Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Vzťah medzi správaním v detskom veku a rizikom vzniku porúch psychotického spektra v dospelosti

  V tejto časti

  Development and Psychopathology

  Predicting psychosis-spectrum diagnoses in adulthood from social behaviours and neighbourhood contexts in childhood
  Hastings, P.D. et al.
  Development and Psychopathology 2019; 1–15. doi:10.1017/S095457941900021X
  „Výsledky jednoznačne podporujú viacdoménové modely psychopatológie a naznačujú, že univerzálna preventívna intervencia a sociálna politika zameraná na zlepšenie podmienok okolitého prostredia môžu byť obzvlášť dôležité pre zníženie prevalencie porúch psychotického spektra v budúcnosti.“

  Psychiatrické poruchy patria medzi ochorenia s vysokou prevalenciou. Súčasne významne prispievajú k celkovej záťaži ochorenia a v celosvetovom meradle im možno priamo prisúdiť viac ako štvrtinu nefatálnej záťaže.1 Závažnosť nepriaznivého dosahu týchto chorôb na zdravie vyvolala potrebu definovať etiologické faktory, ktoré vedú k rozvoju schizofrénie, bipolárnej poruchy a ďalších porúch psychotického spektra.2

  Bolo preukázané, že duševné zdravie je ovplyvňované dynamickými obojsmernými interakciami medzi organizmom a prostredím, rovnako tak aj socioekonomickými kontextmi a spoločenským správaním.3 V rámci tejto teórie bolo vyvinutých niekoľko modelov, napríklad model diatéza – stres4, model teórie biologickej citlivosti na súvislosti5 a model teórie odlišnej vnímavosti5. Predošlé modely však neboli úplne využité v štúdiách, ktoré skúmali skutočnú životnú perspektívu alebo vývoj porúch psychotického spektra od útleho veku.

  Hastings a kol. sa zamerali na zistenie dosahu socioekonomického kontextu a problematického sociálneho správania v detstve na vývoj psychotických porúch v dospelosti.6 Odborná literatúra naznačila, že pre deti, u ktorých sa neskôr vyvinula schizofrénia, sú charakteristické chudoba rodiny, agresívne správanie a sociálne vyčlenenie.7, 8 Táto oblasť výskumu stále priťahuje veľkú pozornosť v snahe dosiahnuť včasnú identifikáciu a ďalší rozvoj preventívnych intervencií pri psychotických poruchách.6
   


  30-ročná štúdia psychotických ochorení: sledovanie generácií

  Hastings a kol. realizovali 30-ročnú prospektívnu longitudinálnu štúdiu, aby lepšie preskúmali prediktory ochorenia psychotického spektra so zameraním na ďalšie faktory súvisiace s už známymi rizikovými faktormi rozvoja duševných porúch, ako sú rodinné podmienky, vplyv blízkeho okolia a zlé sociálne prostredie.9 Skupina skúmala 3 905 detí a ich rodičov z chudobných mestských oblastí Montrealu počas výrazných socioekologických zmien v priebehu dospievania. Cieľom bolo určiť špecifiká prediktívnych súvislostí medzi týmito zmenami a vývojom psychotických porúch.6 Vzdelanie účastníkov a ich finančný stav bol pod priemerom Quebecu a Kanady.6

  Jeho tím sformuloval 4 hypotézy:
   

  1. hypotéza – pravdepodobnosť vzniku porúch psychotického spektra v dospelosti je vyššia v tých prípadoch, kedy došlo k významnému socioekologickému znevýhodneniu v detstve.                                                                                               

  2. hypotéza – malé zlepšenie alebo zhoršenie socioekologického znevýhodnenia medzi detstvom a dospelosťou môže byť spojené s rizikom vzniku porúch psychotického spektra.

  3. hypotéza – sociálne vyčlenenie a agresia počas detstva je závažným rizikovým faktorom vzniku psychotických porúch v dospelosti.

