Navštívte časť

Zdravotníci

Verejnosť

Jaká je spojitosť medzi zápalom a schizofréniou?

  V tejto časti

  Current Psychiatry Reports

  Recent Advances in the Early Intervention in Schizophrenia: Future Direction from Preclinical Findings
  Hashimoto
  Current Psychiatry Reports 2019; 21: 75
  „V poslednom desaťročí vzrástol záujem o možný prínos včasnej intervencie pri schizofrénii. Pacienti so schizofréniou vykazujú niekoľko rokov pred vznikom psychózy kognitívne zhoršenie. Autor rozoberá aktuálne témy v oblasti prevencie schizofrénie.“

  Pokroky vo včasnej intervencii pri schizofrénii

  V posledných desaťročiach rastie záujem o včasnú intervenciu a prevenciu schizofrénie, čo je téma, ktorej sa v svojom prehľadovom článku nedávno publikovanom v časopise Current Psychiatry Reports venoval Hashimoto.1 Zhoršenie kognitívnych funkcií je jednou zo zásadných charakteristík ochorenia a štúdie preukázali, že k tomuto typu zhoršenia dochádza skoro, mnoho rokov pred začiatkom psychózy, a že zhoršuje výsledok po odznení psychózy.

  Charakter skorého zhoršenia kognitívnych funkcií bol hodnotený v niekoľkých štúdiách, ktoré preukázali, že je spojené so zvýšeným zápalovým profilom.1, 2 Konkrétne, štúdie s emisnou pozitrónovou tomografiou (PET) preukázali vysokú aktivitu mikroglie mozgu pri schizofrénii, ktorá je ukazovateľom zápalovej odpovede.2 Okrem toho vedci, ktorí pracujú so skupinou osôb a s myšími modelmi, preukázali, že materská imunitná aktivácia (MIA), a teda zápal počas tehotenstva, vedie k dlhodobému kognitívnemu deficitu u potomkov v dospelosti.1 Zápal teda súvisí s rizikom rozvoja psychózy neskôr v živote, čo viedlo k úvahám o použití celej škály protizápalových liekov pri liečbe tohto ochorenia.

  Najnovšie pokroky predklinického výskumu priniesli priaznivé zistenia v súvislosti s protizápalovou liečbou dospievajúcich s vysokým rizikom rozvoja schizofrénie. Predovšetkým niektoré látky by mohli predchádzať vzniku behaviorálnych porúch a imunoreaktivite parvalbumínu v mediálnom prefrontálnom kortexe (obrázok 1) dospelých potomkov po MIA.1
  Tabuľka nižšie sumarizuje potenciálne kandidátske látky na intervenciu, ich mechanizmus účinku, zvieratá, na ktorých boli predklinicky testované, a príslušnú literatúru:1  Mediální prefrontální kortexMediální prefrontální kortex

  Obr. 1 Znázornenie mediálneho prefrontálneho kortexu v mozgu

  Literatúra: Upraveno podle the National Institute of Mental Health

  Potenciálni kandidáti na intervenciu pri psychóze

  LátkaMechanismus účinkuHlavné výsledky
  D-serínagonista NMDARSuplemenácia v priebehu dospievania môže viesť k prevencii vzniku kognitívneho deficitu u dospelých potomkov po MIA5
  Ochrana pred poruchami správania pripomínajúcimi schizofréniu v dospelosti vyvolanými narušením serín racemázy v novorodeneckom období6
  benzoát sodnýinhibítor DAOÚčinnosť ako pomocná liečba pri včasnej psychóze (protokol pre randomizovanú kontrolovanú štúdiu)7
  7,8-dihydroxyflavón (DHF)agonista TrkBLiečba počas juvenilnej a adolescentnej prodromálnej fázy predchádza vzniku psychózy u dospelých potomkov po MIA8
  Liečba od tehotenstva do ukončenia dojčenia predchádza kognitívnemu deficitu u dospelých potomkov po MIA9
  Predchádza zvýšeniu hladiny C1q v prefrontálnom kortexe dospelých potomkov po MIA10
  sulforafan (SFN) nebo jeho prekurzor glukorafaninagonista Nrf2Príjem extraktov z klíčkov brokolice bohatých na sulforafan počas detstva a dospievania môže predchádzať kognitívnemu deficitu v dospelosti navodenému fencyklidínom11
  Glukorafanín v strave predchádza vzniku psychózy u dospelých potomkov po MIA12 
  TPPUinhibítor solubilnej epoxid hydrolázySolubilná epoxid hydroláza zohráva kľúčovú rolu pri poruchách neurovývoja potomkov po MIA13

