Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Výber hodnotiacich škál pri schizofrénii

 • Hodnotiace škály pomáhajú monitorovať závažnosť symptómov schizofrénie. Až do 80. rokov 20. storočia sa vedci zameriavali na pozitívne symptómy, ale neskôr sa ich pozornosť presunula od pozitívnych aj k negatívnym symptómom.1
 • Bolo vyvinutých niekoľko psychometrických škál a tie najviac používané pri schizofrénii sú uvedené nižšie v chronologickom poradí.2
 • Hodnotiace škály sa používajú na opísanie radu položiek, ktoré kvantifikujú prejavy jednej premennej alebo určujú jej poradie, napr. agresivity.3
 • Sú rozdelené podľa toho, kto ich používa, podľa typu položiek, obsahu a funkcie.3 Hodnotiace škály je potrebné považovať len za konkrétne nástroje zaznamenávania informácií o pacientovi.3

V tejto časti

Pôvodne mala škála BPRS 16 položiek, ale neskôr boli vytvorené dve verzie, jedna s 18 položkami a druhá rozšírená (BPRS-Extended, BPRS-E) s 24 položkami. Na určenie skóre pri každej položke sa v týchto škálach využíva sedembodová Lickertova škála.1

Bežne používané faktory zahŕňajú pozitívne symptómy (poruchy myslenia, hostilita – podozrievavosť), negatívne symptómy (apatia, anergia, otupený afekt, emočné stiahnutie, motorická retardácia), agitovanosť (animácia, dezorganizácia, aktivácia) a príznaky poruchy nálady (depresia – úzkosť, poruchy nálady, afekt).1


SANS používa 25 položiek a 6-bodovú škálu na hodnotenie negatívnych symptómov. Položky sú jasne definované a rozdelené do piatich skupín: otupený afekt, alogia, avolícia/apatia, anhedónia/asociálnosť a pozornosť.1

Táto škála bola spoločne so škálou SAPS kritizovaná za obyčajné zameranie sa na negatívne alebo pozitívne symptómy, čo môže obmedzovať používateľov týchto škál v tom, aby sa posunuli ďalej za dualistický model.1


SAPS meria závažnosť pozitívnych symptómov pri 34 položkách so šesťbodovou stupnicou a má podobnú štruktúru a formát ako SANS. Použité položky sa týkajú halucinácií, bludov, bizarného správania a pozitívnej formálnej poruchy myslenia a sú dobre definované.1

Škály SANS a SAPS boli spoločne kritizované pre bidimenzionálny vzťah.1


PANSS sa skladá z 30 položiek rozdelených do troch čiastkových škál (pozitívna, negatívna a všeobecná psychopatológia) s výsledným skóre od 30 do 210 bodov.

Negatívna čiastková škála: hodnotí otupený afekt, emočné stiahnutie, zlú komunikáciu, pasívne/apatické sociálne stiahnutie, náročné abstraktné myslenie, nedostatok spontánnosti a toku konverzácie a stereotypné myslenie.

Pozitívna čiastková škála: je zameraná na bludy, koncepčnú dezorganizáciu, halucinatórne správanie, rozrušenie, grandiozitu, podozrievavosť a hostilitu.

Čiastková škála všeobecnej psychopatológie: je venovaná somatickým obavám, úzkosti, pocitu viny, napätiu, manierizmu, držaniu tela, depresii, motorickej retardácii, neobvyklému obsahu myšlienok, dezorientácii, zlej sústredenosti, nedostatočnému úsudku a nadhľadu, poruchám vôle, zlej kontrole impulzov, roztržitosti a aktívnemu vyhýbaniu sa spoločnosti.1

Táto škála je známa ako „zlatý štandard“, ale toto označenie bolo spochybnené. Hlavnými nevýhodami škály PANSS sú:1

Malá senzitivita a špecifickosť pri predikcii celkového kognitívneho fungovania

Neschopnosť rozlíšiť „depresiu“, negatívne symptómy a extrapyramídové vedľajšie účinky“