  4. hypotéza – sociálne vyčlenenie a agresia počas detstva ovplyvňujú prediktívne súvislosti medzi včasnou socioekologickou núdzou a diagnózou v dospelosti. (Ich hypotéza predovšetkým naznačovala, že keď bolo znevýhodnenie v komunite v detstve kombinované so sociálne neobvyklým správaním, pravdepodobnosť rizika vzniku poruchy psychotického spektra v dospelosti bola výraznejšia.)6


  Znevýhodnenie v komunite – silný prediktor psychotických porúch 

  Výsledky preukázali, že prevalencia všetkých psychóz, ktoré nebolo možné pripísať fyzickým indispozíciám/ochoreniam do strednej dospelosti, bola vyššia, ako sa očakávalo, u 6,25 % účastníkov9 a možno ju prisúdiť charakteristike sledovanej vzorky (mestská populácia s prevažne nižšími príjmami).10 Detstvo prežité v chudobných štvrtiach zvýšilo pravdepodobnosť vzniku psychotického ochorenia v ďalších 30 rokoch bez ohľadu na budúce socioekologické podmienky.6 Zistenie, že negatívny vplyv okolia výrazne predikuje vznik duševnej choroby u detí so sociálnym vyčlenením, je v súlade s literatúrou.5, 11

  Záver, že deti vychovávané v najviac socioekonomicky znevýhodnených štvrtiach boli vystavené najväčšiemu riziku diagnózy schizofrénie alebo bipolárnej poruchy s psychózou v dospelosti, podporujú teoretické modely. Podľa týchto modelov hrá socioekonomická deprivácia v detstve kľúčovú rolu v neskoršom vývoji psychotických porúch, a to kvôli niekoľkým životným stresorom, ako sú nepriaznivé faktory prostredia, vyšší výskyt trestných činov a vysoká miera stresu v rodine.12, 13
   


  Rozdiely medzi pohlaviami 

  Hastings a kol. tiež skúmali, či má na vznik schizofrénie a bipolárnych porúch v budúcnosti vplyv pohlavie. Zistili, že u menej sociálne vyčlenených chlapcov viedla väčšia agresivita k vyššiemu výskytu schizofrénie, zatiaľ čo u sociálne vyčlenených dievčat viedla k nižšiemu výskytu bipolárnej poruchy.6 Výsledky získané u mužov boli v súlade s predchádzajúcimi údajmi 14, 15 a ďalej boli rozšírené o teóriu, že chlapci, u ktorých sa rozvíjala schizofrénia, boli nepríjemnejší a agresívnejší než ich vrstovníci.6 Ich nové pozorovanie, že predikcia schizofrénie u mužov sa opierala o kombináciu vysokej agresie a nízkeho vyčlenenia, by mohla byť výsledkom zlej neurokognitívnej regulácie prejavujúcej sa ako dezinhibícia, ktorá bola skôr považovaná za hlavný vývojový deficit pri schizofrénii.16 Hastings a jeho tím však nenašli žiadnu koreláciu medzi veľmi agresívnymi ženami a vývojom schizofrénie, ako bolo publikované predtým.14, 15 To môže byť spôsobené tým, že sociálne vyčlenenie v detstve nie je špecifickým prediktorom schizofrénie alebo iných psychotických porúch v dospelosti, ako bolo uvedené v iných štúdiách.9, 10

  Novým poznatkom ich štúdie bolo, že u sociálne vyčlenených dievčat bolo menej pravdepodobné, že sa v ich budúcom živote vyvinie bipolárna porucha.6
  Autori to vysvetľujú tým, že dievčatá žijúce v znevýhodnených štvrtiach sa obvykle vyhýbajú mestským oblastiam a minimalizujú interakcie s rizikovými a delikventnými vrstovníkmi na rozdiel od chlapcov v rovnakom veku.17 Okrem toho viac vyčlenené dievčatá mohli byť menej vystavené environmentálnym rizikám svojho okolia, pričom si zachovali svoju plachosť/bojácnosť akceptovanú svojou rodinou a vrstovníkmi.18

  Obmedzením štúdie je použitie jediného zdroja stanovenia psychiatrických symptómov, čo obmedzuje zovšeobecnenie zistení, a výrazne nižší príjem obyvateľstva, ktorý sa týka dvoch generácií.6 Validitu výsledkov zrejme obmedzuje aj heterogenita daná prekrývaním príznakov, komorbiditami a využitím rôznych diagnostických kritérií zdravotníckymi pracovníkmi.
  Autori uvádzajú, že heterogenita v diagnostike mohla obmedziť stanovenie konkrétnejších súvislostí medzi včasným sociálnym správaním a diagnózou porúch psychotického spektra a vznikom týchto porúch.6
   


  Význam včasnej intervencie?

