Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Výskum stigmatizácie v súvislosti s duševným zdravím a kedy ľudia hľadajú odbornú pomoc z dôvodu skorých psychiatrických symptómov

  V tejto časti

  Acta Psychiatrica Scandinavica

  Clinical and demographic correlates of stigma in first-episode psychosis: the impact of duration of untreated psychosis
  Mueser KT, et al.
  Acta Psychiatr Scand 2019; 1–10
  „Klinické a demografické koreláty stigmatizácie pri prvej epizóde psychózy (first-episode psychosis, FEP): vplyv trvania neliečenej psychózy (duration of untreated psychosis, DUP)… Tieto zistenia naznačujú, že nezávisle od závažnosti príznakov môže viesť vnímaná stigmatizácia k neskorému vyhľadaniu liečby FEP, čo môže zosilniť negatívny vplyv stigmy na psychologické fungovanie. Výsledky poukazujú na význam skrátenia DUP a validácie intervencií zameraných na psychologické účinky stigmatizácie u ľudí s FEP.“

  Termín „stigma“/„stigmatizácia“ často používame na označenie nejakej vlastnosti, rysu alebo poruchy, ktoré charakterizujú jednotlivca ako neprijateľne odlišného od „normálnych“ ľudí. Stigmatizácia v súvislosti s psychiatrickými chorobami je veľká a značne rozšírená.1

  Ľudia so závažným duševným ochorením často uvádzajú diskrimináciu súvisiacu s ich psychickým stavom, ktorá je spojená s:1

  menšou ponukou zamestnania

  obmedzenými možnosťami bývania

  menšími sociálnymi príležitosťami

  horšou liečbou zdravotných ťažkostí

  Zásadným faktom je, že stigmatizácia týkajúca sa duševných chorôb má hlboký dosah na jednotlivcov, ktorí hľadajú liečbu, pričom oneskorené poskytnutie pomoci môže situáciu ešte zhoršiť. Dôsledky dlhšieho trvania neliečenej psychózy (DUP) sú značné; čím dlhšie je DUP, tým horšie sú neskoršie výsledky liečby.2 Navyše sa zistilo, že ak ochorenie zostáva neliečené dlhší čas, má následné podanie akejkoľvek štandardnej liečby menšiu účinnosť.3

  Na pochopenie vzťahu medzi stigmatizáciou, začatím liečby a klinickým stavom po prvej epizóde psychózy (FEP), bola v Spojených štátoch vykonaná rozsiahla štúdia s 399 účastníkmi vo veku do 16 do 49 rokov z 34 komunitných zdravotných centier v 21 štátoch.1

  Vedci použili štandardizovaný nástroj na stanovenie diagnózy (Structured Clinical Interview for Axis I DSM-IV disorders [SCID-IV]), symptómov (Positive and Negative Syndrome Scale [PANSS]), psychosociálneho stavu (Quality of Life Scale [QLS]), vnímanej miery stigmatizácie (The Stigma Scale), psychosociálnej pohody (Scales of Psychosocial Wellbeing [SPWB]) a subjektívneho pocitu zotavenia (Mental Health Recovery Measure [MHRM]). Štúdia využila vstupné údaje v rámci projektu Program zotavenia po včasnej liečbe epizódy schizofrénie (RAISE-ETP). Diagnostické posúdenie a hodnotenie symptómov vykonali školení anketári.

  Výsledky preukázali, že miera stigmatizácie významne súvisí s rodinným stavom, pričom jedinci, ktorí niekedy boli v manželskom zväzku, uvádzali vyššiu mieru stigmatizácie než tí, ktorí sa nikdy neoženili/nevydali. Ľudia žijúci v domácom prostredí trpeli stigmatizáciou menej ako tí, ktorí doma nežili. Vnímaná stigmatizácia marginálne závisela aj od zamestnania, pričom nezamestnaní mali vyššie skóre stigmatizácie ako tí, ktorí neboli zamestnaní. Stigmatizácia významne nesúvisela s niektorými ďalšími demografickými charakteristikami, ako je vek, pohlavie, rasa, etnický pôvod a úroveň vzdelania ani status študenta.