Zložitosť, ktorá je často dôvodom nesprávneho výpočtu

Analýzy faktorov škály PANSS poukázali na päť faktorov (Marderove faktory), ktoré sú v súlade s hlavnými kritériami DSM-5 pre pozitívne symptómy, negatívne symptómy, dezorganizované myslenie a súvisiace príznaky hostility/rozrušenia a depresie/úzkosti.8


Táto škála je nástroj na hodnotenie negatívnych symptómov schizofrénie. NSA-16 hodnotí prítomnosť, závažnosť a rozsah negatívnych symptómov spojených so schizofréniou. NSA-16 je semištruktúrovaný 16-položkový rozhovor, ktorý využíva päť faktorov: komunikáciu, emócie/afekt, sociálne zapojenie, motiváciu a retardáciu. Položky sú hodnotené pomocou 6-bodovej Lickertovej škály, kde vyššie skóre znamená väčšie poškodenie. Škála uvádza aj podrobné kotevné kritériá na udelenie bodov spolu s celkovým skóre, súčtom skóre 16-položkovej škály a vyhodnotením negatívnych symptómov na základe celkového klinického dojmu z negatívnych symptómov pacienta.1

Hlavnou nevýhodou NSA-16 je veľká závislosť na fungovaní a správaní, a to aj pri experimentálnych symptómoch, ako je znížená sociálna túžba, jej závažnosť sa meria podľa typu a frekvencie sociálnych interakcií. Táto škála ponúka hodnotenie zamerané na negatívne symptómy, musí sa ale používať v spojení so škálou hodnotiacou pozitívne symptómy.1


Škála PSP je nástroj vytvorený na hodnotenie sociálneho a osobného fungovania a má dve základné vlastnosti: meria štyri oblasti fungovania a jej kotvy zohľadňujú len fungovanie jedincov nezávisle od symptomatológie. Tieto štyri oblasti výkonnosti, ktorých sa PSP týka, sú:11

Spoločensky užitočné činnosti vrátane práce a štúdia

Osobné a spoločenské vzťahy

Starostlivosť o seba samého

Rušivé a agresívne správanie

Lekár hodnotí závažnosť každej oblasti (chýba, mierna, zjavná, značná, závažná alebo veľmi závažná) na základe toho, aké skóre bolo vypočítané. Konečný výsledok je jednoduchý ukazovateľ od nuly do 100 % fungovania.11

Štúdie porovnávajúce škálu PSP s inými škálami naznačujú, že ide o adekvátny nástroj na hodnotenie sociálneho fungovania pri schizofrénii.11


Táto škála sa používa na hodnotenie celkovej závažnosti schizofrénie a stupňa zmeny z hľadiska pozitívnych, negatívnych, depresívnych, kognitívnych a celkových symptómov pomocou sedembodovej škály.1

Závažnosť ochorenia: hodnotenie stavu ochorenia počas týždňa pred vyšetrením

Miera zmeny: zmena oproti predošlému hodnoteniu. Každá kategória obsahuje päť rôznych výsledkov

Nevýhodou škály CGI-SCH je nedostatočná spoľahlivosť pri hodnotení rôznymi hodnotiteľmi a malá senzitivita k zmene.


BNSS, rovnako ako nižšie uvedená CAINS, je škála zameraná na psychometrické domény zahŕňajúce negatívne symptómy, rôzne aspekty anhedónie a záujem o spoločnosť pomocou 13 položiek na zhodnotenie negatívnych symptómov.1 Táto škála je považovaná za spoľahlivú a má stručný a prístupný formát. Bola však kritizovaná, že je reštriktívna, pretože nezahŕňa ďalšie aspekty sociálneho a kognitívneho fungovania pacienta a je založená na negatívnych symptómoch.1


Škála CAINS je účinný a validovaný nástroj, ktorý používa 13 položiek na zhodnotenie negatívnych symptómov schizofrénie. Zameriava sa na psychometrické domény vrátane negatívnych symptómov, rôznych aspektov anhedónie a záujmu o sociálne vzťahy s ostatnými.1