  Autori v závere zhrnuli, že detstvo prežité v sociálne a ekonomicky znevýhodnených štvrtiach je významným rizikovým faktorom pre vznik psychotických porúch v neskoršom veku, predovšetkým u agresívnych a sociálne vyčlenených detí. U agresívnych mužov sa s väčšou pravdepodobnosťou vyvinula schizofrénia bez toho, aby boli nutne odlúčení od svojich vrstovníkov, aj keď tieto vlastnosti môžu viesť k odmietnutiu a izolácii zo strany sociálnych partnerov, čo ďalej zvyšuje riziko. Autori v závere konštatovali, že intervencie v oblasti ekonomickej a sociálnej politiky, ktoré riešia potreby takých rodín, spolu s kognitívno-behaviorálnou terapiou asociálnych detí môžu predchádzať vzniku schizofrénie a iných psychotických chorôb v budúcnosti.

  Literatúra

  1. Whiteford et al. Lancet. 2013; 382:1575-1586.
  2. Cicchetti & Toth. J Child Psychol Psyc. 2009; 50:16-25.
  3. Cicchetti et al. Child and Adolescent Psychopathology. 2008; 27-57
  4. Hankin & Abela. Thousand Oaks: 2005; CA: Sage
  5. Ellis et al. Dev Psychopath. 2011; 23:7-28.
  6. Hastings et al. Dev Psycopath. 2019; 1-15.
  7. Mednick & Schulsinger. Transmission of Schizophrenia. 1968; 267-296.
  8. Philips. Nervous and Mental Illnesses. 1953; 117:515-525.
  9. Tarbox and Pogue-Geile. Psychol Bullet. 2008; 34: 561-583.
  10. Perala et al. Archives of General Psychiatry. 64: 19-28.
  11. Cicchetti and Curtis. Dev Psychopath. 2007; 19:627-629.
  12. O’Donoghue et al. Soc Psych Psych Epidem. 2016; 51:941-950.
  13. Masarik and Conger. Curr Op Psychol. 2017; 13:85-90.
  14. Watt. Arch Gen Psyciatr. 1978; 35:160-165.
  15. Done et al. Brit Med J. 1994; 309:699-703.
  16. O’Donnell. Schizoph Bullet. 2011; 37:484-492.
  17. Stone et al. Inter J Beh Nutr Phys Act. 2014; 11.
  18. Doey et al. Sex Roles. 2013; 70:255-266.
  Login to Unlock

  ÚSKALIA DIAGNOSTIKYÚSKALIA DIAGNOSTIKY

  Vzhľadom na to, že neexistujú krvné testy ani zobrazovacie vyšetrenia mozgu na stanovenie diagnózy schizofrénie, je potrebné venovať veľkú pozornosť konšteláciiVzhľadom na to, že neexistujú krvné testy ani zobrazovacie vyšetrenia mozgu na stanovenie diagnózy schizofrénie, je potrebné venovať veľkú pozornosť konštelácii

  viac…
  Login to Unlock

  NEGATÍVNE SYMPTÓMY: Z INEJ PRÍČINYNEGATÍVNE SYMPTÓMY: Z INEJ PRÍČINY

  Odlíšiť primárne a sekundárne negatívne symptómy môže byť najdôležitejším aspektom ich diagnostiky z dôvodu ich rozdielnych klinických dôsledkov. Primárne negatOdlíšiť primárne a sekundárne negatívne symptómy môže byť najdôležitejším aspektom ich diagnostiky z dôvodu ich rozdielnych klinických dôsledkov. Primárne negat

  viac…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).