  Po zohľadnení psychiatrických symptómov výsledky štúdie preukázali, že vyššia miera stigmatizácie bola spojená s výrazne dlhším DUP. Klinicky vnímaná stigmatizácia súvisela s depresiou, osobnou pohodou a zotavením nezávisle od závažnosti príznakov, ale nie s inými sledovanými parametrami. Keď boli účastníci ďalej stratifikovaní podľa vysokej/nízkej stigmatizácie a krátkeho/dlhého DUP, bolo pozorované, že jedinci s vysokou mierou stigmatizácie a dlhým DUP mali závažnejšie depresie a horší pocit vnímanej pohody a zotavenia než účastníci s vysokou mierou stigmatizácie a krátkym DUP. Naopak účastníci s nízkou mierou stigmatizácie mali tendenciu k menej závažnej depresii a lepšiemu skóre pohody a zotavenia bez ohľadu na DUP.

  Štúdia tiež preukázala, že vnímaná miera stigmatizácie súvisí s:

  Diagnózou schizoafektívnej poruchy, čo je duševná porucha, ktorá ovplyvňuje myšlienky a emócie a pravdepodobne aj konanie jedinca4

  Závažnejšími symptómami

  Nižšou mierou subjektívnej pohody

  Menej vnímaným pocitom zotavenia

  Závery štúdie vyzdvihujú koreláciu medzi vnímanou mierou stigmatizácie a DUP u osôb s FEP pri zohľadnení závažnosti symptómov vo veľkej skupine účastníkov. Výsledky navyše preukazujú, že vplyvy stigmatizácie na psychosociálne fungovanie sa kumulujú v čase od nástupu symptómov do začiatku liečby. Aj keď bola štúdia limitovaná použitím len jednej škály hodnotenia vnímanej stigmatizácie a sebastigmatizácia nebola priamo hodnotená, je zrejmé, že pri tejto konkrétnej populácii je potrebné ďalej skúmať intervencie zamerané na vplyv stigmatizácie na osobnú pohodu a psychosociálne fungovanie.

  Literatúra

  1. Mueser KT, et al. Clinical and demographic correlates of stigma in first-episode psychosis: the impact of duration of untreated psychosis. Acta Psychiatr Scand 2019: 1–10
  2. Perkins DO, Gu H, Boteva K, Lieberman JA. Relationship between duration of untreated psychosis and outcome in first-episode schizofrenie: A critical review and metaanalysis. Am J Psychiatry. 2005;162:1785–1804.
  3. Ho RWH, Chang W-C, Kwong VWY, et al. Prediction of self-stigma in early psychosis: 3-year follow-up of the randomized- controlled trial on extended early intervention. Schizophr Res 2018;195:463–468.
  4. https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/problems-disorders/schizoaffective-disorder
  Login to Unlock

  HLAVNÉ HODNOTIACE ŠKÁLY PRI SCHIZOF…HLAVNÉ HODNOTIACE ŠKÁLY PRI SCHIZOF…

  Hodnotiace škály pomáhajú monitorovať závažnosť symptómov schizofrénie. Až do 80. rokov 20. storočia sa vedci zameriavali na pozitívne symptómy, ale neskôr sa iHodnotiace škály pomáhajú monitorovať závažnosť symptómov schizofrénie. Až do 80. rokov 20. storočia sa vedci zameriavali na pozitívne symptómy, ale neskôr sa i

  viac…
  Login to Unlock

  ÚSKALIA DIAGNOSTIKYÚSKALIA DIAGNOSTIKY

  Vzhľadom na to, že neexistujú krvné testy ani zobrazovacie vyšetrenia mozgu na stanovenie diagnózy schizofrénie, je potrebné venovať veľkú pozornosť konšteláciiVzhľadom na to, že neexistujú krvné testy ani zobrazovacie vyšetrenia mozgu na stanovenie diagnózy schizofrénie, je potrebné venovať veľkú pozornosť konštelácii

  viac…
  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).