Škála CAINS bola empiricky vyvinutá na to, aby posúdila primárnu diagnózu pacienta na základe negatívnych symptómov bez zahrnutia ďalších aspektov sociálneho a kognitívneho fungovania pacienta. Táto škála je kritizovaná za to, že je príliš reštriktívna a nemá silnú spojitosť s depresiou, agitovanosťou alebo pozitívnymi symptómami.1


Škála MAP-SR na samostatné použitie pozostáva z 15 položiek, ktoré hodnotia motiváciu a potešenie pacienta. Položky sú rozdelené do štyroch čiastkových škál:2

Potešenie zo spoločenských aktivít

Potešenie z rekreačných činností a práce

Pocity a motivácia týkajúce sa blízkych opatrovateľských vzťahov a

Motivácia a snaha zapojiť sa do aktivít

Táto škála používa 5-bodový Lickertov skórovací systém, kde vyššie skóre znamená menšie poškodenie.2

Chronologické škályChronologické škály

Vývoj psychometrických škál: Táto schéma znázorňuje, ako sa psychometrické škály pri schizofrénii vyvíjali v čase


European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience

Psychometric evaluation of the negative syndrome of schizofrenie
Garcia-Portilla MP et al.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2015; 265(7):559-66
„V tejto práci prinášame prehľad dostupných nástrojov na hodnotenie negatívnych symptómov schizofrénie vrátane opisu ich silných a slabých stránok. Súčasné nástroje boli rozdelené do dvoch kategórií podľa validity svojho obsahu a prístupu hodnotenia – nástroje prvej a druhej generácie.“

Literatúra

 1. Kumari et al. J Addict Res Ther. 2017, 8:3
 2. Garcia-Portilla MP. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2015;265(7):559-66
 3. Editorial, Psychological Medicine. 1976, 6, 347—349
 4. Overall and Gorham. Psychological Reports. 1962;10:799-812
 5. Andreasen, University of Iowa, 1984
 6. Andreasen, University of Iowa, 1984
 7. Stanley et al. Schizophrenia Bulletin. 1987; 13(2):261–276
 8. Hopkins et al. Schizophrenia Bulletin. 2018; 44(3): 593–602
 9. Axelrod et al. Journal of Psychiatric Research. 1993; 27(3):253-258
 10. Morosini et al. Acta Psychiatr Scand. 2000; 101(4):323-329
 11. Menezes et al. J Bras Psiquiatr. 2012; 61(3):176-80
 12. Haro et al. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2003;(416):16-23
 13. Kirkpatrick et al. Schizophrenia Bulletin. 2011; 37(2):300–305
 14. Kring et al. Am J Psychiatry. 2013;170:165–172
 15. Llerena et al. Compr Psychiatry. 2013; 54(5): 568–574
Login to Unlock

ČO JE PROBLÉM PSEUDOŠPECIFICKOSTI?ČO JE PROBLÉM PSEUDOŠPECIFICKOSTI?

Aj keď je kariprazín prvým a jediným antipsychotikom, ktoré preukázalo účinnosť oproti iným antipsychotikAj keď je kariprazín prvým a jediným antipsychotikom, ktoré preukázalo účinnosť oproti iným antipsychotikám vo veľkej štúdii špeciálne zameranej na hodnotenie p

viac…
Login to Unlock

LIEK REAGILA PRI LIEČBE AKÚTNEJ SCH…NÁŠ LIEK PRI LIEČBE AKÚTNEJ SCHIZOF…

Keď je stanovená diagnóza schizofrénie, musia lekári, pacienti a rodinní príslušníci urobiť dôležité rozhKeď je stanovená diagnóza schizofrénie, musia lekári, pacienti a rodinní príslušníci urobiť dôležité rozhodnutie o terapii. Aj keď si každý intuitívne uvedomuje

viac…
Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).