofrenie. Schizophr. Bull. 40, S107-116 (2014).
 9. Lyne, J. et al. Prevalence of item level negative symptoms in first episode psychosis diagnoses. Schizophr. Res. 135, 128–133 (2012).
 10. Peralta, V. & Cuesta, M. J. Dimensional structure of psychotic symptoms: An item-level analysis of SAPS and SANS symptoms in psychotic disorders. Schizophr. Res. 38, 13–26 (1999).
 11. Selten, J. P., Wiersma, D. & Van den Bosch, R. J. Distress attributed to negative symptoms in schizofrenie. Schizophr. Bull. 26, 737–744 (2000).
 12. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizofrenie: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).
 13. Bucci, P. & Galderisi, S. Categorizing and assessing negative symptoms. Curr. Opin. Psychiatry 30, 201–208 (2017).
 14. Liemburg, E. et al. Two subdomains of negative symptoms in psychotic disorders: Established and confirmed in two large cohorts. J. Psychiatr. Res. 47, 718–725 (2013).
 15. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 16. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Alphs, L. D. Treatment of negative symptoms. Schizophr. Bull. 11, 440–452 (1985).
 17. Hasan, A. et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizofrenie and the management of treatment resistance. World J. Biol. Psychiatry 13, 318–378 (2012).
 18. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizofrenie – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 19. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizofrenie. (2012).
 20. Galderisi, S. et al. Persistent negative symptoms in first episode patients with schizofrenie: Results from the European First Episode Schizophrenia Trial. Eur. Neuropsychopharmacol. 23, 196–204 (2013).

Acta Psychiatrica Scandinavica

Negative symptoms of schizofrenie: a problem that won’t go away.
Stahl SM, Buckley PF.
Acta Psychiatr Scand. 2007; 115:4-11.
„Negatívne symptómy môžu pacienta udržiavať v pokoji, rezervovanosti a bez problémov, takže ošetrovatelia ich niekedy považujú skôr za priaznivejšie aspekty ochorenia než za faktory, ktoré znižujú schopnosť pacienta fungovať a zapojiť sa do normálneho života.“

Negatívne symptómy: Ktoré to sú?

Negatívne symptómy možno zoskupiť do modelov s 2-5 faktormi: obmedzené vyjadrovanie emócií (otupený afekt, alogia) a znížená motivácia a potešenie (anhedónia, asociálnosť, avolícia). Stiahnite si jednoduchú vizualizáciu tu

Stiahnuť

References title

  Snížené vyjadřování emocí, definice negativního symptomu u schizofreni: alogie

  Negatívne symptómy: primárne vs. sekundárne

  Negatívne symptómy schizofrénie: primárne a sekundárne.

  Stiahnuť

  References title

   Negatívne symptómy – typy

   Prominentné, predominantné a trvalé negatívne symptómy pri schizofrénii

   Stiahnuť

   References title

    Login to Unlock

    NEGATÍVNE SYMPTÓMY – NÁROČNÁ PROBLE…NEGATÍVNE SYMPTÓMY – NÁROČNÁ PROBLE…

    Aj keď sú negatívne symptómy už dlho známe ako nezávislá skupina symptómov, ktorá stojí vedľa pozitívnych symptómov, neurokognície a sociálnej kognície, stále mAj keď sú negatívne symptómy už dlho známe ako nezávislá skupina symptómov, ktorá stojí vedľa pozitívnych symptómov, neurokognície a sociálnej kognície, stále m

    viac…
    Login to Unlock

    LIEK REAGILA A KAŽDODENNÉ FUNGOVANI…NÁŠ LIEK A KAŽDODENNÉ FUNGOVANIE

    U pacientov so schizofréniou musí byť zmiernenie negatívnych symptómov sprevádzané zlepšením fungovania pU pacientov so schizofréniou musí byť zmiernenie negatívnych symptómov sprevádzané zlepšením fungovania pacienta, aby mohla byť zmena považovaná za klinicky rel

    viac…
    Showing 0 result(s).
    Please log in to see 0 more result(s).