Zdravotníci

Verejnosť

Rola marihuany pri schizofrénii rezistentnej na liečbu

  V tejto časti

  Psychiatry Research

  Association of smoked cannabis with treatment resistance in schizofrenie
  Arsalan, A. et al.
  Psychiatry Research 278 2019; 242–247
  „Rôzne štúdie zistili, že užívanie marihuany ovplyvňuje výsledky pri schizofrénii a je spojené s neadherenciou k liečbe a vyšším výskytom relapsov. V tejto práci hodnotíme vplyv užívania marihuany podľa informácií zo strany pacientov na terapeutickú odpoveď v skupine pacientov so schizofréniou z Pakistanu… Výskyt rezistencie na liečbu bol viac ako 60 %. Pokračujúce užívanie marihuany súviselo s rezistenciou na liečbu. Zahrnuli sme len prípady, kde nebola problémom adherencia k liečbe.“

  Schizofrénia je závažná neuropsychiatrická porucha s heterogénnymi klinickými následkami.1
  Postihuje pacientov rôzne, pretože príznaky sa môžu u každého líšiť a pretože má niekoľko príčin, z ktorých väčšina nie je doposiaľ známa.2 Približne tretina pacientov vykazuje veľmi slabú alebo žiadnu odpoveď na farmakoterapiu.4 Preto je úplne zásadné, aby pokračoval výskum zameraný na lepšie pochopenie schizofrénie rezistentnej na liečbu.

  Prevalencia užívania marihuany u pacientov so schizofréniou je vysoká.5 Aj keď vzťah medzi schizofréniou a užívaním marihuany nie je úplne pochopený, je dobre známe, že užívanie marihuany zvyšuje riziko psychózy a spúšťa relaps schizofrénie.6 Užívanie marihuany je tiež spojené s horšími výsledkami ochorenia a s rezistenciou na liečbu,7 aj keď mechanizmus, ktorý je za to zodpovedný, je nejasný.

  V štúdii z roku 2019 skúmali Arsalan a kol. vplyv užívania marihuany na výsledky liečby schizofrénie v pakistanskej skupine, kde je pestovanie a obchodovanie s marihuanou rozšírené.
  8 Štúdie sa zúčastnilo 230 pacientov v nemocničnom prostredí, kde sa rozvinie rezistencia na bežné antipsychotiká pri vyššom podiele pacientov. Hodnotený bol výskyt a prediktory rezistencie na liečbu u osôb, ktoré samy uvádzali užívanie marihuany v minulosti alebo v súčasnosti pri farmakoterapii. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín podľa terapeutickej odpovede na rôzne dávky antipsychotík: s odpoveďou na liečbu a s rezistenciou na liečbu. Výsledky podporujú hypotézu, že užívanie marihuany súvisí so zníženou účinnosťou antipsychotík,9 kauzálna spojitosť medzi užívaním marihuany a schizofréniou je však stále ostro diskutovaná otázka.

  Záver, že marihuana súvisí s horšou odpoveďou na antipsychotiká, sa vysvetľuje potrebou vyšších dávok liekov u jedincov, ktorí užívali alebo užívajú marihuanu, a u niektorých pacientov tiež akútnou intoxikáciou po užití marihuany.8 Podľa literatúry by možným vysvetlením mohlo byť, že marihuana vstupuje do interakcie s kanabinoidnými receptormi, čo môže ovplyvniť účinnú dopamínovú blokádu, ak je aktivovaná, a ďalej ovplyvniť výsledok ochorenia.10 „Dopamínová hypotéza schizofrénie“ uvádza, že schizofrénia koreluje s nadmernou aktivitou dopaminergného systému v mozgu, predovšetkým s nadmernou aktiváciou D2-dopaminergných receptorov.15 Existuje niekoľko línií dôkazov naznačujúcich komplexné interakcie medzi systémom kanabinoidných receptorov a dopaminergným systémom.10 Preto, ak je prvý z týchto systémov aktivovaný užitím marihuany, môže byť druhý z nich nadmerne aktivovaný a vyvolať alebo zhoršiť psychózu.10, 12

  Okrem toho bolo v Arsalanovej štúdii v skupine so schizofréniou rezistentnou na liečbu možné rozlíšiť dve podskupiny, kedy sa u niektorých jedincov rezistencia prejavila hneď na začiatku, zatiaľ čo u iných sa vyvinula neskôr.8 Autori skúmali, ako boli začiatok ochorenia a odpoveď na liečbu ovplyvnené dĺžkou trvania neliečenej psychózy, vekom a príbuzenskými vplyvmi, čo sú všetko už skôr hodnotené rizikové faktory, ale nenašli u nich žiadnu súvislosť.13, 14 Obmedzením štúdie boli nedostatočné údaje o dĺžke trvania neliečenej psychózy, malá vzorka pacientov a absencia duševnej poruchy pri užívaní marihuany v diagnostickom a štatistickom manuáli, ktorý lekári a psychiatri používajú ako štandard na diagnostiku psychiatrických ochorení.15

  Tieto zistenia musí potvrdiť ďalší výskum na väčších populáciách rôzneho etnického pôvodu.
  Ak je užívanie marihuany príčinou rezistencie na liečbu schizofrénie, mohlo by sa potenciálne stať cieľom budúcich terapeutických stratégií.

  Literatúra

  1. Vita and Barlati. Curr. Opin. Psychiatry 2018; 31: 246–255.
  2. http://pnl.bwh.harvard.edu/education/what-is/schizofrenie/ [accessed on 10th October 2019]
  3. Case et al. Psychol Med. 2011; 41(6): 1291–1300.
  4. Wimberley et al. Lancet Psychiatry 2016; 3: 358–366.
  5. Hartz et al. JAMA Psychiatry 2014; 71: 248–254.
  6. Schoeler et al. Lancet Psychiatry 2016; 3: 215–225.
  7. Lazary Curr. Pharm. Des. 2012; 18: 4890–4896.
  8. Arsalan et al. Psychiatry Research 278 (2019) 242–247
  9. Swartz et al. Schizophr. Res. 2008; 100: 39–52.
  10. Diviant et al. Medicines (Basel). 2018; 5(3): 86.
  11. Grunder and Cumming. Neurobiol Scizophr. 2016; 109-124.
  12. Müller-Vahl and Emrich. Expert Rev Neurother. 2008; 8(7):1037-48.
  13. Emsley et al. J. Clin. Psychopharmacol. 2013; 33: 80–83.
  14. Vita et al. Front Pharmacol. 2019;10:402.
  15. https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm [accessed on 10th October 2019]
  Login to Unlock

  ÚVODNÁ DÁVKA LIEKU REAGILAÚVODNÁ DÁVKA NÁŠHO LIEKU

  Liek REAGILA je indikovaný na liečbu schizofrénie u dospelých pacientov. Indikácia zahŕňa všetky typy symZistite viac o úvodných dávkach od prvej epizódy do relapsu

  viac…
  Login to Unlock

  ZNEUŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK A PSYC…ZNEUŽÍVANIE NÁVYKOVÝCH LÁTOK A PSYC…

  Psychóza je porucha duševného zdravia, ktorá dočasne spôsobuje, že postihnutá osoba interpretuje okolitý svet inak ako jej okolie. Ide o príznak, ktorý je daný Psychóza je porucha duševného zdravia, ktorá dočasne spôsobuje, že postihnutá osoba interpretuje okolitý svet inak ako jej okolie. Ide o príznak, ktorý je daný

  viac…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).