Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Markery zápalu a infekcie pri schizofrénie

  V tejto časti

  Molecular Psychiatry

  Cerebrospinal fluid markers of inflammation and infections in schizofrenie and affective disorders: a systematic review and meta-analysis
  Orlovska-Waast S et al.
  Molecular Psychiatry 2019; 24:869–887
  „Naším cieľom bol systematický prehľad imunologických výsledkov vyšetrenia CSF v spektre schizofrénie a afektívnych porúch… Súčasné poznatky naznačujú, že pri schizofrénii a afektívnych poruchách by mohli byť prítomné odchýlky v CSF vrátane známok narušenia hematoencefalickej bariéry a zápalu. Dostupné dôkazy však neumožňujú vyvodiť jednoznačné závery, pretože všetky štúdie vykázali aspoň určitú mieru zaujatosti a väčšinou chýbalo zohľadnenie zavádzajúcich faktorov.“

  Viacero štúdií potvrdilo súvislosť zápalu a infekcií so zvýšeným rizikom schizofrénie a afektívnych porúch, pričom niektoré z nich vychádzajú z analýz cerebrospinálneho moku (CSF) u pacientov so schizofréniou. Táto práca bola prvá svojho druhu, ktorá hodnotila všetky dostupné štúdie sledujúce CSF a zápal u pacientov so schizofréniou vrátane metaanalýzy so zdravými dobrovoľníkmi, ktorej cieľom bolo určiť, či súčasné dôkazy svedčia v prospech jednoznačnej súvislosti medzi zápalom alebo infekciou a rozvojom schizofrénie.

  Pomocou prehľadu literatúry sme našli 112 štúdií, ktoré hodnotili odchýlky CSF súvisiace s imunitou, z ktorých bolo na metaanalýzu vhodných 32 štúdií. Metaanalýza ukázala, že až 53 % pacientov so schizofréniou a 44 % pacientov s afektívnymi poruchami má zvýšený pomer albumínu v CSF/v sére a celkové bielkoviny. Autori uvádzajú, že to poukazuje na zvýšenú permeabilitu alebo dysfunkciu hematoencefalickej bariéry (HEB), vďaka čomu je mozog citlivejší na škodlivé látky v krvi.

  V podskupine pacientov so schizofréniou boli tiež zistené dôkazy o intratekálnej tvorbe IgG a v 12,5 % prípadov boli zvýšené oligoklonálne pásy. To poukazuje na prítomnosť zápalu, prekonaného zápalu, tvorbu imunoglobulínov alebo lokálne B-bunkové odpovede u týchto jedincov.

  Metaanalýza ukázala, že pacienti so schizofréniou majú zvýšenú hladinu interleukínov (IL) v CSF, predovšetkým IL-6 a IL-8, ktoré sprostredkovávajú rôzne aspekty imunitnej odpovede. U pacientov s afektívnymi poruchami neboli pozorované žiadne odchýlky v hladine cytokínov. Hladina cytokínov v CSF zvyčajne skôr odráža zápal v centrálnom nervovom systéme (CNS), ale periférne cytokíny, napr. IL-6, môžu do CNS vstupovať cez porušenú HEB.

  Tieto zistenia naznačujú, že schizofrénia a ďalšie afektívne poruchy môžu súvisieť s patologickým nálezom v CSF, predovšetkým s dysfunkciou HEB a zvýšením zápalových markerov. Tento systematický prehľad a metaanalýza však ukázali, že nálezy v CSF sa líšia, a navyše v každej štúdii neboli zohľadnené zavádzajúce faktory. Preto nie je možné vyvodiť z tejto analýzy jednoznačné závery. Autori však uvádzajú, že jednoznačnejšie závery by bolo možné vyvodiť z budúcich štúdií s longitudinálnym dizajnom, systematickou metódou odberu vzoriek CSF a hodnotením väčšej populácie pacientov.

  O tom, ako sa stanoví diagnóza schizofrénie, sa dozviete viac na prepojení (prepojenie na https://uatreagila.azurewebsites.net/schizophrenia-diagnosis/) a o ďalších rizikových faktoroch spojených so schizofréniou na prepojení (prepojenie na https://uatreagila.azurewebsites.net/what-is-schizophrenia-quick-overview/).

  Literatúra

  1. Haidich. Meta‐Analysis in Medical Research.; 2010. doi:10.1002/9780470994894
  2. Daneman, Richard; Alexander P. The Blood‐Brain Barrier. Dev Med Child Neurol. 2015. doi:10.1111/j.1469-8749.1961.tb15323.x
  3. Mok MY, Chan EYT, Wong WS, Chak SL. Intrathecal immunoglobulin production in patients with systemic lupus erythematosus with neuropsychiatric manifestations [9]. Ann Rheum Dis. 2007. doi:10.1136/ard.2006.061069
  4. Deisenhammer F, Zetterberg H, Fitzner B, Zettl UK. The cerebrospinal fluid in multiple sclerosis. Front Immunol. 2019. doi:10.3389/fimmu.2019.00726
  5. Anestakis D, Petanidis S, Kalyvas S, et al. Mechanisms and αpplications of ιnterleukins in cancer immunotherapy. Int J Mol Sci. 2015. doi:10.3390/ijms16011691
  6. https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/epidemiology-uninitiated/7-longitudinal-studies [Accessed August 2019]
  Login to Unlock

  SCHIZOFRÉNIA – VŠETKO V GÉNOCH?SCHIZOFRÉNIA – VŠETKO V GÉNOCH?

  Jedným z mýtov, ktoré obklopujú schizofréniu, je, že je z veľkej časti považovaná za geneticky dané ochorenie. V priebehu rokov bolo sponzorovaných niekoľko genJedným z mýtov, ktoré obklopujú schizofréniu, je, že je z veľkej časti považovaná za geneticky dané ochorenie. V priebehu rokov bolo sponzorovaných niekoľko gen

  viac…
  Login to Unlock

  AKO LIEK REAGILA PÔSOBÍ?AKO NÁŠ LIEK PÔSOBÍ?

  Kariprazín má vysokú afinitu k dopamínovým D3 a D2 receptorom a tiež k sérotonínovým 5 HT2B a 5 HT1A receViac informácií o mechanizme účinku

  viac…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).