  MIA – materská imunitná aktivácia, DAO – diaminoxidáza, NMDAR – N-metyl-D-aspartát receptor


  Literatúra: Upravené podľa Hashimoto. Current Psychiatry Reports. 21, 75 (2019)1r


  Na záver, vzhľadom na úlohu zápalu pri prodromálnom zhoršení kognitívnych funkcií sa zdá byť včasná intervencia s využitím protizápalových látok sľubným prístupom k prevencii následného prechodu k schizofrénii, ako ukazuje nižšie uvedená schéma.14 Predklinické výsledky priniesli základ pre rozvoj novej liečby, ktorá môže priniesť revolúciu do klinickej praxe, pretože by ako prvá predchádzala vzniku schizofrénie a uľavila by systému zdravotníctva, ktorý by nemusel riešiť pacientov s chronickým doživotným ochorením. Zaujímavá longitudinálna štúdia preukázala, že u ľudí s extrémne vysokým rizikom psychózy dochádza k prechodu do psychózy v 9,6 % po 6 mesiacoch a v 29,1 % po 3 rokoch, pričom u ľudí s vysokým rizikom bol tento podiel nižší.15 Uvedené výsledky poukazujú na to, že včasná intervencia pomocou bezpečných protizápalových liekov by mohla byť prínosom pre druhú uvedenú skupinu. V budúcnosti bude potrebné vykonať randomizovanú dvojito zaslepenú placebom kontrolovanú štúdiu s vyššie uvedenými látkami u mladých ľudí s vysokým rizikom psychózy, aby sa táto hypotéza potvrdila.1 Okrem toho je nutný ďalší výskum, ktorý by identifikoval kognitívne príznaky v skorom štádiu.

  Navrhovaný mechanizmus včasnej intervencie pomocou protizápalových látok

  mateřská imunitní aktivacemateřská imunitní aktivace

  MIA: materská imunitná aktivácia

  Literatúra: Upraveno podle Estes and McAllister. Science. 353:772–7 (2016)14

  Literatúra

  1. Hashimoto. Current Psychiatry Reports. 2019;21:75
  2. Bloomfield et al. Am J Psychiatry. 2016;173:44–52
  3. Berger et al. BMJ. 2003; 326
  4. Hayashida et al. Heliyon 5. 2019; e02037
  5. Fujita et al. Sci Rep. 2016;6:37261
  6. Hagiwara et al. PLoS One. 2013;8:e62438
  7. Ryan et al. Trials. 2017;18:165
  8. Han et al. Sci Rep. 2016;6:36087
  9. Han et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2017;267:479–83
  10. Han et al. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2017;15:64–7
  11. Shirai et al. PLoS One. 2015;10:e0127244
  12. Matsuura et al. Sci Rep. 2018;8:2158
  13. Ma et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2019
  14. Estes and McAllister. Science. 2016;353:772–7
  15. Schultze-Lutter et al. Eur Psychiatry. 2015;30:405–16

  Rozhovor s prof. Pallanti

  Prof. Pallanti hovorí o nových trendoch a cieľoch v psychiatrickej terapii.

   Login to Unlock

   LIEK REAGILA KOMPENZUJE NEGATÍVNE S…NÁŠ LIEK PRI LIEČBE NEGATÍVNYCH SYM…

   Negatívne symptómy schizofrénie sa objavujú buď ako primárne symptómy, ktoré sú súčasťou príčinnej patofyNegatívne symptómy schizofrénie sa objavujú buď ako primárne symptómy, ktoré sú súčasťou príčinnej patofyziológie schizofrénie, alebo ako sekundárne symptómy sp

   viac…
   Login to Unlock

   PODROBNEJŠIE O NEGATÍVNYCH SYMPTÓMO…PODROBNEJŠIE O NEGATÍVNYCH SYMPTÓMO…

   Negatívne symptómy sú príznaky straty alebo absencie normálnych funkcií súvisiacich s motiváciou a záujmom alebo vyjadrením emócií. Dôkazy nepodporujú hypotézu Negatívne symptómy sú príznaky straty alebo absencie normálnych funkcií súvisiacich s motiváciou a záujmom alebo vyjadrením emócií. Dôkazy nepodporujú hypotézu

   viac…

   Prihláste sa k odberu noviniek, aby vám neušli nové články zo sveta schizofrénie.

   Prihlásiť sa k odberu

   Showing 0 result(s).
   Please log in to see 0 more result(s).